Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2. Аудит основних засобів

Основні засоби є сукупністю засобів праці, які функціонують у натуральній формі протягом кількох років у сфері матеріального виробництва або нематеріальної сфери, які відповідно до бухгал­терських звітів включені до складу основних засобів. У процесі екс­плуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації).

Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їхню первісну вартість.

До основних засобів відносяться предмети вартістю понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з терміном експлуа­тації більше одного року. З 1 липня 2000 р. до основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного вико­ристання та експлуатації яких більше одного року (або операційно­го циклу, якщо він довший за рік).

Основними завданнями і метою аудиту є встановлення:

1. Правильності документального оформлення і своєчасного відоб­раження в обліку операцій з. основними засобами, їх надходження, внутрішнього переміщення і вибуття.

2. Перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображенню зносу (нарахування амортизації) основних засобів.

3. Контроль за витратами на капітальний ремонт.

4. Перевірка правильності відображення в обліку фінансових ре­зультатів від вибуття (в тому числі ліквідації) основних засобів.

5. Контроль за збереженням основних засобів.

6. Перевірка правильності проведення індексації основних за­собів.

Джерелами інформації для аудиту основних засобів є:

1. Баланс (форма № 1).

2. Звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2).

3. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма № 3).

4. Синтетичні регістри обліку основних засобів (Головна книга, журнал-ордер № 13).

5. Первинні документи з обліку основних засобів: інвентарні картки, акти приймання-передачі, введення в експлуатацію, ліквідації, відомості індексації балансової вартості основних засобів.

Нормативна база, яка регулює функціонування основних засобів, складається з таких законодавчих та нормативних документів.

1. Положення "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності", затверджене Постановою КМУ № 250 від 3 квітня 1993 р., втратили чинність з 1 січня 2000 р.

2. Вказівки "Щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Мінфіну України № 25 від 07. 05. 93 р., втрати­ли чинність з 1 січня 2000 р.

3. Положення "Про порядок визначення зносу та віднесення амор­тизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)", затвердже­не Постановою КМУ № 1075 від 06. 09. 96 р. Чинність його припи­нена згідно з Постановою КМУ № 1568 від 28. 12. 96 р. до прийнят­тя законодавчих актів з оподаткування.

4. "Норми амортизації на повне відновлення основних засобів", затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 22. 10. 90 р. № 1072.

5. "Порядок проведення індексації балансової вартості основних засобів підприємств, організацій і установ станом на 1 квітня 1996 року", затверджений наказом Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну № 148/64/103/563 від 23.05. 96 р.

6. "Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності збільшення балансової вартості основних фондів на суму витрат, пов'язаних із закінченим капітальним ремонтом", затверджений наказом Мінфіну від 14. 06. 96 р. № 120.

7. Постанова КМУ "Про проведення індексації балансової вар­тості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відраху­вань на повне їх відновлення у 1996-1997 роках" від 16. 05. 96 р. № 523.

8. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28. 12. 94 р. № 334/94-ВР.

9. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", затверджений Постановою Верховної Ради України від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР.

10. "Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів", затверджена наказом Мінфіну України від

24. 07. 97 р. № 159, втратила чинність з 1 липня 2000 р.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

13.2. Аудит основних засобів