Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2.2. Аудит руху основних засобів

Основні засоби надходять до підприємства з різних джерел: від постачальників за плату, засновників у вигляді внеску до статутного фонду, передаються іншими суб'єктами підприємницької діяльності безкоштовно.

Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Кожному інвентарному об'єкту незалежно від його знаходження (в експлуатації або на складі) присвоюється відповідний інвентарний номер. Інвен­тарні номери повинні проставлятися на всіх первинних документах, які є підставою для відображення в обліку їх наявності або руху.

У зв'язку з цим аудит основних засобів необхідно починати з перевірки збереження основних засобів. Вона здійснюється шляхом проведення інвентаризації основних засобів. Інвентаризацією вста­новлюється наявність та технічний стан об'єктів основних засобів.

Наступним етапом аудиту є перевірка правильності відображен­ня в обліку руху основних засобів.

Первинним документом, що є підставою для введення в експлуа­тацію основних засобів, є акт приймання-передачі (ф. № ОЗ-1). Акт повинен складатися при введенні кожного окремого інвентарного об'єкта. На кожний об'єкт слід виписувати інвентарну картку, що є регістром аналітичного обліку основних засобів, і дозволяє контро­лювати їх наявність у місцях зберігання.

Вибуття основних засобів відбувається шляхом їх реалізації, без­коштовної передачі у разі їх повного фізичного або морального зно­су, остаточного вибуття з ладу або загибелі.

Перевірка реалізації або безкоштовної передачі основних засобів починається з ознайомлення з рішенням (дозволом) на вчинення підприємством відповідних дій. Залежно від підпорядкованості підприємства цей документ може бути протоколом загальних зборів засновників, дозволу фонду Державного майна України, відповідного підприємства або відомства. Після цього аудитор вивчає акти прий- мання-передачі, в яких повинен бути вказаний відповідний адресат їх передачі. При перевірці ліквідації у зв'язку із зносом або по­шкодженням розглядаються акти на ліквідацію основних засобів. Слід перевірити, чи затверджений відповідний акт керівником підпри­ємства, та чи зроблена відмітка бухгалтерії про фіксацію вибуття інвентарного об'єкта в інвентарній карточці.

Наступним етапом є перевірка відображення в обліку порядку ліквідації (реалізації) або надходження основних засобів. Залежно від форми власності підприємства (державна або недержавна) визна­чається порядок обліку.

Основною відмінністю є те, що на підприємствах державної фор­ми власності ліквідація та надходження основних засобів відбувається із зміною величини статутного фонду, тоді як на недержавних підпри­ємствах розмір повинен залишатися незмінним.

Бухгалтерські проводки щодо відображення руху основних за­собів розглянуті в попередніх пунктах цього розділу.

На останньому етапі аудиту руху основних засобів перевіряється відповідність первинних документів синтетичним регістрам обліку. Для цього звіряються дані інвентарних карток обліку основних за­собів з даними журналу-ордера № 13, Головної книги та фінансової звітності підприємства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+