Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2.5. Аудит капітального ремонту основних засобів

Аудит капітального ремонту основних засобів передбачає пере­вірку віднесення підприємством витрат, пов'язаних з закінченим капітальним ремонтом основних фондів станом на 1 січня 1996 р., на збільшення балансової вартості основних фондів.

Аудитор вивчає порядок обліку затрат. На момент застосування "Порядку" вони повинні списуватися малими підприємствами, гос­подарськими товариствами усіх форм власності та підприємствами з іноземними інвестиціями бухгалтерським записом Д-т 01 — К-т 86, а підприємствами державної форми власності — Д-т 01 — К-т 85 та одночасно Д-т 88 — К-т 86.

Далі перевіряються документи, які відображають обліковані ви­трати, пов'язані з капітальним ремонтом основних засобів, який був проведений після здійснення індексації балансової вартості основ­них фондів станом на 1 квітня 1996 року. В обліку витрати відобра­жаються такими записами: Д-т 03 — К-т 60 — на суму рахунка по­стачальника за виконані работи з капітального ремонту; Д-т 03 — К-т 05-08, 70, 69, 76... — при виконанні ремонту господарським способом (одночасно проводкою Д-т 03 — К-т 68 відновлюється сума ПДВ з ТМЦ, використаних для виконання ремонту).

На підставі акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйо­ваних та модернізованих об'єктів (типова форма № 03-2) відшкодо­вується з бюджету сума ПДВ за виконаний капітальний ремонт ос­новних виробничих засобів — Д-т 03 К-т 68 — сторно, а витрати списуються проводкою: Д-т 01 — К-т 03.

Такий порядок відображення в обліку витрат на капітальний ремонт застосовувався до введення змін до Закону України "Про оподаткування підприємства" від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР.

Починаючи з 01. 07. 97 р., підприємства мають право протягом звітного року віднести до валових витрати, пов'язані з поточним, капітальним ремонтом, реконструкцією, модернізацією, технічним переозброєнням та іншими видами поліпшення основних фондів, на суму, що не перевищує 5 % сукупної балансової вартості груп основ­них фондів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшен­ня балансової вартості груп II і III (балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи І) та підлягають амортизації за нор­мами, передбаченими для відповідних основних фондів.

Методика проведення аудиту основних засобів наведена у табл. 13. 7.

Таблиця 13. 7. Методика проведення аудиту основних засобів

п/п

Етап перевірки

Реєстр обліку

Процедура аудиту

1

2

3

4

1 1. 1

Перевірка руху основ­них засобів Надходження основних засобів

Інвентарні картки облі­ку основних засобів; ак­ти приймання-передачі основних засобів; акти введення в дію основних засобів; журнал-ордер № 13; Головна книга; фінансова звітність підприємства

Перевірка: відображення в обліку надходження основних засобів; пра­вильності бухгалтерського обліку оприбуткування основних засобів залежно від форми власності під­приємства

1.2

Вибуття

основних

засобів

Інвентарні картки облі­ку основних засобів; ак­ти приймання-передачі основних засобів; жур­нал-ордер № 13; Головна книга; фінансова звітність підприємства; дозволи на реалізацію; акти лік­відації основних засобів

Перевірка: дозволу та по­рядку ліквідації основних засобів, а також бухгал­терських записів, які відображають ліквідацію, реалізацію, безоплатне передання основних засобів тощо залежно від форми власності підприємства

2

Перевірка нарахування зносу (амор­тизації) на основні засо­би

Інвентарні картки облі­ку основних засобів; ак­ти приймання-передачі; акти введення в дію; журнал-ордер № 13; Го­ловна книга; фінансова звітність підприємства

Перевірка: застосування підприємством норм зносу основних засобів відповід­но до чинного законодав­ства; порядку нарахуван­ня підприємством зносу (амортизації) основних засобів, застосування при­скорених норм амортиза­ції; правильності відобра­ження в обліку зносу (амор­тизації) основних засобів залежно від форм власності

3

Перевірка

проведення

індексації

основних

засобів

Інвентарні картки обліку основних засобів; відомості індексації основних засобів; журнал - ордер № 13; Головна книга; баланс- форма № 1

Перевірка: наявності проведення індексації балансової вартості основних засобів; правильності

застосування коефіцієнтів індексації; використання понижуючих коефіцієнтів амортизації основних засобів; порядку відображення в обліку результатів індексації основних засобів

Продовження табл. 13. 7

1

2

3

4

4

Перевірка

порядку

відображення

ремонту

основних

засобів

Акти приймання-пере- дачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (форма № 2); накази; накладні; рахунки-фак- тури на виконання кап­ремонту господарським способом; журнал-ордер№ 13; Головна книга; баланс (форма № 1)

Перевірка порядку фор­мування, списання та обліку витрат, пов'язаних з капітальним ремонтом основних засобів. При цьому необхідно врахову­вати період, в якому від­булося списання витрат, пов'язаних з капремонтом основних засобів

5

Перевірка від­повідності, повноти та достовірності обліку основ­них засобів

Інвентарні картки облі­ку основних засобів; ві­домості Інвентаризації;журнал-ордер № 13; Головна книга; фінансова звітність

Перевірка: відповідності даних звітності даним первинних документів, регістрів синтетичного та аналітичного обліку основних засобів


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+