Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.3. Аудит товарно-матеріальних цінностей

Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) є сукупністю предметів праці, призначених для обробки, переробки або використання у промисло­вому виробництві, будівництві, сільському господарстві, а також за­соби праці, які за чинним законодавством включаються до складу оборотних засобів як малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП ) або як товари для продажу.

Основними завданнями аудиту товарно-матеріальних цінностей є перевірка:

1) наявності та порядку зберігання товарно-матеріальних цінно­стей;

2) правильного і своєчасного відображення в обліку всіх опе­рацій руху товарно-матеріальних цінностей;

3) додержання підприємством встановлених норм списання;

4) відповідності аналітичних показників обліку товарно-матері­альних цінностей синтетичним;

5) правильності відображення в обліку руху МШП;

6) переоцінки та уцінки проведення індексації товарно-матері­альних цінностей;

7) додержання підприємством вимог проведення інвентаризації ТМЦ.

Джерелами інформації дня щрйвадання «аудиту ’шварно-матеріальних цінностей є.

1. Баланс підприємства (форма № 1).

2. Регістри синтетичного обліку товарно-матеріальних цінностей (Головна книга, відомості руху товарно-матеріальних цінностей, жур- нали-ордери № 6, 10, 11).

3. Аналітичні регістри обліку товарно-матеріальних цінностей (відомості, звіти матеріально відповідальних осіб тощо).

4. Первинні документи з обліку ТМЦ (картки складського об­ліку, накладні, рахунки-фактури та ін. ).

Нормативна база:

1. Положення "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від З квітня 1993 року № 250.

2. "Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Мінфіну України від 07. 05. 93 р. № 25.

3. Інструкція "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріаль­них активів, ТМЦ, коштів, документів та розрахунків", затверджена наказом Мінфіну від 11. 08. 94 р. № 69.

4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28. 12. 94 р. № 334/94-ВР.

5. Положення "Про порядок визначення розміру збитків від роз­крадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей", за­тверджене Постановою КМУ № 116 від 22. 01. 96 р.;

6. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Ук­раїни "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР.

7. Наказ Мінстату України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" від 21. 06. 96 р. № 193.

8. Наказ Мінстату України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидко­зношуваних предметів" від 22. 05. 96 р. № 145.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", за­тверджене наказом Міністерства фінансів України від 20. 11. 99 р. № 246 зі змінами і доповненнями.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

13.3. Аудит товарно-матеріальних цінностей