Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.3.1. Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей

Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей до 1. 01. 2000 р.

Для обліку товарно-матеріальних цінностей використовують­ся рахунки:

5 "Матеріали" для обліку руху сировини, основних та допоміж­них матеріалів;

6 "Паливо" для обліку наявності та руху палива для техноло­гічних потреб, експлуатації транспортних засобів, а також виробниц­тва енергії або для опалення будівель, споруд;

08 "Запасні частини", де обліковуються готові деталі, вузли для заміни зношених при проведенні ремонту основних засобів;

12 "Малоцінні та швидкозношувальні предмети";

41 "Товари" для відображення руху товарно-матеріальних цінно­стей у сфері обігу і придбаних як товари для продажу.

Сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, покупні на­півфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, інші матері­альні ресурси відображаються в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю.

Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається, вихо­дячи з витрат на придбання, митних зборів, витрат на транспортуван­ня, зберігання і доставку, що здійснюються сторонніми організаціями, комісійних винагород, сплачених постачальницьким організаціям.

Товари на підприємствах роздрібної торгівлі відображаються в балансі за продажними цінами, а на оптових і постачальницько- збутових — за продажними (роздрібними) цінами або за цінами закупівлі.

Таблиця 13. 8. Бухгалтерське відображення обліку операцій з товар­но-матеріальними цінностями

п/п

Зміст операції

Д-т

К-т

1

2

3

4

1

Надходження ТМЦ від постачальників (вартість без ПДВ )

05, 06, 08, 12

60

2

ПДВ, що відноситься до придбаних матеріальних цінностей

68,67/2

60

3

Отримання матеріальних цінностей з власного виробництва

05, 08

20

4

Оприбутковано ТМЦ, придбаних за рахунок підзвітних сум

05, 06, 08

71

5

Списання матеріальних цінностей на виробництво

20, 23, 24, 25, 26, 33, 44

05, 06, 08

6

Передача МПІП вартістю менше встановленого ліміту в експлуатацію

20, 23, 24, 25, 26, 33, 44

12/1

7

Передача МПІП вартістю понад встановлений ліміт в експлуатацію

12/2

12/1

Продовження табл. 13. 8

1

2

3

4

8

Нарахування зносу на МШП при передачі в експлуатацію

20, 23, 24, 25, 26, 33, 44

13

9

Оприбуткування ТМЦ, одержаних від ліквідації МШП

05, 08

12/2

10

Нарахування зносу МШП при списанні їх з експлуатації (за мінусом вартості зворотних матеріалів)

20, 23, 24, 25, 26, 33, 44

13

11

Списання МШП з експлуатації

13

12/2

12

Списання ТМЦ для невиробничих потреб

81, 87

5, 08,

6, 12

13

Відновлення ПДВ на ТМЦ, використаних для невиробничих потреб

81, 87

68

14

Отримання ТМЦ від ліквідації основних засобів:

• на державних підприємствах

• на недержавних підприємствах

05, 08 05, 08

80, 48 85, 48

15

Сума дооцінки ТМЦ

05, 08, 06, 12

14

16

Сума уцінки ТМЦ

14

5, 08,

6, 12

17

Відображення нестачі ТМЦ, виявленої при інвентаризації

84

5, 08,

6, 12, 41

18

Оприбуткування лишків ТМЦ, виявлених при інвентаризації

05, 08, 06, 12, 41

80

19

Реалізація ТМЦ

46

5, 08,

6, 12

Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей після

1. 01. 2000 р.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор­мації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає "По­ложення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20. 10. 99 р. № 246 зі змінами і доповненнями. Для обліку запасів використовуються ра­хунки другого класу плану рахунків [251].

Запаси включають:

— сировину, основні і допоможні матеріали, комплектуючі виро­би та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг обслуговування вироб­ництва й адміністративних потреб. Ці запаси обліковуються на ра­хунку 20 "Виробничі запаси", який має такі субрахунки:

— 201 "Сировина й матеріали";

— 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби";

— 203 "Паливо";

— 204 "Тара й тарні матеріали";

— 205 "Будівельні матеріали";

— 206 "Матеріали, передані в переробку";

— 207 "Запасні частини";

— 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення".

За дебетом рахунка 20 "Виробничі запаси" відображається над­ходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом — ви­трачання виробничих запасів на виробництво, переробка, відпуск на сторону, уцінка тощо:

— незавершене виробництво, запаси, які обліковуються на ра­хунках 23 "Виробництво", 24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабри­кати". Ці рахунки призначені для узагальнення інформації про ви­трати на виробництво, втрат від браку, про наявність та рух напівфаб­рикатів власного виробництва. Ці рахунки мають відношення до запасів незавершеного виробництва витрат, щодо яких підприємством ще не визнано доходу. За дебетом рахунка 23 "Виробництво" відоб­ражають прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, виробничі накладні витрати та втрати від браку, за кредитом — суми фактич­ної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції.

Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, статтями витрат і видами або групами продукції.

За дебетом рахунка 24 "Брак у виробництві" відображають ви­трати через виявлений зовнішній та внутрішній брак; за кредитом — суми, що відносяться на зменшення витрат на брак.

За дебетом рахунка 25 "Напівфабрикати" відображається над­ходження вироблених напівфабрикатів, за кредитом — вибуття на­півфабрикатів унаслідок виробничого використання, продажу;

— готову продукцію, яка обліковується на рахунку 26 "Готова продукція", призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції. В тому випадку, коли реалізуються на сторону напівфабрикати, щодо яких підприємство визнало дохід, до цього розділу включається рахунок 25 "Напівфабрикати". За дебе­том відображається надходження готової продукції власного вироб­ництва, за кредитом — її вибуття. Для обліку й узагальнення інфор­мації про наявність та рух сільськогосподарської продукції викори­стовується рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського вироб­ництва";

— товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отри­мані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

Ці запаси обліковуються на рахунку 28 "Товари". Рахунок 28 "То­вари" має такі субрахунки:

— 281 "Товари на складі";

— 282 "Товари в торгівлі";

— 283 "Товари на комісії";

— 284 "Тара під товарами";

— 285 "Торгова націнка".

На субрахунках 281... 284 за дебетом відображається збільшен­ня товарів та їх вартості, за кредитом — зменшення. За дебетом рахунка 285 відображається зменшення (списання) торгових на­цінок, за кредитом — збільшення;

— малоцінні та швидкозношувані предмети, що використову­ються протягом не більше одного року або нормального операційно­го циклу, якщо він більше одного року. Ці запаси обліковуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". За дебетом рахунка 22 відображаються за первісною вартістю придбані (отри­мані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом — за обліковою вартістю їх відпуск в експлуатацію;

— молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільсько­го та лісового господарства, якщо вони оцінюються за Положенням [251]. Ці запаси обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощу­ванні та відгодівлі". Рахунок 21 має такі субрахунки:

— 211 "Молодняк тварин на вирощуванні";

— 212 "Тварини на відгодівлі";

— 213 "Птиця";

— 214 "Звірі";

— 215 "Кролі";

— 216 "Сім'ї бджіл";

— 217 "Доросла худоба, що вибракувана з основного стада";

— 218 "Худоба, що прийнята від населення для реалізації".

За дебетом рахунка 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображається надходження, приріст тварин на вирощуванні, які обліковуються за первісною вартістю, за кредитом — вибуття.

При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому ви­бутті оцінка їх здійснюється за одним із таких методів:

— ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

— середньозваженої собівартості;

— собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО);

— собівартості останніх за часом надходжень запасів (ЛІФО);

— нормативних затрат;

— ціни продажу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+