Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.3.3. Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів

Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів проводиться поетапно.

Спочатку аудитор вивчає системи обліку МШП на підприємстві. Визначає, які види малоцінних та швидкозношуваних предметів ви­користовуються .

Далі перевіряється правильність віднесення придбаних предметів та засобів до малоцінних та швидкозношуваних предметів за крите­ріями, встановленими законодавством. Для цього досліджуються пер­винні документи з оприбуткування малоцінних та швидкозношува­них предметів, на підставі яких аудитор робить висновок про дотри­мання підприємством вимог законодавства з питань віднесення при­дбаних засобів та предметів до МШП.

Аудитор повинен перевірити, чи МШП відображаються на рахун­ку 12 незалежно від джерел коштів, за рахунок яких вони придбані.

Велику увагу слід приділити перевірці правильності та обліку списання МШП. Метод їх списання повинен відповідати виду та вартості МШП на підприємстві. Спочатку перевіряються МШП, які повністю списані на виробництво або за якими знос нарахований у розмірі 100%.

Далі перевіряються предмети, списані шляхом нарахування зно­су в розмірі 50% вартості при передачі їх зі складів в експлуатацію та в розмірі решти 50% при вибутті. Як підсумок, перевіряється порядок списання предметів шляхом нарахування зносу, виходячи з терміну їх служби. На кожному етапі перевірки правильності спи­сання МШП аудитор визначає відповідність використаного підпри­ємством методу чинному законодавству України.

Після цього перевіряється правильність ведення обліку списання малоцінних та швидкозношуваних предметів: чи використовує підпри­ємство для обліку зносу МШП рахунок 13 "Знос малоцінних та швид­козношуваних предметів", яка сума зносу відображена на кредиті ра­хунка 13 в кореспонденції з дебетом відповідних витратних рахунків. Результати останнього етапу перевірки необхідно зіставити з даними перевірки методів списання МШП, які використовує підприємство. Метою такого зіставлення є підтвердження правильності застосуван­ня підприємством того чи іншого методу списання МШП.

На завершальному етапі аудиту МШП встановлюється відповід­ність синтетичних показників з наявності та зносу МШП показни- и* кам аналітичних та первинних документів. Для цього звіряються дані балансу, Головної книги, відомостей з обліку МШП та первин­них документів між собою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+