Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

16.4. Особливості аудиту зовнішньоекономічної діяльності

Підприємства України згідно з чинним законодавством можуть здійснювати такі види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД):

— експорт та імпорт капіталів, товарів, робочої сили;

— надання та отримання різних видів послуг;

— товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудо­вану на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами підприємницької діяльності;

— орендні, у тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовні­шньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

— операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на МВРУ.

Крім того, з огляду на те, що зовнішньоекономічна діяльність, як і будь-яка інша, побудована на взаємовідносинах між суб'єктами, аудитору доцільно звернути увагу і на службові відрядження праців­ників підприємства за кордон.

Порядок проведення аудиторської перевірки ЗЕД підприємства та її завдання обумовлені особливим законодавчим регулюванням, як умов здійснення цього виду фінансово-господарської діяльності, так і визначення порядку оподаткування окремих об'єктів.

Основним завданням аудиту ЗЕД є виявлення на основі нада­них підприємством фінансових і податкових звітів даних аналітич­ного та синтетичного обліку, первинних документів, відповідності її чинним законам України та нормативам про ЗЕД, обгрунтованості проведення таких операцій, правильності визначення фінансових ре­зультатів.

Аудиторську перевірку зовнішньоекономічної діяльності підпри­ємства доцільно розділити на 2 етапи:

1) аудит доцільності, законності і обгрунтованості здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності; аудит її організації та умов виконання;

2) аудит відображення у бухгалтерському обліку, податковій та фінансовій звітності операцій зовнішньоекономічної діяльності.

На першому етапі аудиторської перевірки аудитор повинен вста­новити:

— чи передбачено установчими документами підприємства здійснення зовнішньоекономічної діяльності, на яких умовах та які її види;

— наявність дозволу чи ліцензії на виконання певного виду ЗЕД;

— наявність та умови застосування валютного рахунка;

— повноту документального підтвердження здійснення ЗЕД (на­явність договорів, запрошень, наказів (розпоряджень) тощо).

Такий аналіз е дуже важливим, позаяк чинним законодавством України, а саме Декретом КМУ "Про систему валютного регулюван­ня і контролю" від 19. 02. 93 р. № 15-93 (із змінами та доповнення­ми) з питань валютного регулювання та контролю передбачені жорсткі штрафні санкції та відповідальність за порушення валютного зако­нодавства.

Особливу увагу аудитор повинен приділити вивченню та аналізу форм розрахунків з нерезидентами, що застосовуються на підприємстві, та своєчасність виконання цих розрахунків. Слід мати на увазі, що згідно із Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР виручка рези­дентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахун­ки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, за­значені у контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декла­рації) продукції, що експортується, а при імпорті товарів (робіт, по­слуг) їх поставка повинна здійснюватися протягом 90 календарних днів з моменту авансового платежу або виставлення векселя на ко­ристь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується. По­рушення резидентами вказаних термінів (за відсутності індивідуаль­ної ліцензії НБУ) тягне за собою санкції у вигляді пені за кожний день прострочення у розмірі 0, 3% від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, пе­рерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом На­ціонального банку України на день виникнення заборгованості. Пе­ревіряючи бартерні (товарообмінні) операції в галузі зовнішньоеко­номічної діяльності, аудитор також повинен встановити додержання вказаних термінів. Такі порушення умов здійснення ЗЕД свідчать про недосконалу організацію обліку і контролю на підприємстві.

Перевіркою належить встановити своєчасність перерахування придбаної іноземної валюти для забезпечення виконання зобов'я­зань перед нерезидентами, що згідно з чинним законодавством по­винно бути здійснено протягом 5 робочих днів з моменту зараху­вання таких сум на валютні рахунки резидентів. У разі порушен­ня резидентами передбаченого терміну придбана валюта повинна бути продана уповноваженими банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. При цьому ауди­тор має впевнитися, що позитивна курсова різниця (дохід), яка ви­никла за такою операцією, щоквартально надсилається до Держав­ного бюджету України, а негативна курсова різниця (збиток) відно­ситься до результатів господарської діяльності резидента, тобто до валових витрат.

У зв'язку зі змінами законодавства щодо визначення оподатко­вуваного прибутку значно змінилося і оподаткування операцій за розрахунками в іноземній валюті. Аудитор має ретельно перевірити, як підприємство визначає балансову вартість валюти (валютних цінно­стей), оскільки від цього прямо залежить визначення фінансового результату за операціями зовнішньоекономічної діяльності. Поря­док визначення балансової вартості іноземної валюти наведений на мал. 16. 1.

Мал. 16. 1. Порядок визначення балансової вартості іноземної валюти


Аудитор зобов'язаний перевірити перерахунок у грошову одини­цю України операцій для відображення у бухгалтерському обліку. Дати, на які для цілей бухгалтерського обліку здійснюється перера­хунок операцій в грошову одиницю України, наведені в табл. 16. 5.


Таблиця 16. 5. Порядок проведення перерахунку операцій ЗЕД у гро­шову одиницю України

Зміст операцій

Дата, на яку здійснюється перерахунок

Курс, за яким здійснюється перерахунок

1

2

3

4

1

Реалізація продук­ції, товарів, робіт, послуг та інших цінностей за інозем­ну валюту

Дата митного оформлення продукції, товарів та ін­ших цінностей, що експор­туються. Дата підписання документів про фактичне виконання робіт і послуг

Офіційний курс НБУ на дату мит­ного оформлення (підписання доку­ментів)

2

Імпорт сировини, матеріалів, устатку­вання, товарів та ін­ших цінностей, що імпортуються

Дата митного оформлення сировини, матеріалів, ус­таткування, товарів та ін­ших цінностей, що імпор­туються. Дата підписання документів про фактичне виконання робіт і послуг

Офіційний курс НБУ на дату мит­ного оформлення (підписання доку­ментів)

3

Погашення заборго­ваності в іноземній валюті, що видана працівникам підпри­ємства під звіт для здійснення передба­чених витрат

Дата затвердження аван­сового звіту працівника

Офіційний курс НБУ, на дату затвердження авансового звіту

4

Банківські операції на валютних рахун­ках

Дата зарахування валют­них коштів за випискою банку

Офіційний курс НБУ, на дату списання

Дата списання валютних коштів за випискою банку

Балансова вартість іноземної валюти

5

Касові операції з іно­земною валютою

Дата оприбуткування іно­земної валюти за касовими ордерами, квитанціями обмінних пунктів

Офіційний курс НБУ на дату оприбуткування

Дата видачі іноземної валюти

Балансова вартість іноземної валюти, що видається

6

Формування величи­ни статутного фонду ((капіталу) з участю іноземних інвесторів України

Дата підписання установ­чого договору

За курсом, зафік­сованим в уста­новчому договорі, але не вище кур­су Національного банку

Продовження табл. 16. 5

1

2

3

4

7

Утворення заборго­ваності іноземних ін­весторів, які є заснов­никами підприємства, щодо внесків до ста­тутного фонду (капіталу)

Дата підписання установ­чого договору

За курсом, зафік­сованим в уста­новчому договорі, але не вище кур­су Національного банку

8

Складання бухгал­терської звітності

Дата складання звітності

За офіційним курсом НБУ на останній день звітного податко­вого періоду

Слід звернути увагу на те, чи включаються всі результати від перерахунку вартості валютних цінностей та заборгованості, визна­ченої в іноземній валюті, облікованих на балансі підприємства, до валових витрат (валових доходів) підприємства певного звітного податкового періоду. Часто підприємства продовжують застосовува­ти рахунок 88 "Курсові різниці з операцій в іноземній валюті", куди списують результати від здійснення перерахунку на останній день звітного податкового періоду та не враховують ці суми при визна­ченні оподаткованого прибутку. Необхідно перевірити своєчасність та правильність списання залишку за рахунком 88 "Курсові різниці з операцій в іноземній валюті" станом на 01. 07. 97 р., сальдо на якому належить віднести на рахунок 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років" та не враховувати за обчислення податку на прибуток.

На практиці дуже часто підприємства не вважають продаж іно­земної валюти за реалізацію і тому не відображають цю операцію на рахунку 46 "Реалізація", чим порушується методологія обліку, пе­редбачена "Положенням з бухгалтерського обліку в іноземній ва­люті", затвердженим наказом Мінфіну України від 14. 02. 96 р. № 29 (із змінами та доповненнями).

Для експортно-імпортних операцій встановлені особливі умови обкладання податком на додану вартість. По-перше, слід впевнити­ся, що з коштів, які надійшли на валютний рахунок підприємства як попередня оплата (авансування) товарів, які згідно з договорами підля­гають вивезенню (експортуванню) за межі митної території України, не нараховувався ПДВ. Аудитор повинен перевірити, чи застосовуєть­ся до операцій з продажу товарів, вивезених (експортованих) плат­ником податку за межі митної території України, нульова ставка податку на додану вартість. Особливо уважно слід перевірити визна­чення податкового кредиту при здійсненні експортних операцій.

Застосування нульової ставки податку означає, що такі підприєм­ства мають право на податковий кредит, крім експорту товарів (робіт, послуг) у рахунок бартерних (товарообмінних) договорів. Законом України "Про податок на додану вартість" від 03. 04. 97 р. № 168/ 97-ВР передбачено, що у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (това­рообмінних) операцій, сума податку на додану вартість, сплачена (на­рахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), на збільшен­ня податкового кредиту не відноситься, а включається до валових витрат виробництва платника податку.

Перевірка операцій з імпорту товарів (робіт, послуг) передбачає встановлення правильності визначення бази оподаткування, закон­ності та своєчасності дати виникнення права платника податку на податковий кредит для операцій з ввезення (пересилання) товарів (робіт, послуг), правильності відображення в обліку операцій з по­датковим векселем. Слід враховувати, що ввезення товарів критич­ного імпорту для вітчизняного виробництва у момент перетину мит­ного кордону здійснювалося без сплати податку на додану вартість за номенклатурою, встановленою Кабінетом Міністрів України. Слід обов'язково встановити правильність визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту при здійсненні бар­терних (товарообмінних) операцій з нерезидентами.

Аудитор зобов'язаний перевірити реальність та достовірність даних, вказаних в Декларації, про валютні цінності, доходи та майно, резидента України що знаходяться за її межами, даним синтетично­го та аналітичного обліку.

Методика проведення аудиту зовнішньоекономічної діяльності наведена у табл. 16. 6.


Таблиця 16. 6. Методика аудиторської перевірки відображення зовнішньоекономічної діяльності

Етап

пере­

вірки

Нормативні та законодавчі документи

Свідоцтва, необхідні для проведення аудиту

Процедура аудиту

1

2

3

4

5

1

Аудит покуп­ки іно­земної валю­ти

Декрет "Про систему валютно­го регулювання та валютного котролю" № 15-93 від 19. 02. 93р.; Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іно­земній валюті" № 187/94-ВР від 23. 09. 94 р; "Положення з бухгалтерського обліку опера­цій в іноземній валюті", наказ Мінфіну від 14. 02. 96 р. № 29; Закон України "Про оподатку­вання прибутку підприємств" від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР

Журнал-ордер № 2; відо­мість № 2А; виписки бан­ку; платіжні доручення; книги (відомості) обліку валових витрат (доходів); дані Головної книги за рахунками 51 "Розрахун­ковий рахунок", 52 "Валютний рахунок"

Перевірка наявності банківських доку­ментів за розрахунковим та за валют­ними рахунками; перерахунок сум, відображених у виписці банку, зістав­лення їх з даними бухгалтерського об­ліку; встановлення своєчасності відо­браження операцій з покупки валюти у бухгалтерському обліку; перевірка пра­вильності визначення суми послуг бан­ку та віднесення її до валових витрат звітного періоду, точного розрахунку балансової вартості валюти придбаної та її відповідність сумі, відображеній на дебеті рахунка 52

2

Аудит балан­сової вартос­ті іно­земної валю­ти

Закон України "Про оподатку­вання прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22. 05. 97 р.

Відомість № 2А; книги (відомості) обліку валових доходів (витрат); дані Головної книги за рахун­ком 52 "Валютний раху­нок"; баланс підприємства

Перевірка своєчасності та повноти про­ведення перерахунку балансової вар­тості валютних цінностей, що перебу­вають на балансі підприємства станом на останній день кожного звітного по­даткового періоду. Впевнитися в пра­вильності застосованого для здійснення перерахунку офіційного курсу НБУ. Пе­ревірити правильність визначення дже­рела фінансування отриманих резуль­татів перерахунку (валові витрати або валові доходи); своєчасності та повноти відображення в обліку перерахунку ба­лансової вартості валютних цінностей

1

2

3

4

5

3

Аудит прода­жу іно­земної валю­ти

Декрет КМУ "Про систему ва­лютного регулювання та валют­ного контролю" від 19. 02. 93 р. № 15-93; Закон України "Про порядок здійснення розрахун­ків в іноземній валюті" від 23. 09. 94р. № 187/94-ВР; "По­ложення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті", затверджене наказом Мінфіну від 14. 02. 96 р. № 29; Закон України "Про оподатку­вання прибутку підприємств" від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР

Журнал-ордер № 2; відо­мість № 2А; виписки бан­ку; платіжні доручення; книги обліку валових ви­трат (доходів); дані Голов­ної книги з рахунків 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок"; баланс підприємства

Перевірка правильності визначення балансової вартості валюти, що про­дається, та повноти її зарахування до валових витрат підприємства; своєчасності та повноти відображен­ня у бухгалтерському обліку опера­цій з продажу іноземної валюти; правильності визначення послуг бан­ку з продажу та включення їх до валових витрат підприємства; повно­ти зарахування до валових доходів виручки від реалізації іноземної валюти

4

Аудит розра­хунків з пос- тачаль-ника­мив інозем­ній ва­люті

Закон України "Про оподатку­вання прибутку підприємств" від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР; Закон України "Про зовніш­ньоекономічну діяльність"

№ 959-ХІІ від 16. 04. 91 р., Дек­рет КМУ "Про систему валют­ного регулювання та валют­ного контролю" від 19. 02. 93 р. № 15-93; Закон України "Про порядок здійснення розрахун­ків в іноземній валюті" від 23. 09. 94 р. № 187/94-ВР

Журнал-ордер № 2 А; кни­ги (відомості) обліку вало­вих витрат (доходів); ван­тажні митні декларації; накладні; рахунки-факту- ри; журнал-ордер № 6; да­ні Головної книги за ра­хунками 52 "Валютний ра­хунок", 60 "Розрахунки з постачальниками та під­рядчиками"; рахунками обліку матеріальних цін­ностей

Перевірка правильності визначення балансової вартості перерахованої валюти та її відповідності сумам за­боргованості, що обліковуються на балансі підприємства. Запевнитися в своєчасності проведення перерахун­ку суми заборгованості в іноземній валюті станом на останній день кож­ного звітного періоду. Встановити правильність віднесення результату перерахунку відповідно до валових витрат або валових доходів

1

2

3

4

5"Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті", затверджене наказом Мінфіну від 14. 02. 96 р. № 29; Закон України "Про податок на додану вартість " від 03. 04. 97 р. № 168/97-ВР

декларація про валютні цінності; доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами

Перевірити правильність визначення вартості матеріалів, що надійшли в рахунок погашення цієї заборгова­ності, та правильності списання різ­ниці між сумою заборгованості та вартістю матеріалів відповідно на валові витрати або валові доходи. З'ясування своєчасності погашення заборгованості перед постачальни- ком-нерезидентом

5

Аудит розра­хунків з по­купця­ми в інозем­ній ва­люті

Закон України "Про оподатку­вання прибутку підприємств" від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР; "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 р.

№ 959-ХІІ; Декрет КМУ "Про систему валютного регулю­вання та валютного контролю" від 19. 02. 93 р. № 15-93; Закон України "Про порядок здійс­нення розрахунків в іноземній валюті" від 23. 09. 94 р.

№ 187/94-ВР; "Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті", затв. наказом Мінфіну від 14. 02. 96 р. № 29; Закон Укра­їни "Про податок на додану вартість" від 03. 04. 97 р.

№ 168/97-ВР

Відомість № 2А; виписки банку; журнал-ордер № 11; відомість № 16; накладні; рахунки; вантажні митні декларації; дані Головної книги за рахунками 52 "Валютний рахунок", 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 46 "Реалізація"; декларація про валютні цінності; до­ходи та майно, що нале­жать резиденту України та знаходяться за її межами

Перевірка повноти та своєчасності зарахування виручки, що надходить на валютні рахунки підприємства; правильності застосованого офіцій­ного курсу НБУ при визначенні ба­лансової вартості іноземної валюти, що надійшла; повноти та своєчаснос­ті відображення у бухгалтерському обліку реалізації готової продукції (робіт, послуг) нерезидентам; своє­часності проведення перерахунку за­боргованості в іноземній валюті на останній день кожного звітного пері­оду та правильності віднесення його результатів відповідно до валових доходів або валових витрат. З'ясува­ти правильність та законність засто­совуваної ставки податку на додану вартість та відшкодування сум ПДВ

1

2

3

4

5

6

Аудит

бартер­

них

опера­

цій

зовніш­

ньо-

еконо­

мічної

діяль­

ності

Закон України "Про оподатку­вання прибутку підприємств" від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР; "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 р.

№ 959-ХІІ; Декрет КМУ "Про систему валютного . регулювання та валютного контролю" від 19. 02. 93 р.

№ 15-93; Закон України "Про порядок здійснення розрахун­ків в іноземній валюті" від 23. 09. 94 р. № 187/94-ВР; "Про податок на додану вартість" від 3. 04. 97 р. № 168/97-ВР

Вантажні митні деклара­ції; накладні; рахунки- фактури; довіреності; до­говори (контракти); жур- нали-ордери № 6, 11; відо­мість обліку розрахунків з покупцями та замовника­ми; дані Головної книги за рахунками 60, 62, 46; ба­ланс; декларація про ва­лютні цінності; доходи та майно, що належать рези­денту України та знахо­дяться за її межами

Перевірка правильності визначення сум дебіторської та кредиторської заборгованості із застосуванням офі­ційного курсу НБУ; своєчасності проведення розрахунків з контраген­тами; правильності та своєчасності виконання перерахунку заборгова­ності в іноземній валюті, що чис­литься на балансі підприємства; пов­ноти та правильності віднесення сум ПДВ, сплачених за придбання екс­портованих товарів

7

Аудит розра­хунків з під­звітни­ми осо­бами при відря­дженні за кор­дон

Закон України "Про оподатку­вання прибутку підприємств" від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР; "Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті", затв. наказом Мінфі­ну від 14. 02. 96 р. № 29; Поста­нова КМУ від 05. 01. 98 р. № 10; "Про норми відшкодування витрат на відрядження в ме­жах України та за кордон", За­кон України "Про визначення розміру збитків, завданих під­приємству, установі, організа­ції розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втра-

Журнал-ордер № 7; журнал- ордер № 1А; відомість № 1А; журнал-ордер № 2А; відо­мість № 2 А; касова книга; видаткові та прибуткові касові ордери; звіти каси­ра; накази (розпоряджен­ня); завдання; довідки- розрахунки сум авансу; авансові звіти з доданими стверджувальними докумен­тами; дані Головної книги за рахунками 71 "Розрахун­ки з підзвітними особами", 50 "Каса в іноземній валю­ті", 52 "Валютний рахунок"

Перевірка наявності документів, що підтверджують необхідність відря­дження, повноти та правильності їх заповнення та документального оформлення; правильності розрахун­ку авансу, що видається працівнику підприємства в іноземній валюті, який повинен здійснюватися із засто­сування прогнозного офіційного кур­су національної валюти України до долараСША. Перевірити своєчас­ність звітування працівником та по­вернення невикористаних сум аван­су (при порушенні термінів запевни­тися в правильності застосування штрафних санкцій); виплати за необ-

1

2

3

4

5тою дорогоцінних металів, до­рогоцінного каміння та валют­них цінностей" від 06. 06. 95 р. № 218/95-ВР; Інструкція "Про службові відрядження в межах України та за кордон", затверджена наказом Мінфіну України від 13. 03. 98 р. № 59


хідності додаткових коштів в Інозем­ній валюті; правильності визначення офіційного курсу НБУ на день пога­шення заборгованості; наявності до­кументів, що підтверджують витра­ти на відрядження та правильності розрахунку сум добових; правиль­ності та своєчасності відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з відрядженнями за кор­дон; правильності включення певних видів витрат до валових витрат під­приємства звітного періоду

8

Аудит розра­хунків з нере­зиден­тами за вне­сками до ста­тут­ного фонду

Закон України "Про оподатку­вання прибутку підприємств" від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР; "Про зовнішньоекономічну ді­яльність" від 16. 04. 91 р.

№ 959-ХІІ; Декрет КМУ "Про систему валютного регулюван­ня та валютного контролю" від 19. 02. 93 р. № 15-93; Закон України "Про порядок здійс­нення розрахунків в іноземній валюті" від 23. 09. 94 р.

№ 187/94-ВР; Закон України "Про податок на додану вар­тість" від 03. 04. 97 р.

№ 168/97-ВР

Установчі документи; до­кументи, що свідчать про надходження внесків у грошовій або натуральній формі (вантажні митні де­кларації, виписки банку з валютного рахунка); про­токоли (збори) засновників

Перевірка своєчасності та повноти погашення заборгованості за внес­ками до статутного фонду; їх відпо­відності установчим документам; правильності перерахунку суми (вартості) внесків у грошову одини­цю України; напрямків та обгрунто­ваності використання ТМЦ, що надійшли у вигляді внесків до ста­тутного фондуMagistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+