Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.4. Особливості аудиту в акціонерних товариствах

Розвиток колективної форми власності неможливий без існуван­ня акціонерних товариств. Контроль за їхньою діяльністю здійснює комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" аудит акціонерних товариств є обов'язковим. Проведення аудиторських пе­ревірок акціонерних товариств здійснюється з метою:

— захисту прав акціонерів та інвесторів через розкриття досто­вірної інформації;

— підтвердження повноти і достовірності бухгалтерської звітності;

— визначення реального фінансового стану акціонерних това­риств.

Під час проведення аудиту необхідно керуватися загальною ме­тодологією аудиту окремих об'єктів та господарських операцій бух­галтерського обліку підприємств України. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджені вимоги щодо ауди­торської перевірки акціонерних товариств. У цьому документі ви­значений перелік питань, на підставі яких незалежні аудитори (фірми) повинні підтвердити повноту і достовірність бухгалтерської звітності акціонерних товариств та підприємств — емітентів облігацій і сфор­мувати на цій основі висновки про їх реальний фінансовий стан.

Аудитор може самостійно вилучити питання, які є несуттєвими для підприємства, що перевіряється. Аудитор має право включити додаткові питання, які, на його думку, є важливими для складання висновку про реальний фінансовий стан. Аудиторська перевірка пе­редбачає обов'язкове з'ясування таких питань.

1. Відомості про аудитора.

2. Основні відомості про емітентів (кількість акціонерів, власників облігацій, виплата дивідендів).

3. Порядок формування та обліку статутного фонду.

4. Облік основних засобів, нематеріальних активів, їх зносу, ре­монту, індексації.

5. Облік фінансових вкладень.

6. Облік товарно-матеріальних цінностей.

7. Облік витрат виробництва і обігу.

Особливу увагу при проведенні аудиторської перевірки акціонер­них товариств необхідно приділити питанню формування і відобра­ження статутного фонду. Аудитор перевіряє відповідність даних бух­галтерського обліку і засновницьких документів. Для цього зістав­ляються суми, вказані в розділі І пасиву балансу за рядком "Статут­ний фонд" та за рахунком 85 "Статутний фонд" Головної книги та дані зареєстрованого статутного фонду за установчими документами.

Синтетичний і аналітичний облік на рахунку 85 "Статутний фонд" перевіряється за даними реєстру власників іменних цінних паперів. Аудитор повинен впевнитися в тому, що на підприємстві правильно здійснюється облік статутного фонду, тобто виконується вимога щодо ведення субрахунків до рахунка 85.

1. Визначений статутний фонд (акції органу приватизації).

2. Оплачений статутний фонд (акції в обігу).

3. Вилучений статутний фонд (акції вилучені).

Перевіряючи правильність операцій щодо зміни статутного фон­ду на акціонерних товариствах, необхідно керуватися ст. 38, 39 Закону України "Про господарські товариства", які регламентують порядок збільшення або зменшення статутного фонду.

Аудитору слід також перевірити операції викупу акцій у акціо­нерів щодо правильності утримання прибуткового податку. Необхідно перевірити правильність нарахування та сплати дивідендів. Джере­лом є прибуток акціонерного товариства після сплати податків. Ди­віденди на акції держави повинні перерахуватись до держбюджету. Особливу увагу необхідно приділити тим випадкам, коли нараховані дивіденди є об'єктом оподаткування для фізичних осіб, перевірити правильність оподаткування.

У випадку бартерних виплат дивідендів аудитор повинен оціни­ти такі операції як негативні. Коли нараховані дивіденди не випла­чуються, а спрямовуються на придбання акцій (ЦП), це є порушен­ням ст. 8, 12, 19 Закону "Про цінні папери та фондову біржу", адже ЦП придбати можна лише за рахунок прибутку.

Особливістю діяльності акціонерних товариств є операції щодо нарахування і виплати дивідендів акціонерам за результатами фінан­сово-господарської діяльності. Перевіряючи облік таких операцій, необхідно звернути увагу на правильність оподаткування сум ви­плачених дивідендів.

Згідно зі ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22. 05. 97 р. № 283/97-ВР, виплачуючи дивіденди своїм акціонерам (власникам), акціонерне товариство повинно на­раховувати та утримувати податок на дивіденди у розмірі 30% на­рахованої суми виплат, незалежно від того, чи є емітент платником податку на прибуток. Зазначений податок перераховується до бюд­жету до виплат дивідендів або разом з нею.

Податок на дивіденди не застосовується у випадку виплати ди­відендів у вигляді акцій (частки, паю), емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди за умови, що така виплата не змінює частки участі всіх акціонерів (власників) у Статутному фонді підприємства- емітента.

Аудитор, перевіряючи оподаткування дивідендів за 1996-1997 рр., повинен простежити, чи утримувалися з нарахованих дивідендів 15% прибуткового податку.

Суми дивідендів, які оподатковувались податком під час їх випла­ти згідно із Законом України від 13. 02. 98 р. № 129/98-ВР, до сукуп­ного оподаткованого доходу громадян не включаються. Цим Зако­ном внесені зміни до ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26 грудня 1992 р. № 13-92.

Таким чином, дивіденди, нараховані за І квартал 1998 р., мають оподатковуватися лише податком за ставкою 30%.

Окремим питанням під час аудиторської перевірки виступають операції з цінними паперами. Тут аудитор повинен розглянути:

1) формування балансової вартості паперів відповідно до фак­тичних витрат на їх придбання (купівельна ціна + додаткові витра­ти); правильність відображення операцій в обліку на підставі пра­вильно оформлених документів — актів, договорів.

Аналітичний облік ведеться на рахунку 58 "Фінансові вкладен­ня" у розрізі видів ЦП, емітентів. Допускається при реалізації вико­ристання середньозважених цін;

2) сплата державного мита за операції з ЦП, порядок списання оплати послуг комерційних банків;

3) порядок зберігання ЦП (каса, депозитарій);

4) відображення продажу в обліку на рахунку 46 з визначенням фінансового результату.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового рин­ку від 27 січня 1998 р. № 11 затверджено форми фінансової звітності емітентів, які відповідають міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Перед аудиторським підприємством у зв'язку з цим вини­кають завдання щодо перевірок такої звітності, з одного боку, а з іншого — щодо допомоги акціонерним товариствам у правильності її складання. Ці заходи сприятимуть упорядкуванню процесу на­дання інформації про діяльність АТ користувачам, забезпеченню за­хисту і доступністі інформації, встановленню відповідності суб'єктів фондового ринку за повноту, достовірність, конфіденційність при на­данні і використанні інформації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+