Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.5. Особливості аудиту акціонерів — засновників комерційних банків

"Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків" затверджене постановою Правління НБУ від 21. 07. 98 р. № 281. Воно розроблене на підставі Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Про аудиторську діяльність", "Про цінні па­пери і фондову біржу", нормативних актів Національного банку України і визначає вимоги щодо правильності формування статут­них фондів комерційних банків, а також підтвердження незалежним аудитом наявності у юридичних осіб-акціонерів банків вільних влас­них коштів для здійснення внесків до статутних фондів банків відпо­відно до чинного законодавства.

Перевіряються лише ті засновники комерційного банку, які ма­ють частку у загальному оголошеному статутному фонді, що стано­вить 5% та більше.

Аудиторська перевірка юридичної особи — засновника (акціонера, учасника) банку здійснюється за певний строк станом на перше число кожного місяця, у якому юридична особа зробила внесок до статутного капіталу банку згідно з чинним законодавством Украї­ни у сфері фінансово-господарської діяльності та оподаткування, відпо­відно до правил введення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Аудитору треба впевнитися у достовірності бухгалтерської звітності юридичної особи — засновника (акціонера, учасника) бан­ку, яка надається до Національного банку України (форми № 1 (1-М), № 2 (2-М), № 1-КБ та № 2-КБ)) відповідно до [11 — 13].

Він встановлює наявність або відсутність у юридичної особи — засновника (акціонера, учасника) банку, коштів для здійснення вне­ску до статутного капіталу банку. Такий висновок робиться на підставі розрахунку власних коштів юридичних осіб — засновників (акціонера, учасника) комерційного банку, який здійснюється за ме­тодикою, наведеною у додатку № 6.

На підставі первинних документів (платіжні документи і випис­ки з кожного рахунка) аудитор підтверджує, що юридична особа — засновник (акціонер, учасник) банку фактично внесла гроші до ста­тутного капіталу банку та визначає джерело сплати внеску.

Під час аудиту необхідно провести перевірку фінансового стану і дати оцінку платоспроможності акціонерів (учасників) банку ста­ном на перше число місяця, в якому юридичними особами — учас­никами були зроблені внески до статутних фондів банку.

Оцінка платоспроможності здійснюється за системою показників.

1. Показники платоспроможності:

1. 1. Коефіцієнт загальної ліквідності.

1. 2. Коефіцієнт поточної (проміжної) ліквідності.

1. 3. Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності.

2. Показники фінансової стійкості:

2. 1. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.

2. 2. Коефіцієнт фінансової незалежності.

2. 3. Коефіцієнт маневреності власних коштів.

3. Інші показники фінансового стану:

3. 1. Коефіцієнт покриття інвестицій.

3. 2. Коефіцієнт покриття балансу.

3. 3. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів.

Методика розрахунку цих показників наведена у додатку № 7.

В аудиторський висновок також може бути внесена будь-яка інформація, що, на думку аудитора, розширює уявлення про фінансо­вий стан засновника (акціонера, учасника) банку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+