Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.6. Особливості аудиту довірчих товариств

Особливості аудиту довірчих товариств пов'язані зі специфікою їх діяльності. За Законом України "Про господарські товариства" в Україні створена законодавча база для діяльності підприємств, які здійснюють представницькі послуги щодо зберігання і обслуговуван­ня майна та коштів довірителів. Надають ці послуги товариства з додатковою відповідальністю, статутний фонд яких поділений на частки, визначені залежно від засновницьких документів.

Правові особливості такого товариства полягають у тому, що його учасники відповідають за його борги своїми внесками до ста­тутного фонду, а в разі нестачі цих коштів — додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників п'ятикратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учас­ників передбачений засновницькими документами.

Довірчі товариства здійснюють представницьку діяльність за до­говорами, укладеними з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників. Майном довірителя є кошти, цінні папери та документи, які засвідчують право власності довірителя.

Діяльність довірчих товариств контролюється регіональними представництвами Фонду держмайна України та Національного банку України згідно з Положенням про порядок обліку, контролю за діяль­ністю довірчого товариства щодо розміщення приватизаційних па­перів. Фонд держмайна контролює розміщення приватизаційних па­перів, Національний банк України — додержання нормативно-пра­вових актів комерційними банками, які здійснюють фінансові опе­рації довірчих товариств та забезпечують зберігання власних коштів довірчого товариства і майна довірителя.

Аудиторський контроль повинен охоплювати оцінку фінансово­го стану, відповідність чинному законодавству господарських опе­рацій довірчого товариства, коли воно виконує свої функції управління коштами та майном довірителя. Важливим предметом перевірки мають бути засновницькі документи, питання формування статутно­го фонду.

Засновницькі договори передбачають операції передавання по­вноважень довіреної особи іншому учасникові чи особі. Якщо учас­ником довірчого товариства є юридична особа, то довірчі операції від її імені здійснює представник, уповноважений цією юридичною осо­бою. Аудитор має перевірити, чи вартість майна, переданого довіреній особі, не перевищує частки довіреної особи у статутному фонді довір­чого товариства, її особистої додаткової відповідальності.

Аудитори зобов'язані перевірити правильність визначення і відоб­раження джерел прибутків довірчого товариства. Таким джерелом прибутків може бути плата, яку отримують довірені особи за здійснення довірчих операцій. Розмір плати встановлюється в договорі між до­вірителями майна та довіреною особою. Аудитор перевіряє, чи не використовується довіреною особою майно довірителя в інших цілях, ніж це передбачено договором, чи не привласнюються фінансові ре­зультати діяльності (прибутки) від управління майном довірителя.

Аудитори перевіряють порядок здійснення і відповідність зако­нодавству виконання довіреною особою функцій управління кошта­ми і майном довірителя. При цьому необхідно встановити відпо­відність складеного договору положенням статуту довірчого товари­ства про передачу коштів, майна в управління, ліцензії на окремі види діяльності. Аудитор має з'ясувати основні положення догово­ру: предмет договору, зобов'язання сторін, відповідальність сторін за виконання договору, термін його дії та порядок призупинення.

Аудиторська перевірка довірчих товариств передбачає підтвер­дження достовірності відображення у бухгалтерському обліку діяль­ності довірчого товариства та балансу і річної звітності, відповідність даних бухгалтерського обліку, показаних у цих документах.

Треба також провести аналітичну оцінку фінансового стану до­вірчого товариства, в тому числі показників платоспроможності, ліквідності. Особливу увагу необхідно звернути на ті факти, коли показники фінансового стану свідчать про фінансову нестабільність підприємства. Аудитори повинні розробити заходи щодо запобіган­ня банкрутству підприємства.

Така аналітична оцінка здійснюється за Методикою проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспро­можних підприємств та організацій, затвердженою наказом Агент­ства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 1997 р. № 37.

Особливість роботи довірчих товариств полягає в тому, що вони мають право (згідно з договорами) здійснювати довірчі операції управ­ління коштами, майном юридичних осіб і громадян. Тому ауди­торські перевірки повинні забезпечити контроль і достовірність інфор­мації, законність фінансових операцій та дійсну оцінку фінансового становища підприємств.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+