Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.4.1. Оцінювання ліквідності підприємства

Платоспроможністю (ліквідністю підприємства) називається його спроможність здійснювати платежі наявними засобами, або такими, котрі безпосередньо поповнюються за рахунок його діяльності. Пла­тоспроможність (ліквідність) характеризує життєздатність, стійкість підприємства.

Показники ліквідності розраховуються як відношення суми ліквідніх активів до суми короткострокових зобов'язань. Для об­числення показників ліквідності необхідно всі активи балансу роз­ділити на групи за ступенями їх ліквідності.

Перша група ліквідних засобів — грошові засоби в касі, на роз­рахунковому рахунку, валютному та інших рахунках, а також ко­роткострокові фінансові вкладення.

Друга група — зобов'язання, які легко перетворюються в гро­шові засоби.

Третя група — товарно-матеріальні запаси, готова продукція, незавершене виробництво.

Для оцінювання ліквідності використовуються такі показники.

1. Коефіцієнт покриття — розраховується як відношення ве­личини поточних активів до поточних зобов'язань (ф. № 1):

Цей коефіцієнт показує, скільки одиниць оборотних засобів при­падає на одиницю короткострокових зобов'язань: Оптимальне зна­чення має бути 2 — 2, 5.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності — розраховується як відно­шення величини грошових засобів короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокових зобов'язань (ф. № 1):

Вважається, що значення цього коефіцієнта має бути більшим за 1.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності — розраховується як відно­шення величини грошових засобів до величини поточних зобов'я­зань (ф. № 1):

Теоретично цей коефіцієнт має дорівнювати 0, 25-0, 3.

Частка оборотних засобів в активах — розраховується із відно­шення поточних затрат до суми господарських засобів (ф. № 1):

Частка виробничих запасів у поточних активах — визначається з відношення запасів та затрат до величини поточних активів (ф. №1).

Оцінка фінансової стійкості (тривалості). Розраховуються такі коефіцієнти.

Коефіцієнт фінансової залежності як відношення величини загаль­ної суми господарських засобів (ф 1) до величини власного капіталу:

Коефіцієнт фінансової автономії як відношення величини влас­ного капіталу до величини загальної суми господарських засобів (ф. № 1):

Коефіцієнт оборотності

Для забезпечення нормальних умов діяльності підприємства воно вимушене тримати певні запаси, що, звичайно, вилучає частину капі­талу з обігу і зменшує його прибутковість.

Для визначення тенденції оборотності обігових коштів розрахо­вується коефіцієнт оборотності як відношення виручки від реалі­зації до суми оборотних засобів підприємства:

Зменшення коефіцієнта, розрахованого на кінець звітного періо­ду, та порівняння його на початок року свідчить про обіговість коштів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+