Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

18.4.1. Оцінювання ліквідності підприємства

Платоспроможністю (ліквідністю підприємства) називається його спроможність здійснювати платежі наявними засобами, або такими, котрі безпосередньо поповнюються за рахунок його діяльності. Пла­тоспроможність (ліквідність) характеризує життєздатність, стійкість підприємства.

Показники ліквідності розраховуються як відношення суми ліквідніх активів до суми короткострокових зобов'язань. Для об­числення показників ліквідності необхідно всі активи балансу роз­ділити на групи за ступенями їх ліквідності.

Перша група ліквідних засобів — грошові засоби в касі, на роз­рахунковому рахунку, валютному та інших рахунках, а також ко­роткострокові фінансові вкладення.

Друга група — зобов'язання, які легко перетворюються в гро­шові засоби.

Третя група — товарно-матеріальні запаси, готова продукція, незавершене виробництво.

Для оцінювання ліквідності використовуються такі показники.

1. Коефіцієнт покриття — розраховується як відношення ве­личини поточних активів до поточних зобов'язань (ф. № 1):

Цей коефіцієнт показує, скільки одиниць оборотних засобів при­падає на одиницю короткострокових зобов'язань: Оптимальне зна­чення має бути 2 — 2, 5.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності — розраховується як відно­шення величини грошових засобів короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокових зобов'язань (ф. № 1):

Вважається, що значення цього коефіцієнта має бути більшим за 1.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності — розраховується як відно­шення величини грошових засобів до величини поточних зобов'я­зань (ф. № 1):

Теоретично цей коефіцієнт має дорівнювати 0, 25-0, 3.

Частка оборотних засобів в активах — розраховується із відно­шення поточних затрат до суми господарських засобів (ф. № 1):

Частка виробничих запасів у поточних активах — визначається з відношення запасів та затрат до величини поточних активів (ф. №1).

Оцінка фінансової стійкості (тривалості). Розраховуються такі коефіцієнти.

Коефіцієнт фінансової залежності як відношення величини загаль­ної суми господарських засобів (ф 1) до величини власного капіталу:

Коефіцієнт фінансової автономії як відношення величини влас­ного капіталу до величини загальної суми господарських засобів (ф. № 1):

Коефіцієнт оборотності

Для забезпечення нормальних умов діяльності підприємства воно вимушене тримати певні запаси, що, звичайно, вилучає частину капі­талу з обігу і зменшує його прибутковість.

Для визначення тенденції оборотності обігових коштів розрахо­вується коефіцієнт оборотності як відношення виручки від реалі­зації до суми оборотних засобів підприємства:

Зменшення коефіцієнта, розрахованого на кінець звітного періо­ду, та порівняння його на початок року свідчить про обіговість коштів.