Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Суть та структура регіональних екологічних атласів

Регіональні екологічні атласи як уніфікована науково-картографічна праця є основою для створення бази і банків екологічної інформації та статичних моделей екологічного моніторингу регіону, області, району й міста. Використовуючи цю інформацію можна створювати комп’ютерні карто­графічні моделі, які дозволять оперативно вносити зміни в карти відповід­но до динаміки природно-антропогенних процесів.

Регіональні екологічні атласи є підґрунтям для вирішення таких задач:

- розробки й реалізації невідкладних заходів щодо стабілізації та усунення складних екологічних ситуацій, конфліктів, криз й катастроф;

- розробки довгострокових екологічних програм;

- визначення екологічно безпечних рамок діяльності та екологічних обмежень підприємств, господарських комплексів, промислових зон й мі­ських агломерацій;

- розробки систем екологічної безпеки регіону, області, району та

міста;

- екологічних обґрунтувань перспективних планів економічного та соціального розвитку територій;

- визначення плати підприємств за використання природних ресур­сів та забруднення довкілля.

Структура регіональних екологічних атласів.

1 Оглядові карти

1.1 Фізико-географічна карта регіону, областей, районів і міст.

1.2 Екологічна карта регіону.

1.3 Геодинамічна модель регіону.

2 Еколого-географічні карти регіону (масштаб дослідження 1:500 000, масштаб зображення в Атласі 1:1 500 000).

2.1 Фізико-географічна карта.

2.2 Адміністративна карта.

Геосферний блок

2.3 Еколого-геологічна карта дочетвертинного геологічного середо­вища.

2.4 Еколого-геологічна карта четвертинного середовища.

2.5 Екологічний стан розробки мінерально-сировинних ресурсів.

2.6 Еколого-геохімічні карти дочетвертинного і четвертинного се­редовищ.

2.7 Неотектоніка, сучасна геодинаміка і сейсмічність.

2.8 Еколого-геофізичні карти магнітного, гравітаційного, електрич­ного, електромагнітного, теплового, сейсмічного, геопатогенно­го, інших геофізичних полів та їх впливу на здоров'я населення.

2.9 Еколого-геоморфологічна карта.

2.10 Порушення рельєфу сучасними ендодинамічними процесами.

2.11 Підземні води (крім першого від поверхні горизонту), їх хімічне, бактеріальне, радіонуклідне та інші види забруднень (кілька карт).

2.12 Грунтові води (перший від поверхні горизонт) та їх екологічний стан.

2.13 Мінеральні води та їх екологічний стан.

2.14 Поверхневі води та забруднення їх.

2.15 Карта стихійних і несприятливих гідрологічних явищ (повені, селі, лавини, замулювання, пересихання та промерзання русел, заболочення території тощо).

2.16 Динаміка використання та очищення водних ресурсів.

2.17 Кліматична карта.

2.18 Забруднення повітря транскордонними переносами.

2.19 Забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами.

2.20 Забруднення повітря транспортом.

2.21 Забруднення повітря в результаті дії несприятливих метеороло­гічних явищ (зливи, грози, град, посухи і суховії, заморозки, ту­мани тощо).

Біосферний блок

2.22 Карти грунтів та природного геохімічного фону різних типів грунтів.

2.23 Забруднення грунтового покриву важкими металами, мінераль­ними добривами, отрутохімікатами, радіонуклідами, нафтопро­дуктами.

2.24 Карта землекористувань.

2.25 Динаміка земельних угідь під впливом природних та антропо­генних чинників.

2.26 Меліорація земель та її екологічні наслідки.

2.27 Рекультивація земель.

2.28 Тенденції змін земельних ресурсів і прогнозування динаміки їх використання в близькому і далекому майбутньому.

2.29 Екологічний стан природних рослинних ресурсів та агроценозів.

2.30 Карта лісових ресурсів, лісостепової, лугової і болотної рослин­ності, полезахисних лісосмуг, водоохоронних лісів.

2.31 Тваринний світ, його охорона та раціональне використання. То­ксикоз диких і свійських тварин.

2.32 Заповідний фонд та охорона об’єктів біосфери.

2.33 Ландшафтна карта. Районування й екологічний стан природних та природно-антропогенних геосистем.

Соціосферний блок

2.34 Карта демографічних процесів.

2.35 Ареали основних захворювань населення. Зв'язок цих захворю­вань природними і техногенними геохімічними аномаліями.

2.36 Тенденції змін медико-біологічних та санітарно-гігієнічних умов, прогнозування їх стану на близьке і далеко майбутнє.

2.37 Джерела забруднення, об’єми шкідливих газоподібних, рідких і твердих викидів у навколишнє середовище.

2.38 Побутові та промислові відходи, умови їх захоронення, переро­бки, зберігання та утилізації твердих викидів у навколишнє се­редовище.

2.39 Радіаційне, шумове, електромагнітне та інші види техногенного забруднення

2.40 Карта сучасної екологічної ситуації та прогноз її зміни в майбу­тньому.

3 Еколого-географічні карти областей, регіону (масштаб дослі­дження 1:200 000, масштаб зображення в Атласі 1:750 000).

У цьому розділі такий же набір карт, як і для регіону в цілому (2.1 -

2.40) , але більш детальний для забезпечення екологічної оцінки природно­го середовища і діючих на нього техногенних чинників на території адмі­ністративної області.

4 Еколого-географічні карти окремих районів областей (масштаб дослідження 1:50 000, масштаб зображення в Атласі 1:250 000).

У цьому розділі такий же набір карт, як і (2.1-2.40), але з детальніс­тю, яка дозволяє визначити екологічну ситуацію на території адміністрати­вного району, що необхідно для районних планувань, з платою за землеко­ристування, оцінкою земель для приватизації, розробкою оперативних природоохоронних заходів та довгострокових екологічних програм тощо.

5 Еколого-географічні (урбоекологічні) карти міст регіону (масш­таб досліджень 1:10 000, масштаб зображення в Атласі 1:25 000 і 1:20 000).

У цьому розділі до типового набору еколого-географічних карт (2.1 - 2.40) додаються специфічні урбоекологічні карти міського середовища, що дозволяє дати відповідну екологічну оцінку, яка необхідна для складання генпланів міст, визначення санітарно-гігієнічного стану міських територій, а також вартості житла в тому чи іншому мікрорайоні міста в залежності від ступеня забруднення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+