Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Географічні атласи та їх класифікація

Географічний атлас - систематизоване зібрання карт, що виконане за загальною програмою, як єдиний цілісний твір. В атласі карти тематич­но поєднані між собою, взаємно узгоджені й доповнюють одна одну. Для атласів характерним є один набір проекцій та масштабів. На картах атласів використовують загальні прийоми генералізації, єдині системи умовних позначень, шрифти, способи графічного й кольорового оформлення. Атла­си оформляють в вигляді окремих альбомів або книжок. Крім карт, атласи містять пояснювальні тексти, довідкові матеріали, графіки та фотографії, що доповнюють карти.

Назва “атлас” запропонована в 1595 році картографом Меркатором на честь міфічного короля Лівії Атлас, а їх вперше запропонував в II сто­літті н.е. давньогрецький вчений Птоломей. Географічні атласи класифі­кують за такими ознаками: просторове охоплення, зміст, призначення, фо­рмат і спосіб використання.

За просторовим охопленням розрізняють такі атласи: світу, частин світу, континентів або їх груп (Атлас Антарктики), атласи великих регіонів (Близького Сходу), атласи окремих держав або їх груп (Атлас України), ре­гіональні атласи (Атлас Вінницької області) та атласи міст (Атлас Києва).

За змістом атласи бувають загальногеографічні, тематичні та загаль­ні комплексні. Загальногеографічний атлас містить загальногеографічні карти, що доповнюються політико-адміністративними й фізичними карта­ми. Тематичні атласи містять різні за змістом тематичні карти та бувають природних (фізико-географічних) й громадських (соціально-економічних) явищ. Загальні комплексні атласи містять карти природних та громадських явищ й загальногеографічні карти.

За призначенням атласи бувають науково-довідкові, навчальні, широкого використання, краєзнавчі, морські навігаційно-географічні, воєнні, туристичні, дорожні тощо. Науково-довідковий атлас є збірка й узагаль­нення наукових знань провідображення на його картах природних та соці­ально-економічних явищ, що призначені для ретельного вивчення їх особ­ливостей з метою наукового дослідження та різноманітної практичної дія­льності. Атласи широкого використання призначені як довідковий матері­ал для широкого загалу користувачів. Вони дозволяють отримати достатньо повну уяву про природні й соціально-економічні явищі, які відображе­ні на них. Навчальні атласи є посібником для вивчення різноманітних явищ в школах та вузах.

Краєзнавчі атласи призначені для краєзнавчої роботи і як посібники для шкіл, що характеризують різноманітність місцевих історичних, гео­графічних та інших особливостей.

Морські навігаційно-географічні атласи на картах океанів та морів детально характеризують рельєф дна, морські течії, навігаційний стан, за­соби навігаційного обладнання та частину суші.

Дорожні атласи містять карти різних доріг та картосхеми.

Воєнні атласи є посібником для вивчення політичної, фізичної й во­єнної географії та економіки територій, де можливі воєнні конфлікти.

За форматом й способом використання атласи бувають настільні, се- редньоформатні та кишенькові.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+