Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Типи теодолітів і їх особливості

Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів при топографо- геодезичних роботах виконують геодезичним приладом - теодолітом. Теодо­літи класифікують за точністю, призначенням, конструктивними особливос­тями й мірою автоматизації окремих операцій.

За точністю теодоліти бувають високоточні (середня квадратична похибка вимірювання кутів), точні () й технічні

(); за конструктивними особливостями - прості, повторюваль­

ні, з компенсатором біля вертикального круга й автоколімаційні; за при­значенням - спеціальні, кодові, маркшейдерські й технічні.

Серійно випускаються такі типи теодолітів: Т05, Т1, Т2, Т15 і Т30. Цифра означає середню квадратичну похибку вимірювання кута за один прийом (у секундах). Якщо зорова труба теодоліта має пряме зображення, до його позначення додають літеру П (Т30П). При наявності компенсатора біля вертикального круга додають літеру К(2Т15К). Якщо на основі єдиної базової моделі розроблена нова модифікація, спереду додається цифра 2, а на маркшейдерське виконання вказує літера М (2Т30М).

Основні метрологічні характеристики теодолітів наведені у табл. 9.1.У теодолітах Т05, Т1, Т2 відліки роблять за двостороннім мікромет­ром. В теодолітах Т5, Т15 система відліків одностороння за шкаловими мі­кроскопами. У теодоліті Т30 використовується мікроскоп з індексом.

Високоточні теодоліти Т05 і Т1 використовують для вимірювання кутів у планових державних геодезичних мережах 1-го й 2-го класів, а та­кож як контрольно-вимірювальне обладнання для різних дослідницьких і високоточних вимірювань, у будівництві й експлуатації особливо відпові­дальних споруд. Найменша поділка круга лімба 10', ціна поділки відлікової системи 1".

Точний теодоліт Т2 призначений для вимірювання кутів у тріангуляції 3-го й 4-го класів, у геодезичних роботах з розмітки споруд в будівництві. Круги лімбів теодоліта розділені на 20', оцифровка градусна. У відліковій системі приладу використано оптичний клиновий мікрометр із шкалою, ці­на поділки якого 1". Відлікова система передбачає цифрову індексацію де­сятків минут у додатковому віконці діафрагми поля зору мікроскопа.

Точний теодоліт Т5 та його модифікації 2Т5 і 2Т5К призначені для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів у тріангуляції і поліго­нометрії 1-го й 2-го розрядів, вимірювання відстаней за допомогою нитко­вого віддалеміра, а також для виконання розпланувальних робіт. У відліко­вій системі використано шкаловий мікроскоп з ціною поділки 1". Система відліків одностороння двоканальна з кольоровим фоном відображення вер­тикального й горизонтального кругів. Теодоліт 2Т5К відрізняється від тео­доліта 2Т 5 тим, що він має самовстановлювальний оптичний компенсатор, який замінює рівень біля алідади вертикального круга й дозволяє викорис­товувати прилад як нівелір з горизонтальним променем візування.

Теодоліт Т15 призначений для вимірювання кутів у теодолітних і та­хеометричних ходах, знімальних геодезичних мережах, при перенесенні у натуру споруд і інженерно-технічних вишукуваннях трас. Теодоліт має оп­тичний центрир, розміщений у середині алідадної частини приладу. Куто­мірні круги теодоліта розділені через 1°, кожний штрих яких оцифрований. Відлікова система - це шкаловий мікроскоп з ціною поділки 1'. Частини поділок відлічують на око з точністю 0,1'. У полі зору шкалового мікро­скопа одночасно видно відображення штрихів горизонтального й вертика­льного кругів. Теодоліт 2Т15КП відрізняється від базової моделі наявністю компенсатора й тим, що труба має пряме відображення.

В топографо-геодезичних вимірюваннях використовують вдоскона­лені оптичні теодоліти серії 3Т, а саме теодоліти 3Т2КП(2"), 3Т2КА(2") й 3Т5КП(5") та серії 4Т - 4Т30П(30").

За рубежем виготовляють астрономо-геодезичний теодоліт-універсал ТНЕ0 002, секундний теодоліт ТНЕ0 010А, теодоліт-тахеометр ТНЕ0 020А і малий теодоліт ТНЕ0 080А. Теодоліт ТНЕ0 020А призначений для вимірю­вання кутів у тріангуляції і полігонометрії середньої точності, розбивних робіт у будівництві, топографічних знімань і спостережень за деформаціями споруд. Зорова труба дає збільшення зображення у 25 разів, середня похиб­ка вимірювання 3", самовстановлювальний індекс вертикального круга з похибкою встановлення 1", маса 4,2 кг.

Широко використовують для вимірювання й побудови горизонталь­них та вертикальних кутів теодоліти фірми Торсоп: оптичні TL-6G(6"), TL-10G(10") й TL-20G(20");цифрові DT-101(2"), DT-102(5"), DT-103(7"), DT-104(10") й DT-106(20") та цифрові з лазерним показником DT-110L(5"), DT-102L(5"), DT-103L(7") й DT-104L(10"), а також фірми SOKKIL: електронні DT4(5"), DT500(5") й DT600(7") та з лазерним показ­ником LDT50(5").

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+