Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.3. Геометрична схема й основні частини теодоліта

Кожний тип теодоліта має свої конструктивні особливості. Однак, належачи до одного типу приладів для вимірювання кутів, усі вони мають загальні основні частини (рис. 9.2): зорова труба 1, рівні, робочі міри, го­ризонтальний (з лімбом 3 і алідадою 4), і вертикальний 5 круги, відлікові системи і встановлювальні пристрої, підставки 2 і піднімальні гвинти 7.

Обов'язковим є однакове взаємне розміщення таких осей теодоліта: ві­зирна вісь труби, вісь рівня на алідаді горизонтального круга, гори­зонтальна вісь обертання трубиі вісь обертання приладу (основна).

Принципова схема теодоліта забезпечує виконання основних геомет­ричних умов: вісь обертання приладу мусить бути вертикальною; площина лімба- горизонтальною; площа візування - вертикальною. При вимі­рюванні кутів найбільше значення має дотримування взаємного розміщен­ня частин теодоліта відповідно до такихумов:або

. Це зумовлено їхньою знач­ною мінливістю у процесі роботи й транспортування.

Зорова труба дозволяє при виконанні вимірювальних робіт точно ві­зувати на значно віддалені від приладу предмети. До її складу (рис. 9.3) входять об’єктив 1, лінза 2, кремальєра 3, сітка ниток 4 й окуляр 5. Сітка ни­ток призначена для точного й одноманітного наведення на ціль візування.

Рисунок 9.2 - Геометрична схема й основні частини теодоліта


Зорова труба має оптичну, геометричну осі й вісь візування. Оптична вісь - це пряма, яка з’єднує центри об’єктива й окуляра зорової труби. Гео­метрична вісь - це пряма, що проходить через центри поперечних перерізів об’єктивної й окулярної частин труби. Вісь візування - пряма, яка прохо­дить через оптичний центр об’єктива й центр сітки ниток.

Рисунок 9.3 - Будова зорової труби


Збільшення зорової труби

де- відповідно фокусна відстань об’єктива й окуляра, мм.

Поле зору, тобто простір, який видно в трубу при її нерухомому ста­ні, обчислюють залежно від збільшення V :

Циліндричні рівні призначені для приведення вертикальної осі ІІ1 те­одоліта у прямовисне положення (рис. 9.4). Конструктивно рівень виготов­лений з циліндричної трубки, внутрішня поверхня якої відшліфована по радіусу в кілька метрів (3...200 м). Скляна трубка 1 розміщена у металевій оправі 2 з виправним гвинтом 5. У середині трубки 1 безповітряний прос­тір утворює бульбашку рівня 3, а на її зовнішній поверхні зроблено поділ­ки 4 через 2 мм. Найвищу точку трубки (точку 0) називають нуль-пунктом. Відносно цієї точки бульбашка рівня розміщується симетрично, якщо вісь ии1 рівня, тобто дотична до внутрішньої поверхні трубки в нуль-пункті, набирає горизонтального положення.

Рисунок 9.4 - Будова циліндричного рівня


Ціна поділки рівня (р и с. 9. 5 )

Робочі міри у теодолітах представлені лімбами горизонтального й вертикального кругів, на яких зроблено поділки з високою точністю.

У сучасних оптичних теодолітах для відлічування поділок лімба вико­ристовують штрихові (рис. 9.6,а) або шкалові (рис. 9.6,б) мікроскопи. Ціна поділки лімба штрихового мікроскопа 10 (рис. 9.6,а). Відлік по штрихово­му мікроскопу беруть на око з точністю 1'. Ціна поділки лімба шкалового мікроскопа 1°. Ціна поділки шкали 1'. Відлік по шкалі беруть на око з точ­ністю 0, 1'. В оптичних теодолітах із штриховими й шкаловими мікроско­пами в полі зору одночасно видно зображення вертикального й горизонтального кругів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+