Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.4. Підготовка нівелірів і нівелірних рейок до роботи

Нівеліри повинні задовольняти необхідні оптико-механічні і геомет­ричні умови. Нівеліри характеризуються комплексом метрологічних характеристик і підлягають перевірці і метрологічній атестації. зміст перевір­них робіт для нівелірів при метрологічному контролі і способи, які при цьому застосовуються:

Перевірка зовнішнього технічного стану і комплектності

Візуальний огляд

Оцінка працездатності

Випробовування

Перевірка головної геометричної умови

Польовий базис

Перевірка роботи компенсатора

Автоколіматор

Визначення середньої квадратичної похибки перевищення на станції

Польовий висотний полігон

Те саме, на 1 км ходу

Висотний полігон

Зовнішній стан нівеліра перевіряють візуальним оглядом. При цьому виявляють пошкодження оптичних і механічних частин нівеліра. Переві­ряють встановлення рівнів і регулювальних пристроїв. Зображення у зоро­вій трубі повинне бути чітким і недеформованим, освітленість поля зору - рівномірною; не допускається перекошення зображення. Перевіряють пра­вильність і зручність укладання нівеліра в ящик, замки і пристосування для перенесення. Комплектність нівеліра контролюють згідно із списком, на­веденим у паспорті нівеліра. Робочий стан рухомих частин перевіряють випробовуванням. При цьому виявляють і усувають в рухомих частинах
люфти, неплавність ходу і помітні деформації. Перевіряють роботоздат- ність мікрометричного гвинта труби, елеваційного гвинта і пристрою для фокусування. Перевіряють регулювальні пристрої.

Особливу увагу при оцінюванні роботоздатності нівеліра звертають на такі умови: забезпечення плавного ходу піднімальних і мікрометричних гвинтів, легкого і плавного обертання нівеліра навколо осі, стійкого поло­ження нівеліра на штативі. Хід піднімальних гвинтів регулюють з допомо­гою регулювальних гайок зі спеціальними отворами під шпильки. Якщо хід піднімальних гвинтів дуже тугий або вільний, їх викручують доти, поки не стане видно отвори регулювальних гайок. В ці отвори вставляють шпильки і крутять гайки в ту чи іншу сторону, добиваючись плавного ходу гвинтів.

Становий гвинт під час регулювання ходу піднімальних гвинтів не повинен бути занадто туго затягнутим. При занадто тугому або вільному ході навідного або елеваційного гвинтів у отвір, що знаходиться на регу­лювальній гайці, вставляють шпильку і обертанням цієї гайки досягають потрібного ходу гвинтів. При тугому обертанні труби на вертикальній осі її необхідно змастити наново.

При огляді штатива звертають увагу на жорсткість з’єднання його окремих частин. Ніжки штатива повинні порівняно туго обертатися в шар­нірному з'єднанні з головною частиною.

Остаточний висновок про придатність нівеліра для виконання робіт потрібної точності роблять після виконання перевірок і відповідних їм ре­гулювань.

Нівелірні рейки характеризуються комплексом метрологічних харак­теристик і підлягають перевірці. Зміст перевірних робіт і способи переві­рок нівелірних рейок:

При випробовуваннях визначають надійність кріплення на корпусі рівня, ручок, металевої скоби п'ятки; роботоздатність фіксатора, що утри­мує складану рейку в робочому стані; роботоздатність замків і засувок, що скріплюють частини складаної рейки в складеному положенні; прилягання частин складаної рейки в робочому і складеному положенні.

Встановлення нівеліра в робочий стан включає фокусування зорової труби, приведення осі обертання нівеліра в прямовисне положення і гори- зонтування зорової труби.

Штатив нівеліра встановлюють таким чином, щоб відстань між ніж­ками була не менша половини довжини ніжок. Кінці ніжок втискують в грунт і підтягують ослаблені гвинти, що скріплюють рухомі частини шта­тива. Нівелір ставлять на штативі так, щоб наконечники піднімальних гви­нтів зайшли в пази головки штатива, а становий гвинт рівномірно закру­чують, щоб не утруднювати хід піднімальних гвинтів.

Фокусування зорової труби - це отримання в полі зору труби чітко­го зображення відліків по нівелірній рейці. Чітке зображення нівелірної рейки отримують обертанням ручки фокусування. Для отримання чіткого зображення сітки ниток наводять зорову трубу на освітлений предмет. Обертанням окулярної трубочки добиваються чіткого зображення сітки ниток.

Вісь обертання нівеліра повинна займати прямовисне положення при розміщенні бульбашки круглого рівня в нуль-пункті. З цією метою обер­тають піднімальні гвинти в різні боки і досягають переміщення бульбашки круглого рівня в нуль-пункт.

Нівелір вважається відгоризонтованим, якщо відображення кінців бульбашки циліндричного рівня суміщаються в полі зору труби (рис. 10.4). Відображення кінців бульбашки циліндричного рівня суміщають за допо­могою елеваційного гвинта.

Для грубого наведення нівеліра на рейку на корпусі зорової труби є мушка. Точне наведення на рейку виконують навідним гвинтом при затис­нутому закріплювальному гвинті.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+