Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.5. Перевірки і юстирування нівелірів

Перевірки і юстирування нівелірів виконують при температурі +20+5°С. При перевірці виконання основних геометричних умов, що ха­рактеризують принципову геометричну схему нівеліра, контролюється за­лежно від конструктивних особливостей нівеліра.

Перевірки і юстирування нівеліра з циліндричним рівнем Н-3

Перевірка круглого рівня. Вісь круглого рівня (рис. 10.1) повинна бути паралельною основній осі нівеліра ІІ1.

Для перевірки цієї умови встановлюють круглий рівень у напряму двох піднімальних гвинтів (рис. 10.5). Обертанням трьох гвинтів 1 в про­тилежних напрямах бульбашку 2 виводять в нуль-пункт. Якщо після пове­ртання верхньої частини нівеліра на 180° бульбашка залишається в нуль- пункті - умову виконано. Якщо ж ні, то виправними гвинтами рівня змі­щують бульбашку в нуль-пункт на половину її відхилення. На частину від­хилення, що залишилася, бульбашку рівня зміщують піднімальними гвин­тами. Для контролю перевірку повторюють і виконують доти, доки не буде виконана умова.

Рисунок 10.5 - Перевірка круглого рівня:

1 - піднімальні гвинти; 2 - бульбашка рівня


Перевірка правильності встановлення сітки ниток

Вертикальна нитка сітки повинна бути паралельною основній осі нівеліра ІІ1.

При робочому положенні нівеліра зорову трубу наводять на віддале­ну на 5.. .10 м рейку так, щоб її зображення було біля краю поля зору, і ро­блять відлік. Навідним гвинтом поволі повертають трубу, щоб зображення рейки перемістилося до другого краю поля зору. Якщо після цього відлік не зміниться, умову виконано.

Перевірку можна виконати також з допомогою важкого виска, під­вішеного на відстані 25.30 м від нівеліра. Якщо після наведення на шну­рок виска вертикальна нитка сітки суміститься з ним, то умову виконано. В іншому випадку виконують юстирування.

Для виконання юстирування знімають кришку сітки ниток, що при­криває юстирувальні гвинти на окулярній частині зорової труби. Ослаб­люють гвинти, що скріплюють окулярну частину труби з об'єктовою, і по­вертають сітку ниток до досягнення умов перевірки. Після закінчення пе­ревірки закріплюють юстирувальні гвинти і ставлять кришку на місце.

Перевірка головної геометричної умови. Візирна вісь труби (рис. 10.1) повинна бути паралельною осі циліндричного рівня. Основну геометричну умову перевіряють нівелюванням однієї лінії довжиною 50.70 м способами «з середини» або «вперед» (рис. 10.6).

На рівній місцевості вибирають і закріплюють кілочками дві точки А та В на відстані 50.70 м одна від одної. При перевірці способом «вперед» установлюють над точкою А нівелір так, щоб окуляр зорової труби нівелі­ра знаходився на відстані не більше 3. 5 см від рейки, що розміщена на точці А (рис. 10.6).

Рисунок 10.6 - Перевірка головної геометричної умови нівелірів

з циліндричним рівнем


З допомогою круглого рівня вісь обертання нівеліра піднімальними гвинтами виводять в прямовисне положення. З допомогою сталевої рулет­ки або рейки вимірюють висоту нівеліраз точністю до 2 мм. Візують зо­рову трубу на рейку, яку встановлюють у точці В. З допомогою елевацій- ного гвинта суміщають кінці бульбашки циліндричного рівня і беруть від­лік.

Перевищення між точками А та В, мм, обчислюють за формулою

де- похибка відліку, обумовлена невиконанням головної геометричної умови, мм.

Переставляють місцями нівелір і рейку (рис. 10.6). Вимірюють висо­ту нівелірав точці В. Візують зорову трубу на рейку, що встановлена у точці А. З допомогою елеваційного гвинта суміщають кінці бульбашки ци­ліндричного рівня і беруть відлік.

Повторно обчислюють перевищення між точками А та В, мм,

Якщо головна геометрична умова виконується, то значення переви­щень, що обчислені за формулами (10.2) та (10.3), повинні бути однакові.

При розбіжності між перевищеннями обчислюють похибку, мм,

Якщо похибка х < 4 мм, то виконують юстирування у такій послідо­вності. Обчислюють правильний відлік на рейці, мм, за формулою

Наводять середню нитку сітки елеваційним гвинтом на відлік на рейці. При цьому бульбашка циліндричного рівня зійде з нуль-пункту. Відводять у бік захисну кришку виправних гвинтів циліндричного рівня. Відкручують горизонтальні юстирувальні гвинти, а вертикальними гвин­тами суміщають кінці бульбашки рівня. Для контролю перевірку повто­рюють. Результати перевірки головної геометричної умови представлені у табл. 10.1.

Таблиця 10.1 - Перевірка головної геометричної умови нівеліра Н-3


Перевірка і юстирування нівеліра з компенсатором Н-3К

Перевірки установного рівня і положення сітки ниток нівелірів з компенсаторами виконують так, як і нівелірів з циліндричним рівнем. Піс­ля виконання відповідних юстирувань перевіряють міру компенсації кутів нахилу осі нівеліра і головну геометричну умову.

Перевірка міри компенсації кутів нахилу осі нівеліра. Компенса­ція кутів нахилу осі нівеліра повинна бути повною.

Для визначення похибки недокомпенсації встановлюють нівелір по­середині створу між рейками, що розміщені на відстані 100 м одна від од­ної. Визначають перевищення, мм, п’ятьма прийомами при положеннях бульбашки круглого рівпя,па рис. 10.7:

де- відліки, відповідно, по задній та передній рейках, мм.

Рисунок 10.7 - Положення бульбашки круглого рівня при визначенні похибки компенсаціїОбчислюють середнє значення перевищення, мм, одержане при по­ложеннях бульбашки рівня 2.. .5 (рис. 10.7),


Знаходять різницю між середнім значенням перевищення і середнім перевищенняммм, одержаним при положенні бульбашки рівня 1

(рис 10 7),

Якщо різницямм, то юстирування нівеліра виконують в оптич­

ній майстерні.

Перевірка головної геометричної умови. Лінія візування повинна бути горизонтальною при нахилах осі приладу до величини допустимого кута компенсації.

На місцевості в точках А і В, розташованих на відстані (100 ± 0,2) м, забивають два кілки, на які встановлюють рейки (рис. 10.8).


Рисунок 10.8 - Перевірка головної геометричної умови нівелірів

з компенсатором


У точціпосередині між рейками (= 50 ± 0,1) м установлюють нівелір і приводять його у робочий стан. Більше трьох разів, міняючи ви­соту інструмента, визначають перевищення між точками. Середнє зна- ч^ння перевищення, мм, буде позбавлепе інструментальних похибок:

Потім нівелір переносять в точку С, що розміщена на відстані = (10 ± 0,1) м від точки В, і визначають перевищення, мм.

Якщо перевищення, визначене з точки С, буде відрізнятися біль­ше, ніж на 2 мм від перевищення, визначеного з точки О, тобто

, то необхідно виконати юстирування. 3 цією метою об­числюють поправки за формулами

Для приведення ліній візування в горизонтальне положення зніма­ють ковпачок, що прикриває виправні гвинти сітки ниток. Наводять ніве­лір на дальню рейку і виправними гвинтами сітки ниток наводять горизон­тальну нитку сітки на виправлений відлік. Для контролю перевірку повто­рюють.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+