Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.7. Визначення перевищень при геометричному нівелюванні

Порядок роботи з нівеліром на станції залежить від способу визна­чення перевищень, класу нівелювання і способу контролю відліків по рей­ці. При виборі способу геометричного нівелювання виникають проблемні ситуації, рішення яких залежить від потрібної точності, умов вимірювання і видів геодезичних робіт з забезпечення будівельно-монтажного виробни­цтва.

Технічне нівелювання способом із середини нівеліром Н-3

Після виконання перевірок і юстирувань нівелір установлюють на однакових відстанях від рейок і приводять в робочий стан (рис 10.9). 3 ці­єю метою вісь нівеліра приводять в прямовисне положення і фокусуванням зорової труби отримують чітке зображення рейок. Зорову трубу наводять на чорний бік задньої рейки. З допомогою елеваційного гвинта суміщають кінці контактного циліндричного рівня. Після заспокоєння бульбашки рів­ня роблять відлік. Потім наводять трубу на чорний бік передньої рей­ки. При необхідності елеваційним гвинтом виправляють положення буль­башки циліндричного рівня і роблять відлік. Перевертають рейку чер­воним боком до нівеліра і роблять відлік по червоному боці передньої рей­ки. Перевертають зорову трубу на задню рейку і роблять відлік по чер­воному боку рейки.

Рисунок 10.9 - Геометричне нівелювання способом з середини


Виконують контроль відліків. З цією метою, не знімаючи прилад, обчислюють перевищення між точками, відповідно, по чорному і червоно­му боках рейки, мм,
При цьому повинна виконуватися умоваЯкщо умову виконано, обчислюють середнє перевищення між точками, мм,

Якщо відома висота точки НЛ, обчислюють висоту точки В, м,

Якщо різниця перевищень більше 5 мм, то знову беруть відліки по червоному і чорному боках рейок, що встановлені на передній і задній то­чках. Результати нівелювання записують у журнал (табл. 10.2). При наяв­ності проміжних точок на них установлюють задню рейку і беруть відлік тільки по чорному боці рейки.

Таблиця 10.2 - Журнал технічного нівелювання


При роботі з односторонніми нівелірними рейками для контролю відліків по рейках міняють горизонт приладу. У цьому випадку переви­щення на станції отримують двічі. Перед повторним визначенням переви­щення міняють висоту нівеліра не менше ніж на 10 см.

Для отримання відліків по рейках, що не мають круглого рівня, їх необхідно під час відліку покачувати у площині візування симетрично від­носно вертикального положення. Найменший відлік відповідає перпенди­кулярному положенню рейки до лінії візування. При відліку менше 1000 мм рейку не покачують.

Технічне нівелювання способом вперед нівеліром Н-3

При нівелюванні вперед нівелір установлюють над точкою А, а рей­ку над точкою В (рис. 10.10).


Рівнева поверхня Рисунок 10.10 - Геометричне нівелювання способом вперед

Окуляр нівеліра повинен проектуватися на точку А. Вимірявши ви­соту приладу I за допомогою нівелірної рейки або рулетки, візують зорову трубу на рейку. Елеваційним гвинтом суміщають кінці бульбашки цилінд­ричного рівня I, беруть відлік на рейці.

Обчислюють перевищення між точками, мм,

За відомою висотою точки А обчислюють висоту точки В, м,

Висоту точки В можна також обчислити через горизонт приладу, м,
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+