Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2.1. Методи крупномасштабних топографічних знімань

Топографічне знімання місцевості виконується стереотопографічним, комбінованим, тахеометричним, фототеодолітним, горизонтальним та ін­шими методами, що дозволяють забезпечувати вимоги до нормативних до­кументів з інженерно-геодезичних вишукувань. Метод знімань вибирають на основі техніко-економічного обгрунтування, що враховує строки вишу­кувань, масштаб знімання та висоту перерізу рельєфу, характер місцевості, кліматичні та транспортні умови, наявність обладнання та спеціалістів.

Найбільш доцільним для отримання планів масштабів l : 5000 та l : 2000 є метод аеротопографічного знімання. Цей метод використовується при зніманні на незабудованих територіях з великими площами, з розвину­тими формами рельєфу, трасами значної довжини, а також на забудованих великих територіях з одноповерховою або багатоповерховою розосередже­ною забудовою. Для забудованих територій рекомендуються горизонтальне та вертикальне знімання, а для незабудованих - тахеометричне.

Прогресивним напрямом є складання спеціалізованих планів у ви­гляді цифрових моделей місцевості, що представляють собою множину то­чок земної поверхні у просторових координатах, які об’єднані у єдину сис­тему за певним математичним законом. Цифрова модель місцевості буду­ється за допомогою ЕОМ шляхом обробки вихідної топографо-геодезичної інформації про місцевість, що її отримують різними методами знімання або шляхом перетворення в цифрову форму картографічного зображення.

Крупномасштабне аерофототопографічне знімання виконується сте­реотопографічним або комбінованим способами у залежності від характеру території, масштабу плану, строків проведення робіт і наявного стереофото­графічного обладнання. Польові фотографічні роботи при аерофототопо- графічному зніманні включають маркування топознаків або розпізнавання на аерофотозніманні чітких контурів, розвиток знімального планового та висотного обгрунтування, дешифрування контурів при стереотопографіч­ному зніманні, знімання рельєфу та дешифрування контурів при комбінова­ному зніманні.

Комплекс камеральних робіт при стереотопографічному зніманні: підготовчі роботи, що включають вивчення матеріалів аерофотознімання та польових топографо-геодезичних робіт; робоче проектування на підго­товку вихідних даних; фотограмметричне згущення опорної мережі; виго­товлення планів; дешифрування та стереотопографічне знімання контурів і рельєфу; підготовка планів до друку.

У комплекс робіт комбінованого аерофототопографічного знімання входять: підготовчі роботи; фотограмметричне згущення планової мережі; виготовлення фотопланів; підготовка планів до друку. Точність фотопланів забудованих територій перевіряють у польових умовах промірами між ва­жливими контурами, а також між контурами та геодезичними пунктами.

Наземне фототопографічне знімання (фототеодолітна) використову­ється на територіях із складними формами рельєфу, а також при зніманнях окремих об'єктів, фасадів будівель, кар’єрів, при спостереженнях за дефо­рмаціями споруд і випробуваннях конструкцій. Топографічний план отри­мують за результатами знімань за допомогою фототеодолітів, які встановлюють на земній поверхні на кінцях базисів, відстані та перевищення між кінцями яких визначають геодезичними методами з одночасним їх орієн­туванням. Об’єкт фотографують з лівого та правого штативів. Обробку знімків з метою отримання просторових координат окремих точок об'єкта виконують на фотограмметричних приладах, що дозволяють автоматично отримувати планове положення точок на планшеті.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+