Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2.2. Тахеометричне знімання

Тахеометричне знімання використовується для створення планів не­великих ділянок та трас лінійних споруд, при зніманні забудованої терито­рії, а також у тому випадку, коли виконання стереотопографічного або мен­зульного знімання економічно недоцільне або технічно неможливе. Зніман­ня рельєфу та ситуації виконують електронними тахеометрами і теодоліта­ми Т30 та Т15. Згущення знімального обґрунтування виконують прокладан­ням теодолітно-нівелірних або тахеометричних ходів. Густота пунктів зні­мального обґрунтування визначається масштабом знімання (табл. 11.3).

Відстані між точками тахеометричного ходу вимірюють віддалемі- ром. При зніманні масштабу 1:500 лінії в тахеометричних ходах вимірю­ють одним повним прийомом. Похибки в вимірюванні кутів в напівприйо- мах не повинні перевищувати 30" при роботі з оптичними теодолітами та 1' - при вимірюванні кутів теодолітом Т30. Кутові нев’язки в тахеометрич­них ходах не повинні перевищувати


Таблиця 11.3 - Вимоги до знімального обґрунтування при тахеометри­чному зніманні


Допустима ліпійпа нев’язка, м, пе повиппа перевищувати

Допустима висотна пев'язка, м, пе повинна перевищувати

При урівнюванні тахеометричних ходів дирекційні кути обчислюють з точністю до ل', а координати та висоти точок - до 0,01 м.

Відстані від точок знімального обґрунтування до рейкових точок та відстані між пікетами вибирають залежно від масштабу знімання та висоти перерізу рельєфу (табл. 11.4).

Таблиця 11.4 - Відстані від приладу до рейки та між пікетами при тахеометричному зніманні


Після закінчення роботи на станції перевіряють орієнтування лімба приладу. Відхилення орієнтування за період знімання на даній станції не повинно перевищувати 1',5. На станції ведуть польовий журнал, в який за­писують виміряні горизонтальні та вертикальні кути та відстані до пікет­них точок, а також абрис, в якому умовними знаками, дотримуючись мас­штабу, зображують ситуацію і рисують пікетні точки.

Камеральні роботи включають: перевірку польових журналів і скла­дання детальної схеми знімального обґрунтування; обчислення координат і висот точок знімального обґрунтування; обчислення висот всіх пікетних точок; нанесення на план точок знімального обґрунтування та пікетних то­чок; проведення горизонталей та нанесення ситуації.

У результаті виконання тахеометричного знімання представляють за­мовнику такі матеріали: схему знімального обґрунтування; відомості обчис­лення координат і висот, точок знімального обґрунтування; абриси до від­повідних планшетів; журнали тахеометричного знімання; план тахеометри­чного знімання; формуляр плану; акти контролю та приймання робіт.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+