Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Формулювання та характеристика елементів місії

Основна загальна мета підприємства - чітко виражена причина його існування - позначається як його Місія.

Під час формулювання місії намагаються поєднати образ і кредо організації. Образ організації виражає її ’’конституцію“ і дає відповідь на запитання: з якою метою створена організація, для чого вона існує.

Кредо формулюється з метою уточнення уявлення конкретних суб’єктів про організацію.

Формулювання місії підприємства повинне містити наступне:

1. Який вид діяльності вибирає підприємство?

2. Які відмітні особливості цієї діяльності?

3. На яких споживачів вона розрахована?

4. Якими ціннісними орієнтирами керуватиметься підприємство в своїй діяльності?

Таким чином місія містить такі елементи: історію організації; визначення сфери діяльності; особливості організації;

стиль поведінки власників і управлінського персоналу. Найчастіше визначення місії зводиться до можливості одержання максимальної прибутковості підприємства. Для деяких зацікавлених груп, особливо акціонерів і інвесторів, максимальна прибутковість є ключовим чинником. Проте ринкова економіка надає підприємству тільки ті можливості заробляння прибутку, які засновані на задоволенні існуючого ринкового попиту.

Прибуток, з погляду ринкового середовища, є внутрішньою проблемою підприємства. Адаптація до умов ринку - єдиний для

підприємства шлях до успіху. Отже, і місію (призначення) підприємства потрібно шукати поза підприємством.

Значення місії для управління підприємством полягає в тому, що з неї витікають довгострокові цілі підприємства. Для реалізації цілей повинні бути розроблені відповідні довгострокові програми, які закладаються в основу короткострокових планів підприємства.

Визначення місії - це дуже відповідальне і значне завдання. Для того, щоб уникнути прорахунків при визначенні місії необхідно провести ряд спеціальних досліджень, зокрема, аналіз ринкової кон'юнктури, галузі і конкурентної позиції підприємства.

Для спрощення процедури формулювання стратегічної місії доцільно скористатися переліком основних чинників, які мають бути при цьому враховані (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Формулювання стратегічної місії організації_

Чинники місії

Характеристика чинника

Коротка історична довідка про організацію

Виникнення організації та її основні здобутки на цьому шляху. Імідж організації, її відповідальність перед суспільством

Т овари/послуги

Потреби, які прагне задовольнити організація. Товари і послуги, які вона пропонує. Призначення товарів. Рівень задоволення потреби споживача. Базова технологія, яку використовує організація

Уявлення про себе

Особливості і конкурентні переваги, якими організація володіє

Філософія

Базові переконання, цінності та пріоритетні прагнення, які панують в організації. Стиль поведінки власників і управлінського персоналу

Власники

Рівень задоволення інтересів власників

Працівники

Позиція організації щодо свого персоналу

Клієнти

Стисла характеристика клієнтів організації

Розміщення

Основні конкуренти організації. Ділові контакти організації з партнерами

Формулювання стратегії може базуватися на поєднанні коротко сформульованого образа-гасла (наприклад, гасло всесвітньовідомого виробника персональних комп'ютерів звучить так: ’Здійснювати внесок у світовий розвиток інтелектуальних засобів, які удосконалюють людство”) з добре розробленим текстом - кредо, що відповідає всім переліченим вище вимогам.

Прикладом такого розширеного формулювання може бути: ’Корпорація прагне бути всесвітньовідомим виробником і постачальником комп'ютерної техніки, отримати визнання організації, що турбується про добробут зацікавлених осіб так само, як і про свій власний. Мета корпорації задовольнити фінансові прагнення власників акцій; забезпечувати високу якість життя всім своїм працівникам, незалежно від рангу та функцій, створюючи можливості для їхнього особистого розвитку; забезпечувати споживачів тільки якісною продукцією й послугами; реагувати на їхні потреби; бути сприйнятою постачальниками як корпорація, що цінує отриману від них продукцію й послуги, вчиться у них”.

Формулювання стратегічної місії сприяє розумінню персоналом основної мети і допомагає визначенню та зміцненню єдиної позиції. У зовнішньому середовищі завдяки місії створюється цілісне уявлення про організацію, декларується економічна та соціальна її роль.

На основі сформульованої місії організації з урахуванням інших вагомих чинників відбувається вибір цілей, їх внутрішнє узгодження та уточнення.

Формулювання місії не повинне залежати від поточного стану підприємства. Це інструмент стратегічного планування, що визначає цільові орієнтири організації, важливі з погляду забезпечення довготривалих конкурентних позицій.

Місія повинна переглядатися в разі зростання і змін потреб, у міру появи нових можливостей.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+