Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Поняття, види та принципи формулювання цілей організації

На основі вибраної місії встановлюються цілі організації. Реалізувати місію можна тільки в часі, певними етапами, які можуть характеризуватися у вигляді довгострокових цілей (більше 5 років), середньострокових (1-5 років) і поточних цілей (до 1 року).

Цілі, на відміну від місії організації, фіксують конкретні стани, до яких прагне організація, тому ціль трактують як критерій її успіху чи невдачі.

Ціль - це конкретний стан окремих характеристик організації, якого вона прагне досягти протягом певного терміну.

Будь-яка ціль складається з трьох елементів: певного

показника, за яким перевіряють виконання критерію; засобу вимірювання або масштабу для оцінки величини показника і завдання - певного значення масштабу, якого організація прагне досягти. Наприклад, для основної економічної цілі організації показником може бути рентабельність капіталу; засобом вимірювання - середня рентабельність для певного періоду, а завданням - конкретне її значення, якого організація прагне досягти.

Існує ряд вимог, що пред'являються до цілей [7, 9, 14,]:

1. Цілі повинні бути зрозумілі, стисло недвозначно сформульовані. При визначенні цілей необхідна точність їх відображення, об'єму і часу. Наприклад, ’’Збільшити ефективність виробництва“ - це неправильно сформульована ціль, у такому вигляді ціль має вид гасла.

Правильно сформульована ціль: ’У 2009 році добитися зниження витрат виробництва на 7% і збільшення рентабельності продажів продукції на 10%“. Стислість цілі досягається за рахунок виключення з формулювання засобів її досягнення.

2. Цілі повинні підлягати вимірюванню. Невимірювана ціль не дає можливості виконавцеві визначати ступінь прогресу її досягнення.

3. Цілі повинні бути досяжними і реалістичними. Недосяжні і нереалістичні цілі не мотивують виконавця, а відбивають бажання що-небудь робити. Легко досяжні цілі також мають слабку мотивацією. Наприклад, керівник слабкого в технічному відношенні підприємства ставить мету перед провідними інженерами: наблизити якість продукції до світового рівня. Така постановка мети може призвести до того, що талановиті і розсудливі працівники покинуть підприємство.

4. Ціль повинна мати термін виконання. Певний термін дозволяє розбити мету на етапи, поліпшити зворотний зв'язок і, відповідно, контроль. Якщо усередині терміну не визначені кроки, етапи, то виконавець не знатиме що робити далі.

5. Ціль повинна бути формалізована. Це підсилює її дію, підвищує зобов'язання по відношенню до неї. Усна постановка цілі не залишає слідів і легко забувається. Ціль повинна бути записана документально і обчислена.

6. Для підвищення ефективності цілі повинні підлягати перевірці і коректуванню (бути гнучкими). Цього вимагають зовнішні чинники і обставини, що постійно змінюються.

Наприклад, жорстка ув'язка оплати праці працівників з кількістю сировини, що переробляється, втратить стимулюючу дію в період збою постачань.

7. Наявність зворотного зв'язку. Своєчасне і повне інформування людей про хід виконання цілі дозволяє тримати її в полі зору.

8. Цілі необхідно пов'язувати з системою винагороди. Знання того, чого коштуватиме ціль для працівника, допомагає підтримувати ефективність його праці (система преміювання).

Виконати всі вимоги, що пред'являються до цілей, на практиці є дуже складним завданням. Оскільки багато з них можуть виявитися суперечливими. Щоб сформулювати остаточні цілі необхідно встановити їх пріоритетність. Щоб досягти і виконати поставлені цілі, необхідно визначити коло питань, які необхідно вирішити (що треба зробити), визначити кому це належить робити і яким способом (технологія, повноваження).

9. Цілі мають бути сумісними, що передбачає відсутність протиріч у цілях різних рівнів управління. Організація має систему цілей, які визначаються її положенням у зовнішньому середовищі, внутрішньою структурою, функціями тощо. При цьому цілі різних організацій можуть істотно відрізнятися. Класифікацію можливих цілей організації подано в табл. 2.2.

Велика кількість та різноманітність цілей і завдань менеджменту вимагають системного підходу до визначення їх складу. Як зручний апробований на практиці інструмент можна використовувати модель у вигляді ’дерева цілей“(рис. 2.1).

Таблиця 2.2

Класифікація цілей організації_

Ознака класифікації

Характер цілі

Часовий період

Довго -, середньо - та короткострокові

Характер діяльності

Зростання, стабільність, скорочення

Зміст діяльності організації

Економічні, організаційні, наукові, соціальні, технічні

Функціональні сфери діяльності організації

Маркетингові, виробничі, фінансові, кадрові, інноваційні

Вимірюваність

Якісно чи кількісно подані

Пріоритетність

Основні, другорядні

Ієрархія

Вищі, підпорядковані

Рис. 2.1 ’Дерево цілей“ організації

Побудова дерева цілей передбачає їх рангування за принципом пріоритетності: забезпечення максимальної рентабельності при збереженні видів діяльності; забезпечення стійкості положення організації; розроблення нових напрямів розвитку (видів діяльності).

На основі головних (корпоративних) цілей розробляють специфічні цілі у такому порядку: цілі конкретних стратегічних господарських центрів (СГЦ); цілі розвитку функціональних сфер (маркетинг, виробництво, фінанси, кадри, дослідження та розвиток тощо); цілі філіалів і дочірніх компаній. Корпоративні цілі належать до корпорації загалом як наслідок і реальне втілення її місії. Їм мають підпорядковуватися цілі окремих господарських підрозділів. Функціональні цілі значною мірою є похідними від цілей корпорації та її СГЦ. Функціональні підрозділи мають і власні цілі, які пов'язані з їхньою безпосередньою діяльністю. Встановлення ієрархії передбачає формування таких цілей, досягнення яких на певних рівнях забезпечує реалізацію корпоративних цілей. Отже, досягнення головної цілі починається з останньої підцілі, причому кожний перехід до наступної вимагає реалізації попередньої.

Контрольні запитання:

1. Дайте визначення місії підприємства. Які вимоги потрібно виконувати при її формуванні?

2. Наведіть класифікацію цілей підприємства. Поясніть, яка різниця між місією і цілями, між стратегічними і тактичними цілями?

3. Розкрийте поняття ієрархії цілей і опишіть технологію побудови ’дерева цілей“.

4. Назвіть вимоги до формування цілей та приведіть приклади формулювання стратегічних цілей.

Література: [19, 21, 27, 31, 39].

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+