Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки конкурентоспроможність суб’єктів господарювання багато в чому визначається рівнем організації їх маркетингової діяльності. У даному навчальному посібнику викладаються концепції, цілі, завдання, функції, види маркетингової діяльності підприємства в сучасних умовах економіки; основи формування товарної, цінової, комунікаційної та розподільної політики; питання управління маркетинговою діяльністю.

У конспекту лекцій, що пропонується, маркетинг розглядається як комплексна система планування виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення конкретних потреб і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринкових процесів, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробки стратегії і тактики поведінки на ринку за допомогою маркетингових інструментів.

Враховуючи специфіку аудиторії, для якої призначено посібник, окрему увагу надано маркетингу транспортних послуг, який має ряд особливостей, що дозволяють розглядати його як специфічний вид діяльності. У зарубіжній і вітчизняній літературі проблеми застосування інструментів маркетингу на транспортному ринку представлені недостатньо широко. По суті, наявний лише фрагментарний опис окремих питань, що не дозволяє одержувати необхідні знання. Спираючись на те, що читачі не знайомі з класичними положеннями маркетингу, матеріал викладено і стосовно промислових і торгівельних підприємств.

Наповнення конспекту лекуцій здійснено з урахуванням вимог системи, в основу якої покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента з певного кредитного модуля. Навчальний матеріал згрупований в змістовні модулі - логічно завершені розділи навчальної програми, що визначають трудомісткість і якість навчальної роботи студента і передбачають оволодіння певними знаннями і уміннями, що є основою компетентнісного підходу в навчанні.

Завданням викладення дисципліни є вивчення основних понять, систем і алгоритмів, формування знань і уявлень щодо теоретичних положеннь маркетингу; набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань; формування умінь творчого пошуку резервів вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Предметом даного конспекту лекцій є педагогічно адаптована система понять про методологію та інструментарій маркетингової діяльності на підприємстві, зокрема і у сфері транспортного маркетингу.

Зміст конспекту лекцій відповідає робочій програмі дисципліни і складається з трьох блоків змістових модулів: «концептуальні засади маркетингу», «формування комплексу маркетингу на підпри-ємстві», «управління маркетинговою діяльністю підприємства».

Курс «Маркетинг» для студентів, що навчаються за професійною спрямованістю - «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» базується на категоріях і висновках дисциплін «Економічна теорія», «Соціологія», «Психологія», «Менеджмент». Вивчення дисципліни підкріплюється знаннями в області комп’ютерних технологій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+