Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Поняття інновацій та інноваційної діяльності

Інноваційна діяльність тісно пов'язана з функціонуванням економіки держави і тому повинна враховувати відповідні законодавчі та інші нормативно-правові акти. Нормативно- правові акти, що регулюють інноваційну діяльність, можна об'єднати у дві групи. До першої належать акти законодавства, які визначають основи державної політики у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності — закони України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності»1, «Про наукову і науково- технічну діяльність»2, «Про інноваційну діяльність»3, «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»4.

До другої групи належать законодавчі акти, за якими інновації, науково-технічна та інноваційна діяльність виступають лише як складові процесів функціонування соціально-економічних проблем держави. Усі законодавчі акти, що регулюють інноваційну діяльність, пропонується поділити на такі групи:

- акти, які закрішіюють екологічні пріоритети, зокрема еколо­гічну безпеку інноваційної діяльності;

- акти, що регулюють різноманітні внутрішньоекономічні від носини і передбачають здійснення інноваційної діяльності у сферах підприємницької, фінансової, науково-технічної, інфор­маційної та іншої економічної діяльності;

- акти, які передбачають специфіку здійснення інноваційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах, інших територіях зі спеціальним правовим режимом, у тому числі в зонах надзвичайних економічних ситуацій;

- акти, які спрямовані на охорону авторських і суміжних прав і здійснення патентної діяльності;

- акти, які регулюють зовнішньоекономічні відносини та іно­земне інвестування;

Глава 1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій 23

- інші акти чинного законодавства, зокрема у сфері стандарти­зації і сертифікації, ліцензування, аудиторської діяльності, обігу цінних паперів, приватизації тощо1.

Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає пра­вові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стиму­лювання державою інноваційних процесів і спрямований на під­тримку розвитку економіки України інноваційним шляхом.

Інновації, — це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують струк­туру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Інноваційна діяльність — це діяльність, яка спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових дослі­джень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конку­рентоспроможних товарів і послуг. Відповідно до ч. 1 ст. 325 Господарського кодексу України інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження но­вих науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфе­ри суспільного життя.

Пріоритетний інноваційний проект - це інноваційний про­ект, що належить до одного з пріоритетних напрямів інновацій­ної діяльності, затверджених Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про інноваційну діяль­ність» об'єктами інноваційної діяльності є:

1. Інноваційні програми і проекти. Інноваційний проект — це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної про­дукції. Інноваційним визнається проект, яким передбачаються розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції, що відповідають вимогам ст. 14 і 15 Закону України «Про інноваційну діяльність».

Інноваційний продукт — це результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам,

1 Святоцький О.Д., Крайнєв П.П., Ревуцький С.Ф. Правове забезпечення іннова­ційної діяльності в Україні: питання теорії і практики. - К.: Концерн «Видав­ничий Дім «Ін Юре», 2003. - С. 61-63.

встановленим Законом України «Про інноваційну діяльність». Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології (у тому числі інформаційної) чи про­дукції з виготовленням експериментального зразка чи дослід­ної партії і відповідає таким вимогам:

а) він є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриттів. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності має бути визначальним для даного продукту;

б) розробка цродукту підвищує вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень;

в) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним про дуктом, представленим на ринку, він є конкурентоспромож­ним і має значно вищі техніко-економічні показники.

Інноваційна продукція - це нові конкурентоспроможні товари чи послуги, що відповідають вимогам, установленим Законом України «Про інноваційну діяльність». Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає таким вимогам:

а) вона є результатом виконання інноваційного проекту;

б) така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні впер­ше, або якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною

продукцією, представленою на ринку, є конкурентоспромож­ною і має значно вищі техніко-економічні показники.

Інноваційна продукція може бути результатом тиражування чи застосування інноваційного продукту. Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний продукт, якщо він не призначений для тиражування.

2. Нові знання та інтелектуальні продукти.

3. Виробниче обладнання та процеси.

4. Інфраструктура виробництва і підприємництва. Іннова­ційна інфраструктура - це сукупність підприємств, організа­цій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комуніка- тивні, юридичні, освітні тощо).

5. Організаційно-технічні рішення виробничого, адміністра­тивного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліп­шують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери.

6. Сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки.

7. Товарна продукція.

8. Механізми формування споживчого ринку і збуту товар­ної продукції.

Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи за­позичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.

Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) - це підприєм­ство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг. Інноваційним підприємством ви­знається підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більш ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період складають інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція.

Господарським кодексом України передбачено такі форми інвестування:

- державне (комунальне) інвестування, що здійснюється орга­нами державної влади або органами місцевого самовряду­вання за рахунок бюджетних коштів та інших коштів відпо­відно до закону;

- комерційне інвестування, що здійснюється суб'єктами госпо­дарювання за рахунок власних або позичкових коштів з ме­тою розвитку бази підприємництва;

- соціальне інвестування, що здійснюється в об'єкти соціаль­ної сфери та інших невиробничих сфер;

- іноземне інвестування, що здійснюється іноземними юриди­чними особами або іноземцями, а також іншими державами;

- спільне інвестування, що здійснюється суб'єктами України разом з іноземними юридичними особами чи іноземцями.

Оскільки інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін стану продуктивних сил і прогресивних міжгалу­зевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів

продукції і технологій, то вона здійснюється у визначених зако­нодавством напрямах. Так, відповідно до ч. 2 ст. 327 Господар­ського кодексу України інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямами:

- проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-техні­чної продукції;

- розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово но­вих видів техніки і технології;

- розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих техно­логій, призначених для поліпшення соціального і екологіч­ного становища;

- технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівни­цтво нових підприємств, що здійснюються вперше, як проми­слове освоєння виробництва нової продукції або впроваджен­ня нової технології.

Інвестування відтворення основних фондів і приросту матері- ально-виробничих запасів здійснюється як капітальні вкладення. Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є:

а) кошти Державного бюджету України;

б) кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Рес­публіки Крим;

в) власні кошти спеціалізованих державних і комунальних ін­новаційних фінансово-кредитних установ;

г) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності;

д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;

е) інші джерела, не заборонені законодавством України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+