Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Загальна характеристика законодавства про інститути спільного інвестування. Основні терміни та їх визначення

Відносини у сфері спільного інвестування регулюються Зако­ном України «Про інститути спільного інвестування», іншими нормативно-правовими актами з питань функціонування фон­дового ринку та з питань діяльності акціонерних товариств у частині, що не суперечить нормам Закону України «Про інсти­тути спільного інвестування», а також прийнятими відповідно до цього Закону іншими нормативно-правовими актами.

Закон України «Про інститути спільного інвестування» ви­значає правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання активів, особливості розміщення і обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок і обсяг роз­криття ними інформації з метою залучення та ефективного роз­міщення фінансових ресурсів інвесторів.

Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення га­рантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.

Державне регулювання у сфері спільного інвестування здій­снює Комісія відповідно до Закону України «Про державне регу­лювання ринку цінних паперів в Україні».

З метою усунення подвійності та невизначеності в тлумачен­ні термінів у Законі надано їх визначення. Терміни, що вжива­ються в Законі, мають таке значення:

- активи інституту спільного інвестування - сукупність май на, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок ко­штів спільного інвестування;

- вартість чистих активів інституту спільного інвестуван­ня — величина, що визначається як різниця між сумою акти­вів інституту спільного інвестування з урахуванням їх рин­кової вартості і розміром зобов'язань інституту спільного інвестування;

відкрита підписка - розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу;

відкритий продаж - відчуження цінних паперів особам, коло яких заздалегідь не визначене. Будь-яке відчуження цінних паперів з використанням прилюдної пропозиції вважається відкритим продажем;

- викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно до кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що нале­жать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери;

випуск цінних паперів - сукупність цінних паперів одного емітента певного виду та однієї номінальної вартості, що за­безпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відпо­відно до порядку, встановленого законодавством про цінні папери, Законом України «Про інститути спільного інвесту­вання» та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- зберігач - розуміється в значенні, визначеному Законом Укра­їни «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»;

- здійснення контролю - володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсот­ків статутного фонду (капіталу) юридичної особи, або управ­ління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи ;

- інвестиційна декларація - документ, що є складовою части­ною регламенту інституту спільного інвестування та додат­ком до договору з компанією з управління активами, у якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування;

- інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випуска­ється компанією з управління активами пайового інвести­ційного фонду та засвідчує право власності інвестора на час­тку в пайовому інвестиційному фонді;

інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) - корпора­тивний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залу­ченням) грошових коштів інвесторів з метою отримання при­бутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, кор­поративні права та нерухомість;

- компанія з управління активами - господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на підставі ліцензії, що видається Комісією; конвертація цінних паперів ІСІ - вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншого виду цього ж емітента або на цінні папери іншого емітента (у разі реорганізації цього емітента);

- кошти спільного інвестування - кошти, залучені від інвес­торів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ;

- пов'язана особа:

а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юри­дичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізич­ної особи вважаються чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноваже­на провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на вста­новлення, зміну або зупинення правових відносин, а та­кож члени сім'ї такої особи;

- початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду - статутний фонд (капітал), сплачений засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ. Ведення ре­єстру ІСІ здійснюється Комісією;

приватне розміщення - розміщення цінних паперів без від­критого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб;

прилюдна пропозиція - повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене в засобах масової інформації або іншим чином та звернене до невизначеної кількості осіб; проголошені цінні папери ІСІ - цінні папери ІСІ, на які про­понується відкрита підписка;

проспект емісії цінних паперів ІСІ - документ, який містить інформацію про відкриту підписку на цінні папери ІСІ;

• регламент ІСІ - документ, який визначає особливості діяль­ності ІСІ;

• розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів пер винним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів;

• розміщені цінні папери - цінні папери ІСІ, придбані інвесто­рами під час розміщення;

цінні папери ІСІ - акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+