Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Поняття та види інститутів спільного інвестування

Інститут спільного інвестування (ІСІ) залежно від порядку здій­снення його діяльності може бути:

відкритого типу, якщо ІСІ (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати в будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами);

• інтервального типу, якщо ІСІ (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або ком панією з управління його активами) протягом обумовленого в проспекті емісії строку, але не менше одного разу на рік; закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації. ІСІ закритого типу може бути лише строковим.

Залежно від строку, на який створюється, ІСІ може бути стро­ковим або безстроковим. Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується. Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк.

Інститут спільного інвестування залежно від ступеня дивер­сифікації може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду. ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно від­повідає таким вимогам:

- кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу їх емісії;

- сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії,

- на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;

- не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ стано­влять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підпри­ємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій бір­жі або в торговельно-інформаційній системі.

Чинним законодавством встановлено певні обмеження щодо діяльності диверсифікованих ІСІ. Так, їм забороняється:

- тримати в грошових коштах, на банківських депозитних ра­хунках, в ощадних сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж ЗО відсотків загальної вартості активів ІСІ;

- придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

- придбавати або додатково інвестувати в державні цінні папе­ри, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів Укра­їни, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ІСІ.

При цьому забороняється інвестувати кошти ІСІ менше ніж у три види державних цінних паперів;

- придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ; '

- придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних бан­ків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

- придбавати або додатково інвестувати в акції українських емі­тентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

- придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

- придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

- придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;

- придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, бі­льше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

- придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами або збе­рігані.

Інститути спільного інвестування, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.

У разі якщо недиверсифікований ІСІ закритого типу здійс­нює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску і його активи більш ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав і цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, він вважається венчурним фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи.

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервально- го типу не нараховуються і не сплачуються. ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифікованими.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+