Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3. Правові засади діяльності корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд - це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виклю­чно діяльність із спільного інвестування.

Чинним законодавством визначено порядок створення кор­поративного інвестиційного фонду. Він створюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про інститути спільного інвестування», яким установлено обмеження щодо окремих категорій засновників. Так, зокрема, корпоратив­ний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному фонді (капіталі) яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяль­ність на підставі статуту, який затверджується відповідно до за­конодавства та регламенту. Статут корпоративного інвестицій­ного фонду, крім положень, передбачених Законом України «Про господарські товариства», має також містити відомості про:

- тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтер- вальний чи закритий);

- вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);

- спільне інвестування як виключну діяльність корпоративно­го інвестиційного фонду;

- обмеження щодо діяльності відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування»;

- акції корпоративного інвестиційного фонду, які повинні бути тільки простими іменними;

- розмір початкового статутного фонду (капіталу) та кількість акцій, що становлять початковий статутний фонд (капітал) кор­поративного інвестиційного фонду. Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об'єктів не рухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Розмір початкового статутного фонду (капіталу) корпоративно­го інвестиційного фонду не може бути менший розмір, встанов­леного законодавством для відкритих акціонерних товариств, тобто 1250 мінімальних заробітних плат. Збільшення статутно­го фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду здій­снюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.

Внесення змін до статуту в процесі діяльності корпоративно­го інвестиційного фонду здійснюється в установленому законо­давством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

- повне найменування пайового інвестиційного фонду;

- дату та номер свідоцгва.про державну реєстрацію юридичної особи у відповідних органах виконавчої влади;

- код за ЄДРПОУ;

- місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду;

- розмір статутного фонду;

- дату та номер свідоцтва про емісію акцій;

- розмір емісії, кількість і номінал акцій;

- відомості про засновників;

- термін діяльності корпоративного інвестиційного фонду (для закритого);

- умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управ­ління активами або зберігача, та порядок такої заміни із за­значенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;

- порядок визначення вартості чистих активів та ціни розмі­щення (викупу) акцій, у тому числі терміни їх визначення;

- розмір винагороди та/або покриття витрат, пов'язаних із діяль­ністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управлін­ня активами фонду;

- порядок розподілу прибутку (для закритого корпоративного інвестиційного фонду);

- порядок і строки викупу корпоративним інвестиційним фон­дом своїх акцій на вимогу інвесторів;

- напрями інвестицій (інвестиційна декларація);

- мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів ІСІ, укла­дених компанією з управління активами, які підлягають за­твердженню спостережною (наглядовою) радою фонду1.

Регламент затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду, а зміни до нього — загальними зборами акціонерів. Регламент та зміни до нього підлягають реєстрації в Комісії відповідно до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного держав­ного реєстру інститутів спільного інвестування (затверджений Рішенням ДКЦПФР від 06.07.2002 р. № 197) з метою впрова­дження державного нагляду та впорядкування діяльності ІСІ.

Інститут спільного інвестування реєструється в Державному реєстрі шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру та присвоєння реєстраційного коду. Підставою для вне­сення ІСІ до Державного реєстру є заява з проханням про реєст­рацію регламенту та внесення ІСІ до Державного реєстру.

У документах корпоративного інвестиційного фонду в його назві обов'язково зазначаються слова «корпоративний інвести­ційний фонд», а також тип і вид фонду.

Після проведення державної реєстрації корпоративного ін­вестиційного фонду як юридичної особи та повної сплати поча­ткового статутного фонду до Комісії подають документи, перелік яких наведено в п. 3.1 Положення. У разі відповідності поданих документів чинному законодавству Комісія реєструє регламент і видає свідоцтво встановленого зразка про внесення фонду до Державного реєстру. Протягом семи календарних днів з дати реєстрації регламенту корпоративний інвестиційний фонд вноситься до Державного реєстру. Датою реєстрації корпорати­вного інвестиційного фонду вважається дата внесення до Дер­жавного реєстру відповідного запису. З цієї дати фонду присво­юється реєстраційний код по ЄДРІСІ.

Надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ здійснюється безпосередньо компанією з управління ак­тивами ІСІ, яка отримала в установленому порядку ліцензію, на підставі договору про управління активами ІСІ, який пови­нен містити:

- повну назву та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ агента;

- номер та дату видачі агенту ліцензії на здійснення професій ної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: діяльності по випуску та обігу цінних паперів, термін її дії;

- повну назву та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;

- номер та дату видачі компанії ліцензії, термін її дії;

- відомості про уповноважених осіб сторін договору, через яких сторони підтримують зв'язок. У договорі також мають бути визначені особи з боку агента, відповідальні за виконання договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;

- предмет договору - надання агентом послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ з урахуванням вимог, передбаче­них інвестиційною декларацією, протягом дії договору;

- розмір та порядок оплати послуг агента (вартість послуг ви­значається за домовленістю сторін, з урахуванням чинного законодавства України);

- порядок та форма надання агентом звіту про результати роз­міщення та викупу цінних паперів ІСІ до компанії з управ­ління активами ІСІ;

- обов'язки та права агента, які повинні відповідати Прави­лам здійснення торговцями комерційної та комісійної ді­яльності по цінних паперах (затверджені наказом ДКЦПФР від 23.12.1996р. № 331)1.

У відносинах з третіми особами компанія з управління акти­вами повинна діяти від імені та в інтересах корпоративного ін­вестиційного фонду на підставі договору про управління акти­вами. Договір між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, між корпоративним ін­вестиційним фондом і зберігачем укладається на строк не більш як три роки, і його дія може бути продовжена тільки за рішен­ням загальних зборів акціонерів фонду.

Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов'я­заннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями корпоративного інвестиційного фонду.

Враховуючи специфіку діяльності корпоративного інвестицій­ного фонду, чинне законодавство встановлює певні обмеження щодо його діяльності. Так, ст. 12 Закону України «Про інститути спіль­ного інвестування» передбачає, що фонд не має права:

- емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій;

- залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсот­ків його активів;

- надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;

- розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;

- розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих ак­тивів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;

- розміщувати акції понад проголошену кількість;

- відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначе­них у Законі України «Про інститути спільного інвестуван­ня» або в нормативно-правових актах Комісії; створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

Реєстрація випуску акцій корпоративного інвестиційного фо­нду з метою формування початкового статутного фонду здійсню­ється відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації ви­пуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підпри­ємств (затверджене рішенням ДКЦПФР від 09.02.2001 р. № 18). Це положення застосовується виключно під час приватного роз­міщення випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснен­ня спільного інвестування. Реєстрація проспекту емісії та випуску акцій з метою спільного інвестування здійснюється уповнова­женою особою ДКЦПФР відповідно до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного (венчурного, недивер- сифікованого) інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні (затверджене рі­шенням ДКЦПФР від 08.01.2002 р. № 8).

Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними. Відкрита підписка на акції прова­диться після реєстрації фонду в реєстрі ІСІ. Корпоративні інве­стиційні фонди інтервального або відкритого типу після реєст­рації в реєстрі ІСІ розміщують свої акції за ціною, що становить вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію. Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Акції фонду, що розміщуються, можуть придбаватися лише за грошові кошти. Не дозволяється неповна сплата розміщених акцій. Порядок проведення відкри­тої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду ви­значається законодавством з урахуванням особливостей, вста­новлених Законом України «Про інститути спільного інвесту­вання» і нормативно-правовими актами Комісії. Строк відкри­тої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду від­критого або інтервального типу не обмежується.

Після прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду викуп та роз­міщення акцій фонду припиняються за ЗО днів до проголошеної дати проведення загальних зборів акціонерів з поновленням роз­міщення та викупу на наступний день після закінчення загаль­них зборів акціонерів.

Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопо­льного законодавства. Реорганізація або ліквідація корпоратив­ного інвестиційного фонду здійснюється відповідно до законо­давства з питань діяльності акціонерних товариств, з урахуван­ням особливостей, встановлених Законом України «Про інсти­тути спільного інвестування».

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

- унаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фо­ндом вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного фонду (капіталу);

- спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвести­ційного фонду в тримісячний строк з дня реєстрації його в реєстрі ІСІ не були укладені договори з компанією з управ­ління активами або зберігачем.

Комісія може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду у разі, якщо:

- корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяль­ність без реєстрації в реєстрі ІСІ;

- корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, за­боронену законом.

До складу ліквідаційної комісії корпоративного інвестицій­ного фонду обов'язково повинні входити представники Комісії, а також можуть входити представники компанії з управління активами та зберігача. З моменту прийняття рішення про лікві­дацію корпоративного інвестиційного фонду йому забороняєть­ся розміщувати та викуповувати свої акції.

Законом України «Про інститути спільного інвестування» визначено порядок розподілу активів корпоративного інвести­ційного фонду в разі його ліквідації. Ліквідаційна комісія скла­дає ліквідаційний баланс, і після його затвердження активи фо­нду в строк, що встановлюється Комісією, але не більший як шість місяців, підлягають продажу за грошові кошти. Кошти, отримані від реалізації активів фонду, у першу чергу розподіля­ються між акціонерами, які не є засновниками фонду, пропорційно кількості акцій, що їм належать, у порядку, встановленому Комісією. У разі недостатності коштів для викупу акцій за вар­тістю чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в акціонерів, які не є засновниками фонду, різниця відшкодовується за рахунок частини коштів, що належить засновникам. У другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів. Після закінчення розрахунків ліквідаційна комісія подає Комісії звіт про результати ліквідації, який е підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим як фонд після його вилучення з реєстру ІСІ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+