Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.4. Правові засади управління корпоративним інвестиційним фондом

Органами корпоративного інвестиційного фонду є загальні збо­ри акціонерів та спостережна (наглядова) рада. Утворення ін­ших органів корпоративного інвестиційного фонду, не передба­чених Законом України «Про інститути спільного інвестуван­ня», забороняється.

Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є за­гальні збори акціонерів. До компетенції загальних зборів акціо­нерів корпоративного інвестиційного фонду, крім питань, вста­новлених законодавством стосовно діяльності акціонерних то­вариств, належить:

- затвердження укладених договорів з компанією з управлін­ня активами та зберігачем;

- затвердження рішень про розірвання договорів з компанією з управління активами та зберігачем;

затвердження змін до регламенту фонду.

Загальні збори акціонерів обирають членів спостережної (на­глядової) ради корпоративного інвестиційного фонду. Вищезазна­чені повноваження загальних зборів акціонерів корпоративного

інвестиційного фонду не можуть бути передані спостережній (на­глядовій) раді. У випадках, передбачених статутом корпоратив­ного інвестиційного фонду, допускається з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного ін­вестиційного фонду приймати рішення, шляхом опитування.

У загальних зборах акціонерів корпоративного інвестицій­ного фонду можуть брати участь з правом дорадчого голосу пред­ставники компанії з управління активами, реєстратора, зберіга- ча та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестицій­ного фонду. Зазначені особи повинні проінформувати загальні збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду про його діяльність.

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду визначаються законодав­ством з питань діяльності акціонерних товариств з урахуван­ням особливостей, встановлених Законом України «Про інсти­тути спільного інвестування».

Позачергові збори акціонерів корпоративного інвестиційно­го фонду можуть скликатися на вимогу спостережної (наглядо­вої) ради, компанії з управління активами або зберігача в разі:

- неплатоспроможності корпоративного інвестиційного фонду;

- зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з останньою оцінкою (для фондів закритого або інтервального типу);

- зменшення вартості чистих активів більш як на 15 відсотків за семиденний строк (для корпоративних інвестиційних фо­ндів відкритого типу);

- зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;

- необхідності затвердження рішення про укладення або розі рвання договору з компанією з управління активами, збері- гачем;

- необхідності обрання нових членів спостережної (наглядо­вої) ради;

- наявності обставин, визначених у статуті корпоративного ін­вестиційного фонду.

Порядок прийняття рішень з питань, що належать до компе­тенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестицій­ного фонду, шляхом опитування визначається нормативно-пра- вовими актами Комісії.

Нагляд за діяльністю компанії з управління активами здій­снює на підставі статуту корпоративного інвестиційного фонду спостережна (наглядова) рада.

Спостережна (наглядова) рада збирається на свої засідання в строки, передбачені статутом корпоративного інвестиційного фо­нду, але не рідше одного разу на квартал. Голова спостережної (наглядової) ради організовує ведення протоколу засідання. Рі­шення спостережної (наглядової) ради корпоративного інвести­ційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважа­ються правомочними в разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради. Розмір винагороди членам спостереж­ної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду за­тверджується загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

Склад спостережної (наглядової) ради корпоративного інве­стиційного фонду визначається його статутом. Члени спостере­жної (наглядової) ради обираються загальними зборами акціо­нерів корпоративного інвестиційного фонду.

Представники компанії з управління активами, торговців цін­ними паперами, які обслуговують корпоративний інвестиційний фонд, їх пов'язаних осіб, не можуть бути членами спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду. До складу спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду не можуть входити представники зберігача, реєстратора, аудитора (аудиторської фірми), незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду та пов'язаних з ними осіб.

До компетенції спостережної (наглядової) ради корпоратив­ного інвестиційного фонду належить:

- скликання загальних зборів акціонерів;

- підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів;

- визначення дати проведення загальних зборів, дати складан­ня списку осіб, які мають право брати участь у загальних зборах, та інші питання, пов'язані з організацією проведення загальних зборів;

- обрання голови спостережної (наглядової) ради (президента корпоративного інвестиційного фонду) та його заступника;

- підготовка для затвердження загальними зборами проекту рішення загальних зборів акціонерів про розмір дивідендів та порядок їх виплати (для закритих корпоративних інвес­тиційних фондів);

- укладення та розірвання договорів з компанією з управління активами, зберігачем, затвердження договорів з реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінюва­чем майна;

• прийняття змін до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду;

• затвердження договорів щодо активів ІСІ, укладених компа­нією з управління активами, на суму, яка перевищує встанов­лену регламентом корпоративного інвестиційного фонду мі­німальну вартість.

Спостережна (наглядова) рада корпоративного інвестиційного фонду забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів з компанією з управління активами фонду, зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем його майна.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+