Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5. Правові засади діяльності пайового інвестиційного фонду

Пайовий інвестиційний фонд — це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою. Частиною 2 ст. 22 Закону встановлено, що мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду. Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів. Для створення пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами має розробити та зареєструвати в Комісії регламент інвестиційного фонду, укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратором, оцінювачем майна, зареєструвати пайовий інвестиційний фонд у реєстрі ІСІ та організувати відкриту підписку на інвестиційні сертифікати фонду або їх приватне роз­міщення. Відкрита підписка на інвестиційні сертифікати здійс­нюється відповідно до порядку проведення відкритої підписки на цінні папери, встановленого законодавством, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про інститути спі­льного інвестування». Строк відкритої підписки на інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду відкритого або інтер- вального типу не обмежується. Приватне розміщення інвестицій­них сертифікатів здійснюється в порядку, встановленому компа­нією з управління активами. Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового інвестиційного фонду не ра­ніше ніж через шість місяців з дня його реєстрації в реєстрі ІСІ.

Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації в реєстрі ІСІ. Облік результатів діяльності з управ­ління активами пайового інвестиційного фонду здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку результатів її господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають в її управлінні.

Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвести­ційного фонду, компанія з управління активами діє від свого імені, про що вона обов'язково повідомляє третіх осіб.

Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я компанії з управління активами з відповідною позначкою. Компанія з управ­ління активами є розпорядником цього нерухомого майна.

У документах пайового інвестиційного фонду обов'язково зазначаються в його назві слова «пайовий інвестиційний фонд» і тип і вид фонду.

Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду ви­значаються його регламентом. Регламент пайового інвестицій­ного фонду має містити відомості про:

- повне найменування пайового інвестиційного фонду;

- відомості про компанію з управління активами;

- порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснен­ня діяльності спостережної (наглядової) ради;

- термін діяльності пайового інвестиційного фонду (для закри­того фонду);

- порядок визначення вартості чистих активів та ціни розмі­щення (викупу) інвестиційних сертифікатів, у тому числі тер­міни їх визначення;

- порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами;

- порядок розподілу прибутків (для закритого пайового інвес­тиційного фонду);

- порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів ком панією з управління активами пайового інвестиційного фон ду на вимогу інвесторів;

- напрями інвестицій (інвестиційна декларація)1.

Законодавче визначено питання участі в пайовому інвести­ційному фонді. Учасником пайового інвестиційного фонду є інве­стор, який придбав інвестиційний сертифікат цього фонду. Одно­часно Законом встановлено, що учасниками пайового недиверси- фікованого інвестиційного фонду не можуть бути фізичні особи.

Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися в приват­ному порядку1 та шляхом прилюдної пропозиції2.

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів — це прилюдна або приватна пропозиція (оферта) з умовами договору про при­єднання до пайового інвестиційного фонду.

Прийняття (акцепт) пропозиції (укладення з компанією з управління активами договору про приєднання до пайового ін­вестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвестиційного фонду за грошові кошти.

Частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчуєть­ся інвестиційним сертифікатом. Інвестори пайового інвестицій­ного фонду не мають права втручатися в діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених цією статтею.

Інвестори пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного розміщення інвестиційних сертифікатів, можуть утворювати спостережну (наглядову) раду для нагляду за виконанням інвестиційної де­кларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру власни­ків інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських пе­ревірок діяльності та оцінки майна фонду. Спостережна (нагля­дова) рада пайового інвестиційного фонду утворюється з числа інвесторів. Інвестор має право бути обраним до складу спостере­жної (наглядової) ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів.

Рішення спостережної (наглядової) ради пайового інвести­ційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважа­ються правомочними в разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради. До компетенції спостережної (нагля­дової) ради пайового інвестиційного фонду належить:

- обрання голови спостережної (наглядової) ради;

- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберіга- чем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та не­залежним оцінювачем майна;

- затвердження змін до регламенту фонду.

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестицій­ного фонду виступає компанія з управління активами цього фонду. Інвестиційний сертифікат надає кожному його власни­кові однакові права. Інвестиційні сертифікати можуть розмі­щуватися шляхом відкритого продажу або приватного розмі­щення. Випуск компанією з управління активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, активами якого ця компанія управляє, не допускається.

Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються. Кількість проголошених інвестиційних серти­фікатів пайового інвестиційного фонду зазначається в проспекті емісії. Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів встановлюється Законом України «Про інститути спільного інвестування» та нормативно- правовими актами Комісії.

Законом України «Про інститути спільного інвестування» передбачені випадки заміни компанії з управління активами та ліквідації пайового інвестиційного фонду. Так, заміна компанії з управління активами може здійснюватися в установленому Комісією порядку в разі:

- якщо протягом року вартість чистих активів пайового інве­стиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сер­тифікат зменшилася більше ніж на ЗО відсотків;

- якщо протягом року вартість чистих активів пайового інве­стиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сер­тифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

- прийняття компанією з управління активами рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею пайового інвестиційного фонду;

- анулювання Комісією виданої компанії з управління акти­вами ліцензії на провадження діяльності з управління акти­вами ІСІ;

- ліквідації компанії з управління активами.

Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії в разі:

- винесення Комісією рішення про неможливість заміни ком­панії з управління активами відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України «Про інститути спільного інвестування»;

- анулювання ліцензії, виданої зберігану пайового інвестицій­ного фонду на провадження депозитарної діяльності, та не- укладення компанією з управління активами протягом 30 календарних днів договору з іншим зберігачем;

- закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.

З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію ін­вестиційного фонду розміщення та викуп інвестиційних серти­фікатів припиняється.

Розподіл активів пайового інвестиційного фонду в разі його ліквідації здійснюється таким чином. Насамперед компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізу­ються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією. Грошо­ві кошти, отримані від реалізації, розподіляються згідно з уста­новленою черговістю.

У першу чергу здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийн­яття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду. У другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бю­джету України. У третю - здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду на погашення заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльніс­тю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується. У четверту

- здійснюються виплати іншим учасникам пайового інвести­ційного фонду.

Щодо задоволення вимог діє правило: розподіл грошових ко­штів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги. Після закінчення розрахунків у порядку, встановленому ст. 28 Закону України «Про інститути спільного інвестування», компанія з управління активами подає Комісії звіт про резуль­тати ліквідації, який є підставою для виключення Комісією та­кого пайового інвестиційного фонду з реєстру ІСІ. За загальним правилом, пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідова­ним після його виключення з реєстру ІСІ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+