Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.6. Правові засади управління активами інституту спільного інвестування

Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами. Нею може бути юридична особа, що створюється від­повідно до законодавства України. Законом передбачено, що частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з управ­ління активами не може перевищувати 10 відсотків. Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється. Компанія з управління активами венчурного фонду бере участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого перебувають в активах фонду, яким ця компанія управляє. Компанії з управління активами чинним законодавством дозволене одно­часне здійснення управління активами кількох ІСІ.

Компанія з управління активами під час провадження діяль­ності з управління активами ІСІ не має права:

- придбавати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери тих видів, які не передбачені проспектом емісії цінних па­перів ІСІ;

- укладати договори, що порушують або наслідком яких є по­рушення норм законодавства та вимог нормативно-правових актів Комісії;

- здійснювати за власні кошти операції з цінними паперами, які є активами ІСІ;

- безоплатно відчужувати активи ІСІ;

- брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів ІСІ, на строк більший ніж три місяці та з метою ін­шою, ніж використання цих коштів для викупу цінних папе­рів ІСІ;

- надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ;

- використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зо­бов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;

- придбавати векселі, похідні цінні папери, цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлене нормативно-пра- вовими актами Комісії;

- розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних па­перів ІСІ, активами яких вона управляє;

- укладати договори кушвлі-продажу, позики або кредиту з по­в'язаними особами, крім договорів з торговцями цінними па­перами щодо розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;

- укладати договори купівлі-продажу цінних паперів, які на дату укладення такого договору не є активами ІСІ;

- здійснювати функцію номінального утримувача щодо цін­них паперів ІСІ, активами якого вона керує;

- продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалеж­ному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього ІСІ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

- придбавати у власність нерухоме майно, що становить акти ви відповідного ІСІ;

- укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером мо­жуть бути укладені лише ним особисто;

- відчужувати майно, яке належить компанії, до активів ІСІ;

- відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь ін­шого ІСІ, яким вона керує.

Обмеження діяльності компанії з управління активами, пе­редбачені абзацами четвертим, сьомим, десятим та одинадцятим, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.

Передбачено, що загальна сума вартості активів ІСІ, що пере­бувають в управлінні однієї компанії з управління активами, не може перевищувати величини, встановленої нормативно-право- вими актами Комісії.

Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвід­ношенні до вартості чистих активів ІСІ. А винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвід­ношенні до вартості розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів за їх номінальною вартістю та різниці між витратами на придбан­ня активів фонду і доходами від їх реалізації. Винагорода компа­нії з управління активами сплачується грошовими коштами. По­ложення про склад та розмір витрат, що пов'язані з виконанням компанією з управління активами своїх функцій та відшкодову­ються за рахунок активів ІСІ, затверджується Комісією.

Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компані­єю з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегульованої організації на ринку цінних папе­рів, яка об'єднує компанії з управління активами. Саморегульо­вана організація, яка об'єднує компанії з управління активами ІСІ, має право одержувати звітність, складену такими компанія­ми в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, уза­гальнення, аналізу та передачі Комісії.

Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцен­зії компанії, з управління активами на підставах установлених законодавством, а також у разі:

- здійснення компанією з управління активами під час дії до­говору про управління активами іншої професійної діяльно­сті, ніж діяльність з управління активами;

- неодноразового або грубого порушення Закону України «Про інститути спільного інвестування» чи нормативно-правових актів Комісії, що заподіяло значну шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;

- непровадження компанією з управління активами діяльнос­ті з управління активами протягом двох років.

Анулювання ліцензії компанії з управління активами є під­ставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або пере­дачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами. Порядок такої передачі встановлюється Комісією. Анулювання ліцензії може бути оскаржене компанією з управління актива­ми в судовому порядку.

Компанія з управління активами несе майнову відповідаль­ність за збитки, що були завдані ІСІ її діями (бездіяльністю), згідно з законом та відповідно до умов договору. Компанія з управління активами відшкодовує втрати, понесені ІСІ, який здій­снює відкриту підписку на свої цінні папери, якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ стала меншою за його номінальну вартість більш ніж на 20 відсотків унаслідок порушення компанією з управління активами норм Закону України «Про інститути спільного інве­стування». Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, встановленому Комісією. Форму­вання резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку ком­панії з управління активами, а в разі його недостатності - за рахунок додаткових внесків її засновників.

У разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб-інвесторів компа­нія з управління активами формує резервний фонд у розмірі, не меншому від встановленого Комісією залежно від обсягу внесків фізичних осіб — інвесторів ІСІ. Резервний фонд зберігається на окремому депозитному банківському рахунку, відкритому компанією з управління активами, або розміщується в державні цінні папери, перелік яких визначається Комісією. Якщо ком­панія з управління активами перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені ІСІ (корпоративного інвестиційного фонду), то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які ви­никають унаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлене законом.

У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+