Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.7. Склад і структура активів інституту спільного інвестування

Склад і структура активів ІСІ визначається регламентом ІСІ та проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвес­тиційного фонду та акцій корпоративного інвестиційного фонду відповідно до вимог Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування (затверджене Рішенням ДКЦПФР від 11.01.2002 р. № 12). Вимоги щодо складу і струк­тури активів, встановлені зазначеним Положенням, застосову­ються через шість місяців після реєстрації ІСІ в ДКЦПФР та закінчення терміну первинного розміщення цінних паперів ІСІ за єдиною ціною, зазначеною в проспекті емісії цінних паперів ІСІ. Протягом терміну первинного розміщення цінних паперів ІСІ склад активів ІСІ повинен відповідати вимогам, встановле­ним регламентом ІСІ.

Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на банківських поточних рахунках та депози­тних вкладах, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондову біржу», цінних паперів іноземних держав та іноземних емітентів, а також ін­ших активів, дозволених законодавством України з урахуван­ням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування» безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів. Законодавством передбачено, що активами ІСІ не можуть бути:

- цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором і аудитором цього ІСІ та їх пов'я­заними особами;

- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи в торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається ДКЦПФР;

- цінні папери інших ІСІ;

- векселі та ощадні сертифікати на суму більш як 10% варто­сті активів ІСІ;

- похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно- правовими актами ДКЦПФР;

- цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких цінних паперів становить понад 20% загальної вартості активів ІСІ.

Активи диверсифікованого ІСІ складаються з грошових ко­штів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних банківських рахунках і депозитних рахунках, а також із цінних паперів, у тому числі:

а) без обмеження вартості цінних паперів, що допущені до тор­гів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній сис­темі та мають визнане котирування згідно з вимогами нор- мативно-правових актів ДКЦПФР відповідно до норм, зазна­чених у п. 2.3 Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування (затверджене Рішенням ДКЦПФР від 11.01.2002 р. № 12);

б) не більше 20% від загальної вартості активів ІСІ - цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі та не мають визнаного котирування відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР. При цьому ризики фінансового збитку не менш ніж на 50% цих активів повинні бути забезпечені за раху­нок резервного фонду, відповідно до договору про управління активами ІСІ, компанії з управління активами, яка здійснює управління цим ІСІ, або застраховані в страховика. Це пра­вило застосовується у випадку, передбаченому п. 5.1 Поло­ження про склад та структуру активів інституту спільного інвестування (затверджене Рішенням ДКЦПФР від 11.01.2002 р.№ 12).

Активи корпоративного інвестиційного фонду можуть вклю­чати об'єкти нерухомості, необхідні для забезпечення статутної діяльності, за рахунок яких сформовано початковий статутний фонд такого ІСІ.

Структура активів диверсифікованого ІСІ має відповідати одночасно таким вимогам:

- кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не- може становити більше 10% загального обсягу їх емісії;

- сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій ніж 5% загального обсягу їх емісії на мо­мент їх придбання, не може перевищувати 40% вартості чи­стих активів ІСІ;

- не менш як 80% загальної вартості активів ІСІ повинні ста давити грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підпри­ємств, облігації місцевих позик, державні цінні папери та цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торго- вельно-інформаційній системі.

Активи недиверсифікованого ІСІ можуть становити всі ак­тиви, визначені в п. 2.1 Положення про склад та структуру ак­тивів інституту спільного інвестування (затверджене Рішенням ДКЦПФР від 11.01.2002 р. № 12). До складу його активів у будь-якому разі не можуть входити об'єкти нерухомості, відчу­ження яких заборонене законодавством України.

Структура активів недиверсифікованого інвестиційного фо­нду (крім венчурного фонду) має відповідати одночасно таким вимогам:

- вартість цінних паперів, які не мають визнаних котирувань на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі та об'єктів нерухомості, не може становити більш як 50% загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ;

- активи не можуть включати векселі та ощадні сертифікати на суму не більш як 30% активів недиверсифікованого ІСІ.

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з акцій, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папе­ри, формах, а також цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі. До складу активів цього фонду можуть входити боргові зобов'язан­ня емітентів, частка в корпоративних правах яких входить до складу активів цього фонду. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, облігаціями та договорами позики. На­дання позик третім особам за рахунок грошових коштів венчу­рного фонду не дозволяється.

Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповід­ну ліцензію. Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ. Згідно із Законом України «Про інститути спільного інвесту­вання» активи ІСІ не можуть містити:

- цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фір­мою) цього ІСІ та пов'язаними особами;

- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи в торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається Комісією;

- цінні папери інших ІСІ;

- векселі та ощадні сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно- правовими актами Комісії;

- похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно- правовими актами Комісії.

Вимоги до складу та структури активів ІСІ, встановлені За­коном України «Про інститути спільного інвестування», засто­совуються через шість місяців з дати реєстрації ІСІ в Комісії.

Чинне законодавство встановлює порядок визначення варто­сті чистих активів ІСІ1. Вартість чистих активів ІСІ визначається компанією з управління активами відповідно до регламенту ІСІ та нормативно-правових актів Комісії. Вартість чистих активів ІСІ відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.

Вартість чистих активів ІСІ інтервального та закритого типу визначається на кінець кожного робочого дня, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ, але не рідше ніж раз у квартал. Вартість чистих активів венчурного фонду визначається на кінець року та при його ліквідації.

Особливості бухгалтерського обліку ІСІ встановлюються но- рмативно-правовими актами Комісії за погодженням з Мініс­терством фінансів України.

Довідка про вартість чистих активів ІСІ та додатки до неї є документами звітності корпоративного інвестиційного фонду та компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду. Форма та порядок надання довідки встановлюються Комісією. Довідка про вартість чистих активів ІСІ складається компанією з управління активами та засвідчується зберігачем.

Розрахункова вартість цінного папера ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кі­лькість цінних паперів ІСІ, що перебувають в обігу на дату про­ведення розрахунку. Вартість цінних паперів ІСІ, що придбава- ються інвесторами, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ1. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвестором.

Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються ІСІ в інвесто­рів, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера, яка встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цін­них паперів ІСІ, що пропонуються до викупу.

Вартість нерухомого майна ІСІ під час його придбання або відчуження визначає незалежний оцінювач майна, який є суб'єк­том підприємницької діяльності. Винагорода незалежному оці­нювачу майна ІСІ виплачується за рахунок активів ІСІ в поряд­ку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

Діяльність незалежного оцінювача майна ІСІ провадиться від­повідно до договору, що укладається між ним та компанією з управ­ління активами ІСІ. Вимоги до договору про надання послуг з оці­нки вартості нерухомого майна ІСІ затверджуються Комісією.

Законом передбачене обмеження щодо кандидатури незале­жного оцінювача майна ІСІ. Так, ним не можуть бути пов'язані особи, компанія з управління активами, зберігач, аудитор (ауди­торська фірма), їх пов'язані особи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+