Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.8. Особливості емісії та обігу цінних паперів ІСІ

Емісія та обіг цінних паперів ІСІ регулюються законодавст­вом України про цінні папери з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про інститути спільного ін­вестування».

Проспект емісії цінних паперів ІСІ — це документ, який подається Комісії компанією з управління активами під час реєстрації емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвес­тиційного фонду або емісії акцій корпоративного інвестицій­ного фонду.

Проспект емісії цінних паперів ІСІ підлягає обов'язковій ре­єстрації в Комісії та оприлюдненню відповідно до законодавст­ва про цінні папери. У разі приватного розміщення цінних па­перів ІСІ проспект емісії не оприлюднюється. До проспектів емісій ІСІ відкритого або інтервального типу вносяться зміни за результатами діяльності за рік.

Перелік відомостей, які має містити проспект емісії цінних паперів ІСІ, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії[1]. Проспект емісії акцій ІСІ при їх приватному розміщенні повинен містити: характеристику компанії з управління акти­вами; характеристику емітента; текст зареєстрованого регламен­ту; винагорода компанії з управління активами; відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ; вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію; дані про проголошену емісію акцій; перелік і результати попередніх випусків цінних паперів; відомості про реєстроутримувача або депозитарія; відо­мості про торговця цінними паперами; відомості про незалежного оцінювача майна; перелік бірж або позабіржових торговельно- інформаційних систем, на яких продавалися чи продаються цінні папери; відомості про зберігача; відомості про аудитора[2].

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів при їх приватному розміщенні повинен містити: характеристику компанії з управління активами; характеристику пайового інвестиційного фонду; відомості про голову та членів спостережної ради; відомості про винагороду компанії з управління активами; відомості про ви­трати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ; текст зареєстрованого регламенту; відомості про проголошену емісію інвестиційних сер­тифікатів; зобов'язання емітента щодо використання коштів ІСІ на покриття збитків; зобов'язання емітенту щодо строку повер­нення коштів інвесторам при відмові від випуску інвестиційних сертифікатів; перелік і результати попередніх випусків інвести­ційних сертифікатів; відомості про реєстроутримувача; відомості про торговця цінними паперами; відомості про незалежного оці­нювача майна; відомості про зберігача; перелік бірж або позабір­жових торговельно-інформаційних систем, на яких продавалися чи продаються цінні папери; відомості про аудитора[3].

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції має містити: характеристику компанії з управління активами; дані про голову та членів спо­стережної ради; текст зареєстрованого регламенту; відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів; відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ; перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів; ві­домості про реєстроутримувача; відомості про торговця цінними паперами; відомості про незалежного оцінювача майна; відомо­сті про зберігача; перелік бірж або позабіржових торговельно- інформаційних систем, на яких здійснюється розміщення інвес­тиційних сертифікатів; відомості про аудитора[4].

Проспект емісії цінних паперів ІСІ підписується керівником та головним бухгалтером компанії з управління активами ІСІ. Особи, які підписали проспект емісії цінних паперів ІСІ, несуть від­повідальність за достовірність інформації, що міститься в ньому.

Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів ІСІ, відшкодову­ються в порядку, встановленому законодавством.

Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ здійснюється Комісією за заявою компанії з управління активами ІСІ. Пере­лік документів, які необхідно подати для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимоги щодо їх оформлення та порядку засвідчення встановлюються нормативно-правовими актами Комісії. Комісія не пізніш як через ЗО днів після подан­ня заяви та документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, повинна зареєструвати його або при­йняти вмотивоване рішення про відмову в його реєстрації.

Компанія з управління активами ІСІ має право здійснювати первинне розміщення цінних паперів тільки за умови реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ. Зареєстрований в Комісії проспект емісії цінних паперів ІСІ (крім випадку приватного розміщення) повинен бути опублікований в органах масової ін­формації в строки та в порядку, встановлені законодавством про цінні папери. Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ пови­нні бути внесені компанією з управління активами протягом семи днів із дня їх виникнення та зареєстровані в Комісії в порядку, встановленому для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ набирають чинності через ЗО днів з дня опублікування повідомлення про їх реєстра­цію в Комісії та повного тексту змін.

Статтею 41 Закону України «Про інститути спільного інвес­тування» передбачено підстави для відмови в реєстрації проспе­кту емісії цінних паперів ІСІ, до яких віднесено:

- порушення емітентом цінних паперів або компанією з управ­ління активами вимог законодавства України про цінні па­пери та нормативно-правових актів Комісії, у тому числі на­явність у наданих документах інформації, що вказує на не відповідність умов емісії та/або обігу цінних паперів нор­мам законодавства про цінні папери;

- невідповідність поданих документів та інформації, що міс­титься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

- внесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи, які надаються для реєстрації проспекту емісії, недостовірної інформації.

Повідомлення про прийняття рішення про відмову в реєст­рації проспекту емісії цінних паперів ІСІ із зазначенням під­стави відмови надсилаються заявнику в триденний строк з дня прийняття відповідного рішення. Рішення Комісії про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ може бути оскар­жене в судовому порядку.

Порядок розміщення цінних паперів ІСІ визначено ст. 42 Закону України «Про інститути спільного інвестування». Цією статтею передбачено, що строк розміщення цінних паперів ІСІ, встановлений для досягнення нормативів діяльності ІСІ, визна­чається проспектом емісії цінних паперів ІСІ і не може переви­щувати шести місяців з дня його реєстрації. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, розмі­щення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вар­тістю. Ціна, за якою розміщуються цінні папери ІСІ, може збіль­шуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами. Сплата вартості цінних паперів ІСІ здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата в розстрочку допускається виключно для цінних паперів венчурного фонду. Протягом стро­ку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, ви­куп розміщених цінних паперів не здійснюється.

Після закінчення строку, встановленого для досягнення нор­мативів діяльності ІСІ, протягом трьох днів компанія з управління активами зобов'язана подати Комісії звіт про результати роз­міщення цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією.

Комісія на підставі звіту виносить рішення про відповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів. У разі коли ІСІ не відповідає зазначеним вимогам, Комісія визнає випуск цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся, та скасовує реєстрацію ІСІ. Усі кошти, отримані ІСІ, мають бути повернені інвесторам у місячний строк. Витрати, пов'язані з визнанням випуску цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся, покладаються відповідно до законодав­ства на компанію з управління активами інвестиційного фонду.

Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються компанії з управління активами або торговцям цінними папе­рами згідно із проспектом емісії цінних паперів ІСІ. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, приймаються тільки заявки на придбання цінних паперів ІСІ. Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ не відклика­ються. Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються в строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів відповідного ІСІ.

Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ здійс­нюються компанією з управління активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управ­ління активами уклала відповідні договори. Вимоги до договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ затверджуються Комісією.

Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів ІСІ діє від імені, за рахунок та в інтересах корпо­ративного інвестиційного фонду або компанії з управління ак­тивами пайового інвестиційного фонду. Строк між сплатою ін­вестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів ІСІ та датою його реєстрації в реєстрі власників іменних цінних паперів ІСІ, а також між поданням інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів. Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ здій­снюються за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів ІСІ.

Проспектом емісії цінних паперів ІСІ відкритого типу може встановлюватися мінімальна кількість цінних паперів цього ІСІ, що придбаваються, або мінімальний розмір грошових коштів, що вносяться в рахунок їх оплати.

Викуп цінних паперів ІСІ відкритого типу здійснюється їх емітентом на вимогу інвесторів кожного робочого дня починаю­чи від дня, наступного за днем завершення строку, встановлено­го для досягнення нормативів діяльності ІСІ. Інвестори ІСІ ін- тервального типу мають право викупу емітентом цінних папе­рів цього ІСІ в строки, встановлені в проспекті емісії ІСІ інтерва- льного типу. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають пра­ва придбавати цінні папери ІСІ, з яким вони уклали договори на обслуговування.

Цінні папери ІСІ, управління якими здійснює одна компанія з управління активами, можуть на письмову вимогу інвестора підлягати конвертації, якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів ІСІ. Порядок конвертації цінних паперів ІСІ вста­новлюється Комісією.

Розміщення цінних паперів ІСІ закритого типу припиняється в строки, що визначаються проспектом емісії цінних паперів ІСІ. Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого та інтерваль- ного типу зупиняються за рішенням компанії з управління ак­тивами, якщо відповідно до регламенту ІСІ та нормативно-право- вих актів Комісії цього вимагають інтереси інвесторів.

У разі загрози заподіяння суттєвої шкоди інтересам інвесто­рів або держави Комісія має право видати розпорядження про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ. Викуп цін­них паперів зупиняється компанією з управління активами тіль­ки одночасно із зупиненням їх розміщення. Якщо розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу зупинені, компанія з управління активами зобов'язана у дводен­ний строк повідомити про це зберігача та Комісію із зазначен­ням причин такого зупинення. Комісія повинна розглянути обставини та підстави для зупинення розміщення і викупу цін­них паперів ІСІ відкритого або інтервального типу протягом семи днів. На підставі розгляду Комісія може винести рішення про необґрунтованість такого зупинення і зобов'язати компанію з управління активами поновити розміщення та викуп цінних паперів ІСІ.

Цінні папери ІСІ закритого та інтервального типу підляга­ють вільному обігу на ринку цінних паперів. Обіг цінних папе­рів ІСІ відкритого типу обмежується. Відчуження інвесторами цінних паперів ІСІ відкритого типу може здійснюватися лише шляхом їх викупу компанією з управління активами. Відчу­ження цінних паперів ІСІ відкритого типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва, успадкування та дарування.
[1] Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного (венчурно­го, недиверсифікованого) інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні (затверджене рішенням ДКЦПФР від 08.01.2002 р. № 8); Положення про порядок реєстрації випуску інвестицій них сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (затверджене рішенням ДКЦПФР від 08.01.2002 р. №9).

[2] Див.: п. 2.2 Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративно­го (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні (затверджене рішенням ДКЦПФР від 08.01.2002 р. № 8).

[3] Див.: п. 2.2 Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифі­катів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (затверджене рішенням ДКЦПФР від 08.01.2002 р. № 9).

[4] Див.: и. 2.2 Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних серти­фікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (затверджене рішенням ДЕСЦПФР від 08.01.2002 р. № 10).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+