Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.9. Окремі правові питання діяльності інститутів спільного інвестування

Інформація про діяльність ІСІ доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях Комісії та надання документів Комісії.

Порядок, склад і строки подання до ДКЦПФР інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) визначено Положенням1. Компанія подає до центрального апарату ДКЦПФР щоденну, квартальну та річну інформацію про діяльність ІСІ:

- щоденну (це інформація компанії щодо вартості чистих ак­тивів ІСІ, яка розраховується для відкритих фондів кожного робочого дня, для закритих та інтервальних фондів - у день, що передує прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ) - до 13-ї години наступного дня;

- квартальну (це інформація компанії щодо результатів діяль­ності ІСІ, яка містить супровідний лист до інформації; титуль­ний аркуш; інформацію про ІСІ станом на останнє число пері­оду, за який надається інформація; фінансову звітність ІСІ згі­дно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс» (затверджений наказом Міністерства фінансів Укра­їни від 31.03.1999 р. № 87); розрахунок вартості чистих акти вів ІСІ відповідно до Положення про порядок визначення вар­тості чистих активів інститутів спільного інвестування, який затверджено рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002 р. № 201; довідку, що підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день кварталу. Інформація за четвертий квартал складається як річна інформація компанії щодо результатів діяльності ІСІ до останнього числа місяця наступного кварта­лу, за четвертий квартал - до 20 лютого наступного року;

- річну (це інформація компанії про результати діяльності ІСІ, перелік якої наведено в п. 3.4 Положення ) - до ЗО квітня наступного року.

1 Положення про порядок подання інформації компанією з управління актива­ми про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (затверджене Рішенням ДКЦПФР від 01.08.2002 р. №216).

Компанія з управління активами ІСІ відкритого або інтерва- льного типу зобов'язана не пізніше ЗО квітня передати для ре­єстрації в Комісію проспект емісії цінних паперів ІСІ на поточ­ний рік із внесеними до нього змінами відповідно до результатів діяльності ІСІ за попередній рік. Зміни до проспекту емісії цін­них паперів ІСІ відповідно до результатів діяльності за попере­дній рік розробляються компанією з управління активами та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською фірмою).

Компанія з управління активами ІСІ закритого типу має по­дати Комісії не пізніше ЗО квітня року, що настає за звітним, річний звіт про результати діяльності ІСІ. Річний звіт ІСІ за­критого типу має бути опублікований в офіційних друкованих виданнях Комісії протягом місяця з дати затвердження його Комісією. Звіти ІСІ, цінні папери яких були приватне розміщені, надсилаються безпосередньо інвесторам.

Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закін­чення півріччя повинні подати Комісії звіт про результати ді­яльності за відповідне півріччя та опублікувати його.

Вимоги до форми річного і піврічного звіту ІСІ та інформації, що підлягає опублікуванню, встановлюються Комісією.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ (річний та пів­річний звіт) повинні містити таку інформацію:

- баланс та звіт про прибутки і збитки;

- звіт про активи ІСІ;

- звіт про вартість чистих активів ІСІ;

- відомості про винагороду компанії з управління активами;

- відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ.

Інформація, яка підлягає опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Опублікування та оприлюднення цієї інформації здійснюється компанією з управління активами за рахунок коштів ІСІ. Визначена вартість чистих активів ІСІ підлягає оприлюдненню.

Компанія з управління активами та торговець цінними па­перами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних па­перів ІСІ, повинні забезпечити вільний доступ інвесторів до ін­формації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів ІСІ, регламенті та змінах до них.

Статтею 49 Закону України «Про інститути спільного інвес­тування» врегульовано питання обсягу інформації ІСІ, порядок та строки її подання Комісії. Інформація про діяльність ІСІ по­дається Комісії в разі:

- реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних па­перів ІСІ;

- реєстрації випуску цінних паперів ІСІ першої та наступних емісій;

- звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності;

- повідомлення про зміни, що відбулися в господарській діяль­ності ІСІ і впливають на вартість цінних паперів ІСІ або роз мір доходу за ними;

- перевірок діяльності ІСІ Комісією.

Обсяг, порядок і строки подання зазначених документів ви­значаються Комісією. Комісія може встановлювати додаткові вимоги щодо форми документів, поданих на електронних носі­ях. Будь-яка інформація, яку планується використати для рек­лами або продажу цінних паперів ІСІ, повинна затверджуватися компанією з управління активами та передаватися Комісії не пізніше ніж за п'ять днів до дати її оприлюднення. Реклама цінних паперів ІСІ повинна зазначати наявність проспекту емі­сії цінних паперів ІСІ та умови його отримання.

Чинним законодавством врегульовано питання зберігання активів та облік прав власності на цінні папери ІСІ. Передбаче­но, що активи ІСІ у формі цінних паперів мають зберігатися в зберігача (крім активів венчурного фонду). Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюються зберігачем, яким може бути юридична особа, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку. Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами ІСІ та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи. Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігача.

Зберігач провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору про обслуговування ІСІ, укладе­ного з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. Вимоги до договору про обслуговування ІСІ затверджуються Комісією.

Посадові особи ІСІ та компанії з управління активами (крім компаній з управління активами венчурного фонду) не можуть бути посадовими особами зберігача, з яким укладено договір про обслуговування ІСІ. Зберігачу забороняється використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

Зберігач зобов'язаний здійснювати обслуговування ІСІ з до­триманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігач у порядку, встановленому договором з кор­поративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, здійснює контроль за відповідністю операцій з випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинному законодавству. Зберігач повинен виконувати розпорядження компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству або регламенту ІСІ. Зберігач має здійс­нювати контроль за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів ІСІ, розмі­щення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання при­бутків, отриманих на активи ІСІ. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів ІСІ, виконаних компанією з управління активами. Про результати перевірки зберігач надає інформацію спо­стережній (наглядовій) раді корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду в порядку, встановленому договором про обслуговування ІСІ. Зберігач інформує Комісію про будь-які дії компанії з управ­ління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних па­перів ІСІ або порушують регламент ІСІ, закон чи нормативно-пра- вові акти Комісії. Зберігач зобов'язаний подати цю інформацію протягом одного дня після виявлення порушення.

У разі невиконання цієї вимоги зберігач несе відповідаль­ність за збитки, заподіяні акціонерам або учасникам ІСІ, відпо­відно до договору та закону. Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостові­рної інформації спостережній (наглядовій) раді корпоративного інвестиційного фонду, компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до договору, а до Комісії - від­повідно до закону.

Зберігач зобов'язаний вимагати скликання позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду у випадках, встановлених ст. 16 Закону України «Про інститути спільного ін­вестування», та може призначити свого представника в ліквідаційну комісію в разі ліквідації ІСІ. Зберігач здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу.

Грошові кошти корпоративного інвестиційного фонду зара­ховуються на його рахунок у банку відповідно до умов договору про обслуговування ІСІ. Грошові кошти пайового інвестиційного фонду зараховуються на окремий рахунок компанії з управління активами в банку окремо від власних коштів компанії з управління активами, коштів інших пайових інвестиційних фондів та відповідно до умов договору про обслуговування ІСІ.

Банк зобов'язаний зараховувати грошові кошти, що надхо­дять на рахунок корпоративного інвестиційного фонду або ком­панії з управління активами пайового інвестиційного фонду, зберігати їх та перераховувати (видавати) згідно з вимогами за­конодавства України і договором про обслуговування ІСІ. Банк, який виконує функцію зберігана, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків фонду та збереження акти­вів фонду в грошовій формі.

Зберігач повинен надавати компанії з управління активами згоду (або мотивовану письмову відмову) на списання коштів з грошових рахунків корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду не пізніше наступного робочого дня з дати надання зберігачу відповідних платіжних документів.

Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а ІСІ не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігача. Відповідаль­ність зберігача щодо ІСІ, який він обслуговує, визначається умовами договору про обслуговування ІСІ та Законом України «Про інсти­тути спільного інвестування». Зберігач несе майнову відповідаль­ність за збитки, що були завдані ІСІ та (або) компанії з управління активами ІСІ діями (бездіяльністю) зберігача згідно із законом.

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ здій­снюється реєстратором або зберігачем активів ІСІ відповідно до договору з компанією з управління активами з урахуван­ням вимог законодавства. Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ може вести зберігач активів ІСІ без отримання ліцензії Комісії. У разі якщо кількість акціонерів (учасників пайового інвестиційного фонду) ІСІ не перевищує 500 осіб, ве­дення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ може здій­снювати корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду. Компа­нія з управління активами ІСІ відкритого типу самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією.

Між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами та між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем, а в пайовому інвестиційному фонді — між компанією з управління активами і зберігачем укладаються від­повідні договори, істотними умовами яких є:

- повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) сторін;

- предмет договору;

- права і обов'язки сторін;

- застереження щодо конфіденційності;

- порядок надання звітності та інформації з дотриманням ви мог цього Закону;

- відповідальність сторін за невиконання або неналежне вико нання умов договору та порушення конфіденційності;

- строк дії договору;

- розмір винагороди;

- порядок зміни умов договору;

- умови дострокового припинення договору.

Крім зазначених істотних умов, договори повинні містити умови договору про відкриття рахунку в цінних паперах згідно з вимогами законодавства про Національну депозитарну систему України. Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не суперечать законодавству.

У договорі зі зберігачем повинні бути зазначені особи, визна­чені зберігачем відповідальними за виконання договору. Договір не може обмежувати обов'язків зберігача, встановлених цим Законом та законодавством про Національну депозитарну сис­тему України. У договорі з компанією з управління активами також зазначається зобов'язання компанії з управління актива­ми щодо інвестування активів ІСІ з метою отримання максима­льного інвестиційного доходу при мінімально можливих ризи­ках відповідно до інвестиційної декларації.

Державний контроль у сфері спільного інвестування здійс­нюється Комісією та іншими державними органами в межах їх повноважень з метою дотримання законодавства та захисту прав інвесторів.

Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства ІСІ, компаніями з управління активами, зберіга- чами та реєстраторами власників іменних цінних паперів ІСІ здійснює Антимонопольний комітет України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+