Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. Договір підряду на виконання проектних і пошукових робіт

Відповідно до ст. 887 Цивільного кодексу України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

Договір підряду на виконання проектних і пошукових робіт - це угода, згідно з якою підрядник зобов'язується розробити відповідно до завдання замовника проектну документацію або виконати обумовлені договором проектні та (або) пошукові роботи, а замовник зобов'язується надати підряднику необхідні документи, прийняти та сплатити виконані роботи1.

У наданому визначенні індивідуалізація договору підряду на виконання проектних і пошукових робіт як різновиду договору підряду виявляється в характері самих робіт та їх результатах. Мається на увазі, що роботи є проектними, пошуковими, а їх ре­зультат виражається в певних документах, зокрема в розробці технічної документації. При цьому роботи виконуються на за­мовлення замовника, який зобов'язується прийняти й оплатити результати роботи.

Принципова схема організації будівництва передбачає по­слідовне проходження трьох етапів: пошукові роботи - проектні роботи — будівництво. На першому етапу збирається інформація щодо умов майбутнього будівництва, майбутньої діяльності об'єкта. Цей етап завершується передачею результатів інжене- рно-геологічних, топографо-геодезичних, гідрометеорологічних, інженерно-пошукових та інших робіт, відповідних матеріалів у вигляді технічних обмірів, висновків тощо. На другому етапі складаються проекти й кошториси до них, а завершується він, як правило, експертизою проекту із наступною передачею за­мовнику. Третій етап являє собою будівництво об'єкта відпові­дно до проекту та кошторису і завершується передачею будіве­льних робіт замовникові.

Проектна документація складається з урахуванням резуль­татів, отриманих у ході пошукових робіт. Залежно від складно­сті робіт, що передбачаються, документація містить техніко-еко- номічне обґрунтування з робочою документацією або розробле­ний на підставі цього обґрунтування технічний проект, деталізо­ваний у робочих кресленнях. За участю в роботі архітектора також готується архітектурний проект, що містить архітектурні рішення, необхідні для розробки проектної документації.

Незважаючи на те що термін «проект» набув широкого ви­користання в різних галузях людської діяльності, під ним в контексті питання, що розглядається, слід розуміти технічну до­кументацію, розроблену саме для будівництва. І, відповідно, під проектом стосовно договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт розуміється комплекс технічної документа­ції, який містить техніко-економічне обґрунтування, креслення, пояснювальні записки та інші матеріали, необхідні для здійс­нення запланованого будівництва чи реконструкції підприємст­ва, будівлі чи споруди.

Як і будь-який інший договір підряду, договір підряду на виконання проектних і пошукових робіт має власний матеріаль­ний об'єкт - це результат, що виражається в проектно-технічній документації, і дані, отримані в результаті проведених пошуко­вих робіт.

До договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт застосовуються положення Цивільного кодексу України, а також ст. 318, 324 Господарського кодексу України.

За цим договором замовник зобов'язаний передати підряд­нику завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необ­хідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замов­ника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником. Підрядник зо­бов'язаний додержуватись вимог, що містяться в завданні та ін­ших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника.

Сторонами договору є замовник і підрядник. Замовник - це учасник інвестиційної діяльності, який укладає договір підряду на виконання проектних і пошукових робіт. Замовником може бути інвестор або уповноважена ним особа. Замовник зобов'яза­ний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:

1) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення всіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окре­мих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому дого­вором або законом;

2) використовувати проектно-кошторисну документацію, одер­жану від підрядника, лише для цілей, встановлених догово­ром, не передавати проектно-кошторисну документацію ін­шим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди підрядника;

3) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та по­шукових робіт в обсязі та на умовах, установлених договором;

4) брати участь разом з підрядником у погодженні готової про­ектно-кошторисної документації з уповноваженими органа ми державної влади та органами місцевого самоврядування;

5) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані зі змі­ною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт унаслідок обставин, що не залежать від підрядника;

6) залучити підрядника до участі в справі за позовом, пред'явле­ним до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками скла­деної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

Підрядник — це учасник інвестиційної діяльності, якого обрав замовник на виконання проектних або пошукових робіт або чия пропозиція щодо виконання робіт прийнята замовником. Підрядник зобов'язаний:

1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для прове­дення проектування та згідно з договором;

2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самовря­дування;

3) передати замовникові готову проектно-кошторисну докумен­тацію та результати пошукових робіт;

4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну до­кументацію іншим особам;

5) гарантувати замовникові відсутність в інших осіб права пе­решкодити або обмежити виконання робіт на основі підгото­вленої за договором проектно-кошторисної документації.

Предметом договору є проектні та пошукові роботи, що ви­значені в завданні на проектування. Матеріальним результа­том цих робіт є закінчений та оформлений відповідно до норм проектування інвестиційний проект будівництва в цілому, його технологічна частина (комплекс робіт), належним чином офор­млені результати пошукових робіт тощо.

У договорі підряду на виконання проектних і пошукових робіт має бути зазначено:

- найменування сторін, їхні реквізити;

- найменування науково-технічної, у т.ч. проектної, продукції;

- наукові, технічні, соціальні, економічні та інші вимоги до на­уково-технічної, у тому числі проектної, продукції, що є пред­метом договору. Зазначені вимоги за погодженням сторін можуть бути відображені в завданні на проектування (дода­ток до договору);

- строк дії договору;

- строк і порядок передачі науково-технічної (проектної) про­дукції;

- ціна і порядок розрахунків;

- права сторін щодо використання та розпорядження науково- технічною продукцією (проектом), створеною за договором;

- умови дотримання конфіденційності;

- відповідальність сторін за порушення своїх зобов'язань.

У договорі також можуть бути передбачені:

- умови, необхідні для впровадження науково-технічної про­дукції (надання послуг);

- сфера.застосування, масштаби та обсяг науково-технічної про­дукції;

- найменування етапів робіт і строків їх виконання;

- умови матеріально-технічного забезпечення робіт;

- право виконавця залишити собі передані йому замовником, а також придбані чи виготовлені для проведення робіт устат­кування, прилади, інструменти та матеріали з відшкодуван­ням їх вартості чи безоплатно;

- інші умови, що визнаються сторонами як необхідні.

Договір може містити додатки:

- технічне завдання чи завдання на проектування з пропози­ціями щодо договірної ціни;

- календарний план робіт;

- протокол узгодження щодо договірної ціни;

- акт передачі-приймання науково-технічної продукції.

У договорі замовник є активною стороною, оскільки він зо­бов'язаний надати підряднику необхідні для проектування та проведення пошукових робіт дані у вигляді інформації та до­кументації:

- завдання на проектування, у якому міститься основна інфор­мація про об'єкт, що проектується;

- документи про відведення земельної ділянки під будівницт­во об'єкта;

- архітектурно-планувальне завдання, яке розробляється згід­но з Типовим положенням про розробку та видачу архітек­турно-планувальних завдань і технічних умов на проекту­вання об'єктів: нового будівництва, розширення, реконструк­ції, капітального ремонту та комплексного благоустрою те­риторій (затверджене наказом Держкоммістобудування Укра їни від 04.04.1997 р. № 54);

- матеріали про геологічні та гідрогеологічні умови будівель­ного майданчика;

- технічні умови про приєднання об'єкта, що проектується, до інженерних мереж і комунікацій;

- відомості про існуючу наземну та підземну забудови;

- матеріали раніше проведених пошукових робіт;

- технічні дані про машини та устаткування об'єкта, що проек­тується;

- матеріали інвентаризації та оцінки будівель і споруд, що під­лягають знесенню;

- рішення виконкому про знесення тощо.

На виконання договору складається кошторис, відповідно до якого визначається ціна на проектну продукцію. Якщо необхідно перевищити кошторис, підрядник зобов'язаний повідомити про це замовника. У випадку недотримання цієї умови підрядник втрачає право на відшкодування вартості додатково виконаних робіт.

Ризики, що виникають у процесі виконання договору, поді­ляються таким чином:

- підрядник виконує обумовлені договором роботи на власний ризик і несе відповідальність за всі ризики, що виникають через упущення чи пошкодження майна з його вини;

- сторона, що надала матеріали, несе відповідальність за ризик випадкової їхньої загибелі чи пошкодження;

- шкода, заподіяна в результаті перевищення терміну виконання, відноситься на сторону, що порушила строк.

Договір підряду на виконання проектних і пошукових робіт може укладатися за загальними правилами, передбаченими ст. 181 Господарського кодексу України. Але останнім часом застосову­ються і нові способи укладання, до яких належать:

укладання шляхом проведення конкурсу, якщо договір укладається з тим із виконавців-претендентів, який запропонував найкращий або найефективніший варіант проектного рішення. Застосування цього способу потребує значних коштів і виправдане лише у випадках, якщо йдеться про проектування складного, унікального, значного за розмірами та вартістю об'єкта;

- укладання шляхом проведення тендеру (торгу), якщо дого­вір укладається з тим із претендентів, який запропонував найнижчу ціну виконання проектних та (або) пошукових робіт заздалегідь визначених параметрів;

- укладення шляхом проведення переговорів, якщо договір укладається з тим виконавцем, з яким замовник за резуль­татами проведених переговорів уклав попередню угоду (про­токол про наміри) щодо укладення в майбутньому основного договору за певних умов;

- укладання шляхом проведення конкурентних переговорів, учасниками яких має бути щонайменше два претенденти. Процедура вибору замовником виконавця-переможника мі­стить кілька етапів:

1) доведення до претендентів, які запрошуються до участі в таких переговорах, умов виконання замовлення та кри­теріїв визначення переможців;

2) проведення з кожним із претендентів переговорів щодо уточнення умов виконання замовлення, включаючи і його ціну;

3) подання претендентами-виконавцями конкурсної про­позиції щодо виконання замовлення з урахуванням усіх аспектів проведених переговорів;

4) визначення переможця конкурентних переговорів на під­ставі аналізу, оцінки та зіставлення поданих претенден­тами пропозицій щодо виконання замовлення;

5) підписання договору з переможцем конкурсу1.

Договір на виконання проектних і пошукових робіт може бути розірваний, як правило, за погодженням сторін. Сторона договору вправі вимагати розірвання договору в односторонньо­му порядку, якщо інша сторона не виконує або неналежним чином виконує свої договірні зобов'язання.

Статтею 891 Цивільного кодексу України передбачено від­повідальність підрядника за недоліки документації та робіт. Під­рядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної докумен­тації та пошукових робіт, у тому числі недоліки, виявлені зго­дом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної докумен­тації і результатів пошукових робіт. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно пере­робити проектно-кошторисну документацію або здійснити необ­хідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+