Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Договір підряду на капітальне будівництво

Будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, під­готовка будівельних майданчиків, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здій­снюються на умовах підряду. Для здійснення зазначених робіт можуть укладатися договори підряду: на капітальне будівництво (у тому числі субпідряду); на виконання проектних і дослід­ницьких робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва, а також інші договори. Загальні умови договорів підряду визначаються від­повідно до ст. 837—864, 875—886 Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено Господарським Кодексом України.

За договором підряду на будівництво підрядник зобов'язу­ється збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або викона­ти інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену про- ектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покла­дається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

За договором підряду на капітальне будівництво одна сто­рона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати за­мовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати обумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобо­в'язується передати підряднику затверджену проектно-коштори­сну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийня­ти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити виконані роботи. Предметом договору підряду є матеріалізовані результати створення, перетворення, поновлення або ліквідації речей вироб­ничого, споживчого, науково-культурного призначення. Для цього виду договору з притаманною йому складністю охоплюваних відносин більшою мірою, ніж для будь-якого іншого різновиду договору підряду, властивим є поєднання елементів різних дого­ворів. Відповідно в юридичній літературі відзначається, що цей договір, крім суто підрядних, опосередковує також елементи ці­лого ряду інших відносин: поставки, майнового найму, зберіган­ня, експедиції, перевезення, кредитних, розрахункових та ін. Так,

О.М. Вінник відзначає комплексність предмета договору, що обу­мовлюється комплексністю будівельної продукції, яка включає підрядні елементи (виконання будівельних і пов'язаних з ними робіт), елементи постачання, відносини фінансування, організа­ційні відносини, пов'язані з будівництвом, послугами та ін. На думку автора, предмет договору підряду на будівництво можна визначити як комплекс будівельних та пов'язаних з ними робіт (послуг), виконання яких доручається підряднику відповідно до умов договору, укладеного із замовником1.

Сторонами договору підряду є замовник і підрядник, але якщо договір має багатосторонній характер, то в ньому беруть участь гаранти (поручителі), проектні організації, постачальники устаткування, кредитні установи, інжинірингові, страхові та інші організації.

Замовником є особа, яка замовляє виконання певної роботи (послуги), беручи на себе обов'язок прийняти й оплатити її ре­зультат. Замовниками може бути сам інвестор або уповноваже­на ним особа. Інвестор вдається до послуг посередника за умови, якщо власними силами неспроможний контролювати процес виконання обумовлених договором робіт через відсутність відповідних фахівців. У таких випадках функції замовника інвестор доручає виконувати інжиніринговим, консалтинговим та іншим організаціям, які мають відповідні ліцензії, фахівців та досвід будівництва. Такий замовник організовує і забезпечує виконання будівельних та пов'язаних з ними робіт, добираючи для


цього безпосередніх виконавців, за дії яких несе відповідаль­ність перед інвестором. Основні права та обов'язки замовника визначено ст. 7, 8 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст. 849, 852, 853 ЦК України, ст. 320 Господарського кодексу України та іншими нормативно-правовими актами. Замовник має право:

- не втручаючись у господарську діяльність підрядника, здійс­нювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам.

Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтаж­них робіт, а також якість матеріалів, що використовуються;

- вимагати розірвання договору та відшкодування збитків у разі, якщо підрядник не береться своєчасно за виконання до­говору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення

її до строку явно неможливе;

- вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності в роботі істотних порушень умов договору підряду або інших істотних недоліків;

- у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаю­чись у діяльність підрядника;

- за своїм вибором, якщо інше не встановлено законом або до­говором, вимагати від підрядника безоплатного усунення не­доліків у роботі в розумний строк, пропорційного зменшення ціни роботи, відшкодування своїх витрат на усунення недолі­ків, якщо право замовника усувати їх установлено договором;

- у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від дого­вору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розі­рванням договору;

- вносити зміни до проектно-кошторисної документації до по­чатку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищу­ють десяти відсотків визначеної в кошторисі ціни і не змі­нюють характеру робіт, визначених договором.

Замовник зобов'язаний:

- надати матеріал, устаткування або річ, що підлягає переробці, і створити можливість виконання договору підрядником;

- сприяти підрядникові у виконанні робіт у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду;

- замінити у відповідний строк недоброякісний або непридат­ний матеріал на вимогу підрядника;

- прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до дого­вору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у

роботі порушень умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові; - оплатити виконану підрядником роботу.

Підрядник - це особа, яка бере на себе обов'язок виконання замовленої роботи (послуги). Підрядниками можуть бути фізичні та юридичні особи, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності за наявності ліцензій, необхідних для виконання пе­редбачених законом видів будівельних і пов'язаних з ними ро­біт. Підрядник виконує та (або) забезпечує виконання обумовле­них договором будівельних і пов'язаних з ними робіт відповід­но до державних будівельних норм та правил, проектно-кошто- рисної документації (інвестиційного проекту будівництва) та вимог договору щодо якості робіт; забезпечує виконання обумов­лених договором робіт і передачу їх замовнику своєчасно. Якщо підрядник забезпечує організацію обумовлених договором робіт, підбираючи їхніх безпосередніх виконавців, то він має здійснити підбір виконавців і координувати їхню діяльність, а також за­безпечити приймання виконаних робіт замовником.

Підрядник має право не братися за роботу, а розпочату роботу зупинити у разі порушення замовником своїх зобов'язань за до­говором, унаслідок якого початок або продовження робіт підряд­ником виявляються неможливими чи значно ускладненими. Підрядник має право:

- залучати до виконання роботи інших осіб, якщо інше не вста­новлено договором;

- на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення їх належ­ної якості;

- відмовитися від договору підряду, якщо замовник, незважаю­чи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповід­ний строк не замінить' недоброякісний або непридатний ма­теріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придат­ності результату роботи та в інших випадках, передбачених ч. 2 ст. 848 Цивільного кодексу України;

- не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підля­гає переробці, і цим створив неможливість виконання дого­вору підрядником;

- вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором;

- право притримати результат роботи, устаткування, залишок не використаного матеріалу та інше майно замовника, якщо замо­вник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, нале­жної підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду.

Підрядник зобов'язаний:

- здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні робо­ти відповідно до проектної документації;

- виконати всі роботи, визначені в проектній документації та в кошторисі, якщо інше не передбачено договором будівельно­го підряду;

- виконати роботу, визначену договором, зі свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором;

- вжити всіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником;

- своєчасно попередити замовника про недоброякісність або не придатність матеріалу, одержаного від замовника; про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придат­ності результату роботи; про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або при датності результату роботи;

- передати замовникові результат роботи, який має відповідати вимогам ст. 857 Цивільного кодексу протягом усього гаран­тійного строку, якщо договором або законом передбачене на дання підрядником замовникові гарантії якості роботи;

- передати замовникові разом з результатом роботи інформа­цію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених договором, є неможливим;

- укласти договір страхування об'єкта будівництва або ком­плексу робіт, якщо інше не встановлено договором будівель­ного підряду.

Договори підряду на будівництво різноманітні і тому потребу­ють класифікації. Залежно від предмета договору розрізняють:

- договори підряду на будівництво або на будівництво інвести­ційного об'єкта;

- договори на виконання будівельних і пов'язаних з ними робіт;

- договори на виконання пусконалагоджувальних робіт вироб­ником відповідного устаткування, що монтується на об'єкті.

Залежно від сторін-виконавців і обсягу виконуваних робіт розрізняють:

- договори підряду (генерального підряду) на будівництво;

- договори субпідряду (укладаються у разі використання дого­вору генерального підряду).

Залежно від розподілу між сторонами обов'язків та їх обся­гом розрізняють:

- традиційний генпідрядний (підрядний) договір на будівниц­тво, що укладається на підставі готової проектно-кошторис ної документації (інвестиційного проекту будівництва) та пе­редбачає забезпечення підрядником виконання всього ком­плексу будівельних і пов'язаних із ними робіт на об'єкті від­повідно до наданої йому Замовником проектно-коштори­сної документації;

- проектно-будівельний договір, який укладається з організа­цією, здатною поєднувати дві стадії капітального будівницт­ва (проектування та будівництво), на виконання як проект­них, так і будівельних робіт;

- договір на управління будівництвом, який укладається інве­стором з посередницькою, консалтинговою або інжиніринго­вою організацією, що здійснює управління будівництвом об'­єкта, тобто визначає виконавців, укладає з ними договори, ко­ординує їхню діяльність, контролює хід та якість виконува­них ними робіт, забезпечує приймання закінчених будівниц­твом об'єктів замовником і відповідає перед ним за якість і своєчасність будівництва об'єкта в цілому.

За принципами визначення ціни розрізняють:

- контракти з ціною типу «вартість плюс контроль», які перед­бачають виконання обумовлених договором робіт у межах запланованої кошторисної вартості з урахуванням поточних цін; вони не гарантують заздалегідь визначеної вартості буді­вництва, у зв'язку з чим існує значний ризик для замовника;

- контракт типу «гарантований максимум або перевищення ціни контракту», який передбачає виконання робіт у межах запланованої кошторисної вартості з урахуванням поточних цін, але з установленням максимальної вартості обумовле­них договором робіт, що сплачується замовником;

- контракт з фіксованою ціною, який вимагає наявності повної проектно-кошторисної документації та гарантує замовнику виконання обумовлених договором робіт в межах кошторис­ної вартості .

Договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно до закону. Договори підряду на капітальне будівництво за участі іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, передбаченому Господарським кодексом України, міждержавними угодами, а також особливими умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Договір підряду на капітальне будівництво повинен перед­бачати: найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбаче­них проектом); строки початку і завершення будівництва, ви­конання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фі­нансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально- технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкоду­вання збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору.

У договорі підряду на капітальне будівництво сторони ви­значають вартість робіт (ціну договору) або спосіб її визначення. Вартість робіт за договором підряду (компенсація витрат підрядника та належна йому винагорода) може визначатися скла­данням приблизного або твердого кошторису. Кошторис вважа­ється твердим, якщо договором не передбачено інше. Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені лише за погодженням сторін. У разі виникнення потреби значно перевищити прибли­зний кошторис підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Якщо підрядник не попередив замовника про перевищення кошторису, він зобов'язаний виконати роботу, не вимагаючи відшкодування понесених додаткових витрат.

Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кош­торису, а замовник — його зменшення. У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалів та устаткування, які мали бути надані підрядником, а також послуг, що нада­валися йому третіми особами, підрядник має право вимагати збі­льшення встановленої вартості робіт, а в разі відмови замовника - розірвання договору в установленому порядку.

Якщо договором не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підряднику зумовлену договором ціну після остаточної здачі об'єкта будівництва, за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, — достро­ково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу, якщо така виплата та розмір авансу передбачені договором.

10 «Основи інвестиційного права України»

У разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин замовник зобов'язаний оплатити підрядни­ку виконані до консервації роботи та відшкодувати йому пов'язані з консервацією витрати.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором підряду на капітальне будівництво винна сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом.

Недоліки, виявлені при прийнятті робіт (об'єкта), підрядник зобов'язаний усунути за свій рахунок у строки, погоджені з замовником. У разі порушення строків усунення недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену договором.

Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником і становить:

1 рік — щодо недоліків некапітальних конструкцій, а в разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - 2 роки;

3 роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а в разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, — 10 років;

30 років — щодо відшкодування збитків, завданих замовни­кові протиправними діями підрядника, які призвели до руйну­вань чи аварій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+