Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Угоди (договори) про розподіл продукції

Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна (далі - держава) доручає іншій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції.

Правове регулювання відносин, які виникають з приводу укладення та виконання угод про розподіл продукції здійснює Закон України «Про угоди про розподіл продукції», який спря­мований на створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони на засадах, визначених угодами про розподіл продукції1.

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі укла­дення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, визначає основні правові вимоги до таких угод, а також особливо­сті правовідносин щодо користування надрами на умовах розпо­ділу продукції. Відносини, що виникають у процесі виконання пошукових робіт, розвідки та видобування корисних копалин, роз­поділу виробленої продукції, а також її транспортування, обробки, зберігання, переробки, використання, реалізації чи розпорядження нею іншим чином, регулюються угодою про розподіл продукції.

Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою чи багатосторонньою, тобто її учасниками може бути кілька інвес­торів за умови, що вони несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими такою угодою. Сторонами угоди виступають інвестори і Кабінет Міністрів України та Верховна Рада Автономної Республіки Крим або орган місцевого само­врядування, на території якого розташована ділянка надр, що передається в користування на умовах угоди про розподіл про­дукції, які укладають угоду після її погодження з постійно ді­ючою міжвідомчою комісією.

Інвесторами можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні або за її межами, які мають відповідні матеріально-технічні та економічні мож­ливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами, що підтверджено документами, виданими згідно із законами (про­цедурами) країни інвестора. У разі, коли інвестором в угоді ви­ступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими угодою про розподіл продукції.

Угоди про розподіл продукції можуть укладатися щодо окре­мих ділянок (ділянки) надр, що обмежуються в просторі коорди­натами, у межах яких знаходяться родовища, частини родовищ корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, передбачені Переліком ділянок надр (родовищ корисних копалин), що мо­жуть надаватися в користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції.

Угода про розподіл продукції укладається з переможцем конкурсу, порядок проведення якого визначено ст. 7 Закону. Але Законом передбачено, що конкурс вважається таким, що від­бувся, у випадку, коли з заявкою на участь у ньому звернувся лише один інвестор, у разі виконання ним усіх умов конкурсу. Законом визначено вимоги, які висуваються до угоди:

- вона має бути укладена в письмовій формі і відповідати вимо­гам конкурсу на укладення такої угоди та вимогам Закону;

- в угоді визначаються перелік видів діяльності інвестора та програма обов'язкових робіт із визначенням строків виконан­ня, обсягів і видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників, що не можуть бути нижчими від запро­понованих інвестором у конкурсній заяві, а також інші істот­ні умови, які визначено абз. 2 ч. 2 ст. 8 Закону;

- наявність додатків, які є невід'ємною частиною угоди і на які сторони роблять посилання в тексті, зокрема вичерпний пе­релік встановлених правил, норм, стандартів ведення робіт, пов'язаних із користуванням надрами, охороною довкілля, використанням і переробкою мінеральної сировини, розра­хунки, плани, переліки, таблиці, програми тощо, а в разі по­треби — висновки експертів (акти експертиз) науковців і фа­хівців, залучених до розробки проекту угоди;

- угода повинна передбачати обов'язки інвестора щодо надан­ня переваг продукції, товарам, послугам, роботам та іншим матеріальним цінностям українського походження за рів­них умов стосовно ціни, строку виконання, якості, відповідно сті міжнародним стандартам, а також прийняття (найман­ня) на роботу на території України працівників переважно з числа громадян України та організації їх навчання;

- в угоді мають бути визначені документи, якими підтверджу­ються повноваження сторін щодо підписання угоди.

Істотними умовами угоди про розподіл продукції є:

1) найменування сторін угоди та їхні реквізити;

2) характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, включаючи географічні коор­динати району робіт, а також обмеження щодо глибини про­мислової розробки надр;

3) умови надання земельної ділянки для потреб, пов'язаних із користуванням надрами, та ділянки надр;

4) проект рекультивації земель, порушених під час проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин;

5) вид (види) користування надрами;

6) перелік, обсяги і строки виконання передбачених угодою робіт;

7) вимоги до якості виконуваних згідно з угодою робіт;

8) права та обов'язки сторін, зокрема, права інвестора щодо ко­ристування землею, надрами та інші права, а також його обо­в'язки, передбачені ч. 5 ст. 8 Закону України «Про угоди про розподіл продукції»;

9) орієнтовні обсяги видобутку корисних копалин (виробленої продукції);

10) умови використання корисних копалин;

11) порядок визначення вартості видобутих корисних копалин;

12) порядок внесення платежів за користування надрами та роз­мір збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за раху­нок державного бюджету;

13) пункт виміру;

14) обов'язок інвестора доставляти вироблену продукцію в пункт виміру;

15) умови визначення обсягу компенсаційної продукції;

16) склад витрат, що підлягають відшкодуванню компенсацій ною продукцією;

17) порядок та умови розподілу прибуткової продукції між дер­жавою та інвестором;

18) порядок і строк передачі державі належної їй частини при­буткової продукції. Угодою може передбачатися передача дер­жаві грошового еквівалента частини прибуткової продукції, що належить державі;

19) порядок переходу права власності на вироблену продукцію;

20) порядок одержання інвестором частини прибуткової проду­кції, що належить йому відповідно до угоди;

21) порядок переходу права власності на майно від інвестора до держави;

22) порядок контролю за веденням передбачених угодою робіт, виконанням інших умов угоди; строк, форми та зміст звітів, інформації, рахунків, що подаються інвестором Міжвідомчій комісії;

23) вимоги щодо повернення ділянок надр та земельних ділянок, наданих для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, після закінчення дії угоди в разі її дострокового припинен­ня або закінчення окремих етапів робіт, а також строки та порядок повернення цих ділянок;

24) умови внесення змін, дострокового припинення або продов­ження дії угоди;

25) умови переуступлення інвестором прав та обов'язків, перед­бачених угодою;

26) вимоги щодо раціонального і комплексного використання та охорони надр і довкілля, безпеки та охорони праці персоналу, залученого до передбачених угодою робіт;

27) порядок консервації або ліквідації гірничих об'єктів;

28) строк дії угоди, дата, місце підписання та порядок набрання нею чинності;

29) відповідальність сторін угоди та засоби її забезпечення;

30) порядок розгляду спорів.

За згодою сторін угодою про розподіл продукції можуть пе­редбачатися й інші умови. В угоді мають бути визначені доку­менти, якими підтверджуються повноваження сторін щодо під­писання угоди. Для окремих видів угод законом передбачені спеціальні вимоги. Так, угоди про розподіл продукції, укладені щодо пошуку, розвідки та видобування вуглеводневої сировини, а також щодо використання родовищ із значними запасами корисних копалин повинні містити додатково істотні умови, визначені ст. 9 цього Закону (щорічне декларування видобувних характеристик, порядок користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією тощо).

Розроблення проекту угоди здійснюється інвестором, але в окремих випадках за рішенням Кабінету Міністрів України роз­роблення проекту угоди може покладатися на Міжвідомчу ко­місію. За загальним правилом проект угоди розробляється про­тягом трьох місяців з дня офіційного опублікування результа­тів конкурсу та реєструється Міжвідомчою комісією. Проект угоди має бути узгоджений з органом місцевого самоврядуван­ня, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до угоди передається в користування.

Підписання угоди здійснюється повноважними представни­ками сторін, їх повноваження перевіряються Міжвідомчою ко­місією.

Строк дії угоди про розподіл продукції визначається сторо­нами, однак не може перевищувати п'ятдесяти років з дня її підписання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+