Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.1. Загальна характеристика органів державного управління інвестиційною діяльністю

Одним з основних напрямків державного управління інвести­ційною діяльністю є вдосконалення системи органів виконавчої влади в цій сфері, встановлення їх правового статусу на всіх рівнях. Процес формування системи цих органів і законодавства про них відбувається під впливом розмежування предметів відання між центром і місцями, підприємствами, установами, організаціями, підвищення ефективності управління в галузі економіки та інвестиційної діяльності.

Суб'єктами державного управління інвестиційною діяльніс­тю виступають перш за все органи виконавчої влади, які є скла­довою частиною державного апарату, їм властиві всі риси, що характерні для будь-якого державного органу. Але одночасно вони мають і відмінності, спричинені сутністю та особливостями державного управління інвестиційною діяльністю. Органи ви­конавчої влади, до функцій яких належить управління інвести­ційною діяльністю, поділяються на органи загальної, функціона­льної (міжгалузевої) та галузевої компетенції.

Положення щодо державного регулювання інвестиційною діяльністю містяться в чинному законодавстві. З метою захисту суспільних інтересів в процесі здійснення інвестиційної діяль­ності як різновиду господарської діяльності ст. 13 Конституції України передбачається забезпечення державою соціальної орі­єнтації економіки України, у яку запроваджуються ринкові еле­менти господарювання.

Чинне інвестиційне законодавство України закріплює засади правового забезпечення державного регулювання інвестиційною діяльністю:

- закріплює форми державного регулювання інвестиційною діяльністю (ст. 12 Закону України «Про інвестиційну діяль­ність»);

- передбачає порядок прийняття рішень щодо державних інве­стицій (ст. 13 Закону України «Про інвестиційну діяльність»), порядок розміщення державного замовлення (ст. 14 Закону України «Про інвестиційну діяльність»), передбачає обов'яз­кову державну реєстрацію іноземних інвестицій та підстави відмови в реєстрації (ст. 13-14 Закону України «Про режим іноземного інвестування»);

- визначає основні засади державної експертизи (ст. 15 Закону України «Про інвестиційну діяльність»);

- передбачає регулювання інвестиційної діяльності не тільки в масштабі держави, айв її окремих регіонах шляхом надан­ня відповідних повноважень Верховній Раді Автономної Ре­спубліки Крим та органам місцевого самоврядування (ст. 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність»);

- визначає основні засади ціноутворення при здійсненні інвес­тиційної діяльності (ст. 17 Закону України «Про інвести­ційну діяльність»);

- закріплює обов'язковість статистичної звітності про іноземні інвестиції з боку органів, що здійснюють державну реєстрацію таких інвестицій, підприємств з іноземними інвестиціями, ор­ганів державної податкової служби та банківських установ (ст.

15 Закону України «Про режим іноземного інвестування»); визначає повноваження органів щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон (ст. 5 Закону України «Про зага­льні засади створення і функціонування спеціальних (віль­них) економічних зон»);

- визначає повноваження органів місцевого самоврядування від­носно управління спеціальними (вільними) економічними зо­нами (ст. 10 Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»).

Державне управління у сфері інвестиційної діяльності здій­снюється:

- Кабінетом Міністрів України;

- Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

- спеціально уповноваженими на це центральними державни­ми органами: Міністерством економіки України, Міністерс­твом фінансів України, Міністерством зовнішньоекономіч­них зв'язків тощо;

- місцевими державними адміністраціями;

- органами місцевого самоврядування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+