Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.2. Органи державного управління інвестиційною діяльністю загальної компетенції

Згідно з ч. І ст. 113 Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Це означає, що Кабінет Міністрів очолює систему органів державної виконав­чої влади і здійснює її як безпосередньо, так і через центральні та місцеві органи виконавчої влади, спрямовуючи, координуючи та контролюючи діяльність цих органів. У своїй діяльності Кабінет Міністрів України керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпо­рядженнями Президента України, Програмою діяльності Уряду України, схваленою Верховною Радою України.

У межах своїх повноважень Кабінет Міністрів України:

- здійснює прогнозування і антимонопольне регулювання еко­номіки України, сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом всіх форм власності та забезпечення соціальної спрямованості економіки, організує управління об'­єктами права державної власності, розробку і реалізацію за­гальнодержавних програм;

- вживає заходів щодо підтримки національного товаровироб- ницгва, структурної перебудови економіки та прискореного розвитку її пріоритетних галузей, проведення земельної ре­форми, залучення інвестицій в економіку України, утворює і використовує державні резервні фонди, визначає порядок фор­мування та розміщення замовлень на виробництво продук­ції для державних потреб;

- організовує розробку та виконання Державного бюджету Укра їни, контролює обслуговування державного боргу України, дотримання порядку ціноутворення, організує державне стра­хування, випуск державних внутрішніх позик;

- вживає заходів стимулювання інноваційної діяльності това­ровиробників, обґрунтовує пріоритетні напрямки розвитку на­уки і техніки, розробляє пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування науково-технічної сфери;

- забезпечує дотримання вимог законності в діяльності органів виконавчої влади та їх апарату, посадових осіб;

- організовує управління зовнішньоекономічною діяльністю держави, митною справою;

- спрямовує і координує роботу міністерств та інших органів виконавчої влади.

Усі перелічені функції тісно пов'язані між собою і, зокрема, з процесами державного управління інвестиційною діяльністю.

Таким чином, Кабінет Міністрів України на підставі чинного законодавства здійснює виконавчо-розпорядчі функції з управ­ління всіма галузями економіки. У межах своєї компетенції Кабінет Міністрів України видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими для виконання.

Кабінет Міністрів України, виходячи зі свого правового ста­тусу, повинен розробляти загальні засади, принципи, напрями державної інвестиційної політики, спрямовувати та координу­вати роботу міністерств, інших підпорядкованих йому централь­них і місцевих органів державної виконавчої влади у сфері дер­жавного управління інвестиційною діяльністю.

Правовий статус місцевих державних адміністрацій визначено Законом України «Про місцеві державні адміністрації» (в ред. 09.04.1999 р.). У сфері інвестиційної діяльності вони забезпечують:

- виконання Конституції України, законів України, актів Пре­зидента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

- законність і правопорядок, забезпечення прав і свобод гро­мадян, у тому числі й у сфері здійснення інвестиційної ді­яльності;

- виконання державних і регіональних програм соціально- економічного та культурного розвитку, програм охорони до­вкілля;

- реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

До відома місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією та законами України, належить вирішення питань:

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних ін­тересів;

- соціально-економічного розвитку відповідної території;

- управління майном, приватизації та підприємництва;

- використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

- промисловості, сільського господарства, будівництва, транспо­рту і зв'язку;

- зовнішньоекономічної діяльності та ін.

Відповідно до закону місцеві державні адміністрації виконують такі повноваження:

- розробляють проекти програм соціально-економічного роз­витку і подають їх на затвердження відповідним радам, за­безпечують їх виконання, звіт про виконання;

- забезпечують ефективне використання природних, трудових, фінансових та інших ресурсів;

- готують та подають висновки щодо доцільності розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об'єктів;

- вносять за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції щодо створення спеціальних (ві­льних) економічних зон, зміни статусу і території цих зон;

- розробляють і вносять пропозиції до проектів державних про­грам соціального та економічного розвитку;

- забезпечують реалізацію державної політики сприяння ма­лому бізнесу, надають допомогу підприємцям, які займають­ся розробкою та впровадженням інноваційних проектів тощо;

- організовують роботу з атестації об'єктів, сертифікації про­дукції, робіт і послуг підприємств і організацій;

- забезпечують виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів дер­жавної влади;

- вносять пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території;

- здійснюють інші повноваження відповідно до Закону Украї­ни «Про місцеві державні адміністрації».

Вважається, що в розробці державних інвестиційних програм розвитку регіонів та окремих територій значну роль повинні відігравати місцеві державні адміністрації, оскільки саме вони мають оперативну інформацію щодо соціально- економічних потреб регіонів і у зв'язку з цим можуть повніше сформулювати їх потреби в залученні інвестицій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+