Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.3. Органи міжгалузевого і галузевого управління інвестиційною діяльністю

Специфікою державного управління інвестиційною діяльністю в Україні є те, що функції з управління цією діяльністю розподілені між кількома центральними органами виконавчої влади як міжгалузевої, так і галузевої компетенції. Органами міжгалузевої компетенції, до завдань яких тією чи іншою мірою входить управління інвестиційною діяльністю, є Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство закордонних справ, Фонд державного майна, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація України.

Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади в Україні здійснюють керівництво дорученими сферами управління, несуть відповідальність за їх розвиток, у межах своєї компетенції видають акти управління, організують та контро­люють їх виконання.

Завданням органів виконавчої влади галузевої компетенції є керівництво окремими галузями економіки. Але оскільки дер­жавне управління інвестиційною діяльністю, унаслідок специ­фіки об'єкта управління, належить до компетенції ряду функці­ональних (міжгалузевих) органів виконавчої влади, то в струк­турі галузевих органів можуть створюватися лише певні підрозділи, які можуть займатися координацією інвестиційної діяльності в конкретних галузях економіки України.

Міністерство фінансів України є центральним органом ви­конавчої влади з управління фінансами. Мінфін прогнозує роз­виток економіки, розробляє проект Державної програми еконо­мічного і соціального розвитку, проект Державного бюджету України.

Міністерство закордонних справ є центральним органом ви­конавчої влади, забезпечує в межах своїх повноважень проведен­ня зовнішньої політики України і здійснює координацію всіх учасників зовнішньополітичних зв'язків держави. У межах своїх повноважень МЗС України організує виконання законодавчих актів України і здійснює контроль за їх виконанням1.

Головними завданнями МЗС України є:

- участь у забезпеченні національних інтересів і безпеки Укра­їни шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співро­бітництва з членами міжнародного співтовариства;

- сприяння забезпеченню стабільності міжнародного становища України, піднесенню її міжнародного авторитету, поширенню у світі образу України як надійного і передбачуваного партнера, у тому числі і при здійсненні інвестиційної діяльності;

- створення сприятливих зовнішніх умов для зміцнення неза­лежності, державного суверенітету, економічної самостійнос­ті та збереження територіальної цілісності України;

- забезпечення відповідно до наданих повноважень цілісності та узгодженості зовнішньоекономічного курсу України;

- захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб за кор­доном;

- сприяння розвитку зв'язків з іноземними українськими гро­мадянами та надання цим громадянам підтримки і захисту відповідно до норм міжнародного права та чинного законо­давства України.

У ході своєї діяльності МЗС України:

- бере участь у здійсненні зовнішньополітичної діяльності дер­жави;

- розробляє пропозиції щодо зовнішніх зносин, щодо ініціатив міжнародного характеру та заходів, спрямованих на підви­щення ефективності співпраці України з іноземними держа­вами і міжнародними організаціями та ін і у встановленому порядку подає їх Президенту та Кабінету Міністрів України.

При виконанні покладених на нього функцій МЗС України взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади України, органами АРК, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними

органами інших держав.

Фонд державного майна є державним органом, який здійснює державну політику у сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю. Основними завданнями Фонду державного майна є:

- захист майнових прав України на її території та за кордоном;

- здійснення прав розпорядження майном державних під­приємств у процесі їх приватизації, створення спільних під­приємств;

- здійснення повноважень щодо організації та проведення при­ватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержа­вній власності;

- здійснення повноважень орендодавця майна державних під­приємств і організацій, їх структурних підрозділів;

- сприяння процесу демонополізації економіки і створення умов для конкуренції виробників.

Фонд державного майна розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, організує і контролює їх виконання; змінює в процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності, шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства; створює комісії з приватизації; видає ліцензії посередникам; вживає заходів щодо залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації, бере участь у створенні спільних підприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю, та ін.

Основними завданнями Державної митної служби України є: захист економічних інтересів України; сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і створення сприятливих умов для прискорення товарообігу через митний кордон України; удосконалення митного контролю, митного оформлення і оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України; боротьба з контрабандою; створення сприятливих умов для прискорення товарообігу через митний кордон; здійснення заходів щодо запобігання порушенням митних правил[1].[1] Див.: Положення про Державну мигну службу // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2002. - № 9: Митна справа в Україні. - С. 184-187.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+