Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.4. Інвестиційно-кліринговий комітет

Державний інвестиційно-кліринговий комітет при Міністерстві промислової політики (далі — Комітет) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію економічної політики щодо розвитку національного виробничого та експортного потенціалу шляхом впровадження інвестиційно-клірингових відносин і залучення на цій основі зовнішніх валютних ресурсів та приватного капіталу з метою фінансування обігових коштів і капітальних вкладень українських товаровиробників. Основними завданнями Комітету є:

1) підтримка розвитку товаровиробників-експортерів та участь у реалізації міжгалузевих і регіональних програм шляхом залучення зовнішніх і внутрішніх фінансових ресурсів для кредитування оборотних коштів та капітальних вкладень то­варовиробників-експортерів;

2) сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності товаро­виробників шляхом залучення в Україну додаткових коштів для передекспортного фінансування виробництва товарів;

3) організація та здійснення заходів щодо створення сприятли­вих умов для ефективного використання кредитних ресурсів, залучених у рамках інвестиційно-клірингової діяльності (під­готовка бізнес-планів, передконтрактне проектування, відбір інвестиційних програм і проектів та їх виконавців, у тому числі на конкурентних засадах);

4) координація реалізації інвестиційних проектів, що здійсню­ються на основі залучення фінансових та інвестиційних ре­сурсів у рамках інвестиційно-клірингових відносин;

5) участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів щодо залучення інвестицій, у тому числі іноземних, у процесі при­ватизації державного майна;

6) співробітництво з міжнародними фінансовими та іншими організаціями, організаціями іноземних держав, іноземними суб'єктами господарювання з питань, пов'язаних з інвести­ційно-кліринговими відносинами.

Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) формує разом із відповідними органами виконавчої влади напрями розвитку інвестиційно-клірингових відносин з ме­тою залучення в економіку України зовнішніх валютних ре­сурсів і приватних капіталів для фінансування обігових ко­штів і капітальних вкладень українських товаровиробників;

2) розглядає пропозиції органів виконавчої влади і суб'єктів під­приємницької діяльності щодо розвитку співробітництва на основі інвестиційно-клірингових відносин і визначає проекти для фінансування обігових коштів і капітальних вкладень, ор­ганізовує підготовку техніко-економічних обґрунтувань з цих питань і приймає рішення про доцільність їх реалізації;

3) організовує залучення валютно-інвестиційних ресурсів і при­ватних капіталів, у тому числі на міжнародних ринках пози­кового капіталу, з метою фінансування обігових коштів і ка­пітальних вкладень, проводить переговори і в межах своєї компетенції укладає відповідні договори;

4) виконує міжвідомчі функції щодо координації роботи та вза­ємодії з органами виконавчої влади, а також із суб'єктами підприємницької діяльності у справі реалізації державної політики з інвестиційно-клірингових відносин;

5) організовує розроблення і реалізацію міжнародних проектів регіонального співробітництва за рахунок поєднання фінан­сово-матеріальних ресурсів окремих регіонів України та за лучених зовнішніх валютних коштів і приватних капіталів. Разом з МЗС і МЗЕЗторгом налагоджує співробітництво на такій основі між окремими регіонами України та з інозем­ними державами;

6) забезпечує оперативне управління боргами і акціями підігри- ємств-експортерів, які передаються Комітету для реалізації проектів фінансування;

7) бере участь у реалізації державних експортно-імпортних програм, що потребують передекспортного фінансування обі­гових коштів і капітальних вкладень;

8) здійснює функції з управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а та­кож управління державним майном (частками, паями, акці­ями) суб'єктів підприємницької діяльності на час одержан­ня ними фінансових ресурсів у межах інвестиційно-клірин­гової діяльності;

9) готує разом з МЗС або за погодженням з ним пропозиції Кабінету Міністрів України щодо складу українських деле­гацій та відповідних директив на переговорах з міжнародни­ми фінансовими та іншими організаціями іноземних держав- та їх угруповань з питань, пов'язаних з інвестиційно-клірин­говими відносинами;

10) готує пропозиції та обґрунтування доцільності залучення ва- лютно-інвестиційних ресурсів і приватних капіталів з метою фінансування обігових коштів та капітальних вкладень су­б'єктів підприємницької діяльності;

11) організовує, координує і контролює пошук об'єктів фінансуван­ня на території України, їх обстеження, проведення маркетин­гових досліджень, а в разі потреби - незалежних експертиз;

12) організовує, координує і контролює опрацювання інвестицій них проектів, які планується фінансувати в межах розвитку інвестиційно-клірингових відносин, припиняє дію зазначених проектів, якщо вони не відповідають вимогам законодавства;

13) організовує, координує і контролює товарне наповнення екс­портно-імпортних контрактів у межах валютно-клірингових відносин, сприяє їх укладенню та виконанню;

14) бере участь в організації та проведенні некомерційних кон­курсів і міжнародних торгів (тендерів) з метою вибору та реалізації інвестиційних проектів, а також у забезпеченні по­ставок машин, устаткування, матеріалів тощо в межах інвес­тиційно-клірингової діяльності;

15) здійснює контроль за дотриманням законодавства під час про­ведення зовнішньоекономічних і фінансово-кредитних опе­рацій з питань, що належать до його компетенції;

16) здійснює оперативний обмін інформацією з учасниками ін­вестиційно-клірингових відносин стосовно потреб суб'єктів підприємницької діяльності в обігових коштах і капіталь­них вкладеннях, сприяє створенню інфраструктури для їх ефективного використання, відповідної інформаційно-ана­літичної бази, проводить семінари і конференції, у тому чи­слі міжнародні;

17) надає консультації українським та іноземним учасникам з питань інвестиційно-клірингового співробітництва, що нале­жать до його компетенції;

18) узагальнює досвід і практику реалізації інвестиційно-кліри­нгових проектів, розробляє і подає Кабінету Міністрів Украї­ни пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань економіки та зовнішньоекономічної діяльності;

19) взаємодіє з органами виконавчої влади, а також з підприємс­твами, установами і організаціями України та іноземних дер­жав, які беруть участь у реалізації проектів на умовах між­державних інвестиційно-клірингових відносин;

20) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Комітет має право:

- у межах своєї компетенції проводити переговори і укладати міжнародні договори міжвідомчого характеру про розвиток інвестиційно-клірингових відносин з відповідними інозем­ними установами і організаціями;

- виконувати повноваження, делеговані йому іншими центра­льними органами виконавчої влади з питань інвестиційно- клірингової діяльності;

- укладати договори (контракти) з юридичними особами та здій­снювати інші дії, пов'язані з практичною реалізацією інвес­тиційно-клірингових угод;

- за згодою юридичних осіб, що фінансуються в межах інвести­ційно-клірингового співробітництва, утворювати централізо­вані фонди за рахунок відрахувань від прибутку, що залиша­ється в їх розпорядженні, з яких здійснювати витрати на утри­мання Комітету в межах кошторису витрат, погодженого з Мін­фіном, а також на фінансування витрат, пов'язаних із залучен­ням експертів, учених, фахівців для консультацій з питань діяльності Комітету на інші організаційні цілі в порядку, вста­новленому за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном;

- створювати за погодженням з відповідними органами вико­навчої влади комісії, експертні, робочі та консультативні гру­пи, брати участь у роботі урядових комісій, залучати, у тому числі на контрактній основі, вітчизняних та іноземних екс­пертів, фахівців, учених для консультацій з питань, пов'яза­них з діяльністю Комітету;

- залучати в установленому порядку спеціалістів органів ви­конавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності для роз­гляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від органів виконав­чої влади та органів місцевого самоврядування, а також су­б'єктів підприємницької діяльності інформаційні відомості та документи, необхідні для виконання покладених на ньо­го завдань.

Комітет у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази і контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством, рішення Комітету є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, а також суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які будуть отримувати фінансування в межах міждержавного інвестиційно-клірингового співробітництва. Нормативно- правові акти Комітету підлягають державній реєстрації в Мінюсті в порядку, встановленому законодавством.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+