Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначено мету державного регулювання ринку цінних паперів:

- реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних;

- створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з ура­хуванням інтересів суспільства;

- одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансо­во-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод

з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на фор­мування цін на ринку цінних паперів;

- забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, ін­весторів і посередників на ринок цінних паперів;

- гарантування прав власності на цінні папери;

- захист прав учасників фондового ринку;

- інтеграція в європейський та світовий фондові ринки;

- дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;

- запобігання монополізації та створення умов розвитку доб­росовісної конкуренції на ринку цінних паперів;

- контроль за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка є державним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. До системи цього органу входять Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні органи.

Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:

1) формування і забезпечення реалізації єдиної державної по­літики щодо розвитку та функціонування ринку цінних па­перів і їх похідних в Україні, сприяння адаптації національ­ного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;

2) координація діяльності державних органів з питань функці­онування в Україні ринку цінних паперів і їх похідних;

3) здійснення державного регулювання та контролю за випус­ком і обігом цінних паперів і їх похідних на території Укра­їни, додержання законодавства в цій сфері;

4) захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законо­давства в межах своїх повноважень;

5) сприяння розвитку ринку цінних паперів;

6) узагальнення практики застосування законодавства Украї­ни з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розро­блення пропозицій щодо його вдосконалення.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку від­повідно до покладених на неї завдань:

1) встановлює вимоги щодо випуску (емісії) і обігу цінних папе­рів та їх похідних, інформації про випуск і розміщення цін­них паперів, у тому числі іноземних емітентів (з урахуван­ням вимог валютного законодавства України), які здійсню­ють випуск і розміщення цінних паперів на території Укра­їни, а також установлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

2) встановлює за погодженням з Національним банком Украї­ни додаткові вимоги щодо випуску цінних паперів комер­ційними банками;

3) встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів, інфор­мації про випуск цінних паперів, що пропонуються для від­критого продажу, у тому числі іноземних емітентів, які здій­снюють випуск цінних паперів на території України, і поря­док реєстрації випуску цінних паперів та інформації про ви­пуск цінних паперів;

4) видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України;

5) здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, у тому числі цінних паперів іно­земних емітентів, що є в обігу на території України;

6) встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території України;

7) реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів;

8) встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщен­ня) цінних паперів на території України;

9) встановлює порядок та видає дозволи на здійснення діяльності з випуску і обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами та інші передбачені законодавством спеціальні дозволи (ліцен­зії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери;

10) встановлює порядок складання адміністративних даних уча­сників ринку цінних паперів відповідно до чинного законо­давства України;

11) визначає за погодженням з Національним банком України особливості отримання комерційними банками дозволу на депозитарну та розрахунково-клірингову діяльність;

12) визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з цінними паперами;

13) встановлює порядок і здійснює державну реєстрацію фондо­вих бірж та позабіржових торговельно-інформаційних сис­тем, призначає державних представників на фондових біржах, у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах;

14) встановлює порядок і реєструє саморегульовані організації, що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

15) встановлює вимоги та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професій­ну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відпові­дно до чинного законодавства;

16) бере участь у розробці та вносить на розгляд у встановлено­му порядку проекти актів законодавства, що регулюють пи­тання розвитку фондового ринку України, а також бере участь у підготовці відповідних проектів міжнародних договорів України, здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародни­ми організаціями з питань, віднесених до їх компетенції;

17) координує роботу з підготовки фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійс­нюють професійну діяльність з цінними паперами, та прово­дить сертифікацію фахівців;

18) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери;

19) організовує проведення наукових досліджень з питань функ­ціонування фондового ринку в Україні;

20) інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних паперів;

21) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;

22) видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності, реєст­рує випуск та інформацію про випуск інвестиційних серти­фікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

23) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери.

Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємо­діє з іншими центральними органами виконавчої влади, відповід­ними органами Автономної Республіки Крим, місцевими органа­ми виконавчої влади і відповідними органами самоврядування.

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку має право:

1) давати висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншого виду, визначеного чинним законодавством;

2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльно­сті з випуску і обігу цінних паперів, інших видів професій­ної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком бан­ківських операцій);

3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів Укра­їни плату за видачу спеціальних дозволів (ліцензій), реєстра­цію документів, надання інформації за запитами юридичних та фізичних осіб і спрямування отриманих коштів до Дер­жавного бюджету України;

4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професій­ної діяльності на ринку цінних паперів;

5) у разі порушення законодавства про цінні папери, норматив­них актів Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одно го року розміщення (продаж) і обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію спеціальних дозволів (ліцензій), вида­них Державною комісією з цінних паперів і фондового рин­ку, анулювати дію таких дозволів (ліцензій);

6) у разі виявлення ознак правопорушення у вигляді випуску в обіг чи розміщення не зареєстрованих відповідно до чинного законодавства цінних паперів або діяльності на ринку цін­них паперів без спеціального дозволу (ліцензії) зупиняти видаткові операції по банківських рахунках відповідної юри­дичної особи до виконання або скасування в судовому поряд­ку рішення про накладення штрафу, за винятком сплати дер­жавного мита із заяв і скарг, що подаються до суду;

7) у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту і правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;

8) здійснювати контроль за достовірністю інформації, що нада­ється емітентами і особами, які здійснюють професійну ді­яльність на ринку цінних паперів, та її відповідністю встано­вленим стандартам;

9) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними ор­ганами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяль­ності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж і саморегульованих організацій;

10) надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну ді­яльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та са- морегулівним організаціям обов'язкові до виконання роз­порядження про усунення порушень законодавства про цін­ні папери і вимагати надання необхідних документів відпо­відно до чинного законодавства;

11) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фак­тів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кри­мінальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповід­ні правопорушення;

12) надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України в разі виявлення порушень антимонопольного зако­нодавства;

13) розробляти і затверджувати з питань, що належать до її ком­петенції, обов'язкові до виконання нормативні акти;

14) накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санк­ції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання дозволів на здійснен­ня професійної діяльності на ринку цінних паперів;

15) порушувати питання про звільнення з посад керівників фон­дових бірж та інших установ інфраструктури фондового ри­нку у випадках недодержання ними чинного законодавства України з метою захисту інтересів інвесторів та громадян;

16) призначати тимчасово (до двох місяців) керівників фондо­вих бірж, депозитаріїв та інших установ інфраструктури фо­ндового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних папе­рів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондо­вій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі- продажу на певний термін для захисту держави, інвесторів;

17) здійснювати разом з іншими виконавчими органами конт­роль за поліграфічною базою з випуску цінних паперів;

18) здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий ринок;

19) розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури фондо­вого ринку;

20) здійснювати сертифікацію програмного забезпечення та вста­новлювати вимоги до програмних продуктів на фондовому ринку;

21) вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох діб документи, що підтверджують факти порушення актів зако­нодавства про цінні папери.

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку на­кладає на юридичних осіб штрафи:

- за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних папе­рів відповідно до чинного законодавства — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмі­рі до 150 відсотків прибутку (надходжень), одержаних в ре­зультаті цих дій;

- за діяльність на ринку цінних паперів без спеціального до­зволу (ліцензії), одержання якого передбачено чинним зако­нодавством, — у розмірі до 5000 неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян;

- за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо не достовірної інформації - у розмірі до 1000 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

- за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання роз­поряджень, рішень про усунення порушень щодо цінних па­перів — у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів дохо­дів громадян.

Штрафи накладаються Головою Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, членом Комісії чи головою відповід­ного територіального органу після розгляду матеріалів, які за­свідчують факт правопорушення. Про вчинення правопорушення уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, яка його виявила, складається акт, який разом із поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи

15 «Основи інвестиційного права України» та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів над­силається посадовій особі, яка має право накладати штраф. Якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Держав­ної комісії з цінних паперів і фондового ринку проводилось ви­лучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються копії цих документів та копія протоколу про вилучення цих документів.

Вилучення на строк до трьох днів документів, які підтвер­джують факт правопорушення, проводиться з обов'язковим скла­данням протоколу, у якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, повний пере­лік вилучених документів та день, у який ці документи відпові­дно до цього Закону мають бути повернені. Протокол підписує уповноважена особа Комісії, яка провела вилучення. Представ­нику юридичної особи, документи якої були вилучені, після за­кінчення перевірки і проведення вилучення документів нада­ється копія протоколу про вилучення.

Посадова особа Державної комісії з цінних паперів і фондо­вого ринку приймає рішення про накладення штрафу протягом 10 днів після отримання документів, зазначених у частині дру­гій цієї статті. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, на яку накладено штраф, та банківській установі, де відкрито поточний рахунок цієї юридичної особи.

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку на­дано також право накладати адміністративні штрафи на грома­дян, посадових осіб за порушення чинного законодавства про цінні папери:

- за здійснення операцій з випуску в обіг або розміщення не зареєстрованих відповідно до чинного законодавства цінних паперів - у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян;

- за здійснення операцій на ринку цінних паперів без спеці­ального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено чин­ним законодавством, - у розмірі від 20 до 50 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

- за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо не достовірних відомостей Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку, якщо подання цих відомостей передбаче­не чинним законодавством, - у розмірі від 50 до 100 неопода­тковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання роз­поряджень Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку - у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Протоколи про вчинення правопорушення складаються по­садовими особами Державної комісії з цінних паперів та фондо­вого ринку в разі виявлення ними відповідних правопорушень. Адміністративні стягнення за правопорушення, передбачені час­тинами першою — четвертою цієї статті, накладаються Держав­ною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її тери­торіальними органами. Від імені цих органів право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати стяг­нення мають Голова Комісії, члени Комісії, голова відповідного територіального органу Комісії. Провадження у справах про ад­міністративні правопорушення здійснюється відповідно до Ко­дексу України про адміністративні правопорушення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+