Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Класифікація підприємств та особливості функціонування їх окремих видів

Специфічні особливості функціонування підприємства значною мірою визначаються його належністю до певного виду відповідно до низки класифікаційних ознак.

Головними класифікаційними ознаками підприємства в ринкових умовах є наступні:

1) формою власності:

- приватні (індивідуальні, засновані на власності однієї особи без права найму робочої сили, сімейні, засновані на власності та праці однієї родини, приватні, засновані на власності однієї особи з правом найму робочої сили);

- колективні (засновані на власності колективу працівників підприємства, кооперативу, громадської організації);

- комунальні (засновані на власності громади адміністративно-територіальних одиниць);

- державні (засновані на власності держави);

- змішані.

2) обсяги діяльності та кількість працюючих:

- малі:

у промисловості та будівництві - до 200 чол.; у інших галузях виробничої сфери - до 50 чол.; у науці та науковому обслуговуванні - до 100 чол.; у галузях невиробничої сфери - до 25 чол.; у роздрібній торгівлі - до 15 чол.;

- середні;

- великі.

3) ціль функціонування та характер діяльності:

- комерційні - метою є одержання прибутку;

- некомерційні - не ставлять за мету одержання грошових економічних результатів ( благодійні фонди та організації).

4) приналежність капіталу:

- національні;

- іноземні - капітал підприємства повністю є власністю іноземних громадян;

- змішані - капітал підприємства належить громадянам різних країн.

5) правовий статус і форма господарювання:

- одноосібні приватні підприємства - власником є фізична особа або родина, отримує дохід та повністю несе всі ризики.

Переваги:

- простота заснування;

- незначні витрати на засновницько-реєстраційні операції;

- повна самостійність і свобода підприємницьких дій;

- власнику повністю належить прибуток підприємства.

Недоліки:

- обмежені можливості для розширення капіталу;

- повна відповідальність за борги усім майном.

- кооперативні - добровільні об’єднання громадян з метою спільного ведення господарської діяльності;

- орендні - мають в основі функціонування договірні відносини між фізичними або юридичними особами з приводу тимчасового володіння і користування майном.

Переваги:

- не вимагає значних коштів для придбання майна;

- не мають ризику техніко-економічного старіння обладнання, який несе орендодавець.

- господарські товариства - передбачають об’єднання капіталів двох або більше юридичних або фізичних осіб за умов спільного розподілу прибутку та контролю результатів діяльності. Розрізняють:

- товариство з повною відповідальністю (всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю та несуть солідарну відповідальність за її результати не лише своїми частками у статутному фонді, але й власним майном);

- товариство з обмеженою відповідальністю (учасники несуть відповідальність за господарську діяльність у межах своїх внесків в статутний капітал);

- командитне товариство (поряд з учасниками, які несуть повну відповідальність за зобов’язаннями є принаймні один учасник з обмеженою відповідальністю - командит);

- акціонерні товариства (власність підприємства поділена на частини, власниками яких є акціонери, які мають обмежену відповідальність у розмірі своїх внесків в статутний капітал; прибуток та контроль належать акціонерам).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+