Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. Принципи та система цивільного права.

Важливу роль для цивільного права як правової галузі відіграють його принципи. Принципи цивільного права - основні начала, найбільш загальні керівні положення (засади) цивільного права, що мають в силу їхнього законодавчого закріплення загальнообов’язковий характер.

Значення цивільно-правових принципів полягає в тому, що вони:

© відображають сутність соціальної спрямованості та основні галузеві особливості цивільно-правового регулювання, тобто зміст кожної подальшої норми має бути пронизаний принципом цивільного права;

© враховуються при укладенні непоіменованих договорів (ч. 1 ст. 6 ЦК Укр.).

© враховуються при застосуванні аналогії права (ч. 2 ст. 8 ЦК Укр.).

© враховуються при захисті охоронюваного законом інтересу (ч.2 ст. 15 ЦК Укр.).

У ст. 3 ЦК України закріплено такі цивільно-правові принципи:

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини, тобто ніхто не має права втручатися в особисте та сімейне життя фізичної особи без її згоди, окрім випадків, які прямо передбачені Конституцією України.

2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, установлених Конституцією України та законом, тобто право власності в Україні є непорушним. Цей принцип забезпечує особі гарантію її економічної незалежності та майнової відокремленості від інших учасників цивільних правовідносин.

3) свобода договору, тобто учасники цивільних правовідносин вільні у можливості вступу в договірні відносини, а також у виборі виду договорів, контрагентів та умов договору тощо.

4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом - особи вільні у виборі підприємницької діяльності (виключення можуть бути депутати, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування).

5) судовий захист цивільного права та інтересу, тобто у разі порушення цивільного права чи інтересу, а також у разі створення перешкод щодо їх здійснення особа має гарантовану можливість захистити їх у судовому порядку.

6) справедливість, добросовісність та розуміння. Цей принцип означає, що регулювання та охорона цивільних правовідносин мають відбуватися справедливо, добросовісно та розумно. Він спрямований на ствердження в українській правовій системі принципу верховенства права.

Норми цивільного права розташовані в певній послідовності, яка складає його структуру. Система цивільного права поділяється на дві великі частини - Загальну і Особливу.

Загальна частина містить норми, що поширюються на всі види цивільних правовідносин - норми, що регулюють правовий статус суб’єктів, визначають коло об’єктів цивільного права, право чинів, представництва, здійснення та захисту цивільних прав. В особливій частині зосереджені норми, що регулюють окремі види цивільно-правових відносин - норми про речове, зобов’язальне спадкове право, право інтелектуальної власності тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+