Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. Правовий статус господарських товариств

Статус господарських товариств сьогодні регулюється главою 8 Цивільного кодексу “Підприємницькі товариства” (параграф 1 підрозділу 2 розділу ІІ книги І), главою 9 Г осподарського кодексу “Г осподарські товариства” та Законом “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року і Законом України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 р.

Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та (або) громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку (ч. 1 ст. 79 ГК).

Господарські товариства, крім повного та командитного, можуть створюватися однією особою. Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників і учасників, склад і компетенцію органів товариства, порядок прийняття ними рішень та інші відомості.

Види господарських товариств:

а) акціонерні (АТ) діють на

б) товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) підставі

статуту(за законом

в) товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ) “Про господарські товариства” - статуту та засновницького договору)

г) повні товариства діють на підставі

д) командитні товариства засновницького договору

а) АТ - господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій (ч. 2 ст. 80 ГК).

відкриті

закриті

1. акції розподіляються шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах

1. акції розподіляються між засновниками або серед заздалегідь встановленого кола осіб, і не можуть вільно розповсюджуватися

2. акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства

2. акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства

3. на момент реєстрації акціонер повинен внести 30% номінальної вартості акцій

3. необхідно внести 50% номінальної вартості акцій

Закон встановлює мінімальний розмір статутного фонду АТ - 1250

мінімальних заробітних плат.

Органи управління АТ:

1) вищий орган - загальні збори акціонерів (ст. 41 Закону “Про господарські товариства”, ст. 159 ЦК);

2) виконавчий орган - правління (ст. 47 Закону, ст. 161 ЦК);

3) контролюючі органи:

а) рада акціонерів(спостережна рада) - представляє інтереси акціонерів між проведенням зборів та контролює діяльність правління (ст. 46 Закону, ст. 160 ЦК);

б) ревізійна комісія, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління, членами є акціонери (ст. 49 Закону). ЦК передбачає можливість здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю шляхом проведення аудиторських перевірок.

б) ТОВ - господарське товариство, що має статутний фонд поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої внески, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, в межах своїх внесків (ч.3 ст. 80 ГК).

Мінімальний розмір статутного фонду ТОВ - 100 мінімальних заробітних плат. Учасники можуть передавати частку один одному і третій особі (за згодою інших учасників). На момент реєстрації кожен учасник повинен внести не менше 50% долі. Кількість учасників не повинна перевищувати 10 осіб.

Органи управління ТОВ:

- збори учасників (ст. 59 Закону, ст. 145 ЦК);

- виконавчий орган - дирекція (колегіальний орган) або директор(одноособовий) (ст. 62 Закону, ст. 145 ЦК);

- ревізійна комісія - контролюючий орган (ст. 63 Закону).

в) ТДВ - господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів, яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а у разі його недостатності учасники товариства несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

Всі інші положення щодо статусу ТДВ аналогічні положенням щодо статусу ТОВ.

г) повне товариство - господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном (ч. 3 ст. 80 ГК).

Повне товариство здійснює свою діяльність на основі установчого (засновницького) договору.

Ведення справ повного товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників, всіма учасниками або одним чи декількома з них. В останньому випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням, яке підписується рештою учасників. Учасники товариства не вправі від свого імені та в своїх інтересах здійснювати угоди однорідні з цілями діяльності товариства, а також брати участь у будь-яких товариствах(крім акціонерного), які мають однорідну з повним товариством мету діяльності.

д) командитне товариство - господарське товариство, в якому один або декілька учасників (повні учасники) здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність всім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення, а решта учасників беруть участь в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники) (ч. 6 ст. 80 ГК).

Управління справами здійснюють учасники з повною відповідальністю. На момент реєстрації командитного товариства кожен вкладник повинен внести не менше 25% свого внеску. Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50% майна товариства, зазначеного в засновницькому договорі.

Учасники повного товариства та повні учасники командитного товариства - завжди лише особи , які зареєстровані як суб’єкти підприємництва.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+