Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. Правовий статус об’єднань підприємств

Об’єднанням підприємств (ст. 117 ГК) є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Види об ’єднань підприємств:

1) в залежності від порядку заснування:

а) господарське об’єднання - об’єднання підприємств, утворені за їх ініціативою, не залежно від їх виду, які на добровільних засадах об’єднують свою господарську діяльність.

б) державні чи комунальні господарські об’єднання - об’єднання підприємств, утворені державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України, міністерств або рішенням компетентних органів місцевого самоврядування (як правило у формі корпорацій або концернів незалежно від назви об’єднання);

2) за організаційно-правовою формою:

а) асоціація - це договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації та кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. Асоціація не може втручатися в діяльність підприємств - учасників;

б) корпорація - це договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації;

в) консорціум - це тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо);

г) концерн - це статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

3) промислово-фінансова група (Закон “Про ПФГ” 1995р.) є об’єднанням, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжнародними договорами України, а також з метою виробництва кінцевої продукції.

У складі ПФГ визначається головне підприємство, яке має виключне право діяти від імені групи як учасника господарських відносин.

ПФГ не підлягає державній реєстрації як суб’єкт господарювання і не є юридичною особою; діє на підставі Генеральної угоди;

4) асоційовані підприємства (господарські організації) - група суб’єктів господарювання - юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами економічної та (або) організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та (або) в управлінні. Залежність між асоційованими підприємствами може бути простою або вирішальною ( ч. 1 ст. 126 ГК);

5) холдингова компанія - це відкрите акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності (ч. 5 ст. 126 ГК та ст. 1 ЗУ “Про холдингові компанії в Україні” від 15.03.2006 р.).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+