Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. Правовий статус підприємства

Підприємство - самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково- дослідної, торгівельної та іншої господарської діяльності (ст. 62 ГК).

Підприємства можуть створюватись для здійснення підприємницької та господарської некомерційної діяльності. Як правило, підприємство є статутним суб’єктом. Воно не може мати в своєму складі юридичних осіб.

Класифікація підприємств:

1) в залежності від форми власності:

а) приватне підприємство (діє на основі приватної власності громадян чи суб’єктів господарювання (юридичної особи));

б) підприємство, що діє на основі колективної власності (корпоративне або унітарне підприємство, яке діє на основі колективної власності засновника (засновників));

в) комунальне підприємство (діє на основі комунальної власності територіальної громади);

г) державне підприємство (діє на основі державної власності);

д) підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об’єднання майна різних форм власності);

- підприємство з іноземними інвестиціями;

- іноземне підприємство (у статутному фонді іноземні інвестиції становлять 100%);

2) в залежності від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду:

а) унітарні - створюються одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. До унітарних підприємств відносять:

- державні;

- комунальні;

- підприємства, засновані на власності об’єднань громадян, релігійної організації;

- підприємства, засновані на приватній власності засновника.

б) корпоративні - утворюються двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та (або) підприємницької або трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами на основі корпоративних прав, в тому числі через створені ними органи, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. До корпоративних підприємств відносять:

- кооперативні підприємства;

- підприємства у формі господарського товариства;

- інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

3) В залежності від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік:

а) малі (не більше 250 осіб працюючих, обсяг доходу не більше 70 млн. грн.);

б) великі (чисельність працюючих більше 1000 осіб, обсяг валового доходу більше 100 млн. грн.);

в) середні (усі інші).

Підприємство може створювати філії (виконують частину функцій підприємства), представництва (виконують представницькі функції підприємства), відділення та інші відокремлені підрозділи; вони не є юридичними особами і діють на підставі положення про них затвердженого підприємством.

Державні підприємства - створюються органами державної влади в розпорядчому порядку. Майно такого підприємства знаходиться у державній власності та закріплюється за ним на праві господарського відання чи оперативного управління.

Державні комерційні підприємства діють на підставі статуту на принципах підприємництва і несуть відповідальність за наслідками своєї діяльності всім належним йому на праві господарського відання майном.

Казенні підприємства створюються за рішенням Кабінету Міністрів України в галузях народного господарювання, в яких:

- законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам;

- основним (понад 50%) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава;

- за умовами господарювання не можлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів;

- переважаючим (понад 50%) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, не може бути рентабельним;

- приватизація майнових комплексів державних підприємств заборонено законом.

Майно належить їм на праві оперативного управління.

Комунальні унітарні підприємства - утворюються в розпорядчому порядку компетентним органом місцевого самоврядування. Майно такого підприємства закріплюється за ним на праві повного господарського відання (комунальні комерційні підприємства) або на праві оперативного управління (комунальні некомерційні підприємства).

Підприємства колективної власності (гл. 10 ГК) - це корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників). ГК передбачає наступні види підприємств колективної власності:

- Виробничий кооператив - це добровільне об’єднання громадян, на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об’єднанні майнових пайових внесків. Участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами відповідно до їх участі у його діяльності.

- Споживче товариство - це самоврядне організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі та взаємодопомоги, об’єднуються для спільної господарської діяльності з метою колективно організованого забезпечення своїх економічних та соціальних інтересів. Споживче товариство та їх спілки можуть створювати підприємство споживчої кооперації.

- Підприємство об’єднань громадян, релігійної організації - це унітарне підприємство, засноване на власності об’єднання громадян (громадської організації, політичної партії), або власності релігійної організації для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань.

Приватне підприємство діє на підставі приватної власності юридичних осіб одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці.

Фермерське господарство - є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарів сільськогосподарської продукції.

Орендне підприємство - це підприємство, створене на основі оренди цілісного майнового комплексу існуючого державного або комунального підприємства чи майнового комплексу, виробничого структурного підрозділу (структурної одиниці) цього підприємства з метою здійснення підприємницької діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+