Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 7. Політика формування національного інформаційного простору

Мету політики формування інформаційного простору можна сформулювати таким чином:

1.      Забезпечення захисту інформаційного суверенітету Ук­
раїни, зокрема, захисту національного інформаційного ресур­
су, а також захисту і контролю систем формування суспільної
свідомості в сучасних умовах інтернаціоналізації і гло­
балізації процесів, що відбуваються в інформаційній сфері.

2.      Забезпечення реалізації конституційних прав грома­
дян, суспільства і держави на інформацію.

3.      Забезпечення державним установам, підприємствам і
громадянам рівня інформаційної достатності для прийняття
рішень.

Завданням політики формування інформаційного простору є:

1.      Виявлення,  оцінка і прогнозування загроз безпеці
інформаційного простору, що можуть здійснюватися шля­
хом оперативного моніторингу інформаційної обстановки.

2.      Виготовлення, координація і здійснення єдиної дер­
жавної політики в області формування інформаційного
простору.

3.      Створення і експлуатація систем забезпечення безпеки
інформаційного простору.

4.      Розробка, координація і здійснення єдиної державної
політики в області міжнародних інформаційних відносин,
зокрема в напрямку формування іміджу держави.

Виходячи із цілей і завдань політики формування інфор­маційного простору, сформульованих вище, доречно виділи­ти чотири основних напрямки забезпечення безпеки національного інформаційного простору:

^1. Захист інформації, захист національних інформа­ційних ресурсів (авторське право, інтелектуальна власність).

2.     Законодавчо-нормативне забезпечення захисту інфор­мації  (розробка   законодавчих   актів   в   області   захисту

інформації, забезпечення нагляду за виконанням законодав­ства з боку правоохоронних органів, забезпечення судового
захисту безпеки інформації).

3.     Організаційно-технічне забезпечення інформаційної достатності.

4.     Здійснення інформаційної експансії у світовий інформа­ційний простір з метою забезпечення національних інтересів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+