Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. Етапи процесу бізнес-планування

1. Етапи процесу бізнес-планування

У світовій практиці виділяють наступні основні етапи процесу бізнес-планування:

1.       підготовчий;

2.       розробка бізнес-плану;

3.       просування бізнес-плану;

4.       реалізація бізнес-плану.

Ключовим моментом підготовчого етапу є формування перспективної бізнес-ідеї, тобто ідеї нового продукту або послуги, а також рішення технічного, організаційного або економічного характеру.

Переконавшись у перспективності бізнес-ідеї, приступають безпосередньо до розробки всіх розділів бізнес-плану. На другому етапі бізнес-планування проводиться збір і аналіз інформації про продукцію, ринки, споживачів, конкурентів і посередників. Аналізуються можливості підприємства реалізувати обрану ідею й потреби в різних видах ресурсів. Проводиться пошук джерел фінансування й оцінюється ефективність проекту. Особливе значення має аналіз ризиків і вибір шляхів їх зниження.

На третьому етапі бізнес-планування проводиться просування ідеї – для чого здійснюється презентація бізнес-плану. Презентація бізнес-плану – це короткий виклад основних положень бізнес-плану на переговорах з інвесторами й потенційними партнерами. Презентація охоплює сім основних положень:

q  компанія, її продукція й послуги;

q  опис ринку, споживачів і конкурентів;

q  маркетингова стратегія;

q  першочергові фінансові завдання;

q  команда здійснення проекту;

q  обсяги фінансування і напрямки використання коштів;

q  умови й терміни реалізації інвестицій.

Презентація передує початку переговорів з потенційними інвесторами і партнерами, при цьому відбувається узгодження умов й оформлення договорів. На даній стадії необхідно зробити аудит бізнес-плану, тобто експертизу основних характеристик проекту. Повинні бути оцінені "компанія-заявник" і галузь її діяльності, умови інвестиційної угоди; проаналізовані всі форми бухгалтерської звітності; оцінені керівна команда й виявлені особливості проекту. У ході аудиту проводиться, як правило, загальний аналіз бізнес-плану, у результаті якого приймається рішення про інвестування проекту чи відмові від нього.

Першому показується бізнес-план тому, про кого відомо, що грошей він не дасть, але розуміється на цьому бізнесі, для багатьох є авторитетом, з метою отримати найбільш вагомі аргументи проти цього проекту. Доповнивши ваш бізнес-план відповідями на поставлені питання, ви тільки вдосконалите його. А для інших це стане ще одним вагомим аргументом.

Етап реалізації бізнес-плану охоплює період від ухвалення рішення про інвестування й до початкової стадії практичної реалізації проекту, включаючи комерційне виробництво. Реалізувати бізнес-план – означає виконати всі робочі завдання усередині підприємства (фірми) й поза ним, необхідні для того, щоб перевести діловий проект зі стадії бізнес-плану у реальну виробничу стадію. Виконання окремих робіт, що відносяться до різних етапів бізнес-планування, має паралельний характер. Діаграма розподілу робіт бізнес-планування наведена на рис.1.

Етапи

Розподіл у часі

1. Підготовка

 

 

2. Розробка

 

 

 

3. Просування

 

 

4. Реалізація

 

 

           

Рис.1. Розподіл робіт бізнес-планування

 

Формування перспективної бізнес-ідеї. Існує безліч джерел нових бізнес-ідей:

q  публікації з інформацією про проведені науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи;

q  публікації з інформацією про нові патенти;

q  продукція або послуги, пропоновані конкурентами;

q  думка працівників підприємства, особливо відділу маркетингу й збуту, а також оптової або роздрібної торгівлі;

q  відгуки споживачів тощо.

Складання бізнес-планів. Бізнес-план – це розгорнене обґрунтування проекту, що дає можливість всебічно оцінити ефективність майбутнього бізнесу, відповісти на питання, чи варто інвестувати гроші в дане підприємство. Він також може бути використаний як план фінансового оздоровлення підприємства, що перебуває в кризі.

Бізнес-план дозволяє оцінити якість опрацьовування ідеї проекту, спрогнозувати і оцінити можливі ризики, визначити комерційну і бюджетну ефективність проекту, довести ідеї і мету проекту до акціонерів, потенційних партнерів і інвесторів, підсилити внутрішню дисципліну і працювати за принципом: "Все що заплановане – робиться!".

Сьогодні бізнес-план стає все більш важливим документом, який може переконливо продемонструвати здатність підприємства виробити і (що найголовніше) продати достатню кількість товарів або послуг. При цьому розміри прибутку і повернення вкладень повинні задовольняти потенційних інвесторів.

Таким чином, бізнес-план дозволяє зрозуміти загальний стан справ на даний момент; ясно уявити той рівень, якого може досягти підприємство, спланувати процес переходу з одного стану в інший.

Існують щонайменше чотири основні причини необхідності складання бізнес-плану. По-перше, це можливість знайти проблеми ще "на папері", тобто наперед, до того, як вони стали очевидними. По-друге, сьогодні без бізнес-плану практично неможливе залучення інвестицій. По-третє, бізнес-план – це стандартний документ для ознайомлення з підприємством, часто запрошується потенційними інвесторами і кредиторами, а також проста вимога цивілізованого ринку. І, нарешті, по-четверте, бізнес-план – це відмінний інструмент контролю і управління.

Перелік інформації, яка необхідна перед написанням бізнес-плану. Перед початком роботи з укладення бізнес-плану необхідна ключова інформація, яка допомагає зрозуміти бізнес-ідею. Приблизний перелік питань щодо такої інформації наведено в додатку 1.

Загалом кажучи, немає єдиного “стандартного” плану, який влаштовував би всiх. А проте цей документ треба складати за певними загальними правилами. Почнемо з першої особливостi: бiзнес-план мусить бути лаконiчним (обсягом — максимально 10–20 сторiнок). Текст бізнес-плану повинен бути викладений в певній послідовності.

Приблизна структура бізнес-плану:

1.       Резюме.

2.       Характеристика підприємства.

3.       Опис продукту.

4.       Опис ринку. Прогноз збуту.

5.       Конкуренція.

6.       План маркетингу.

7.       План виробництва.

8.       Джерела та обсяг потрiбних коштів. Прогноз витрат.

9.       Організаційний план.

10.    Фінансовий план.

11.    Стратегія фінансування.

12.    Оцінка ризику і страхування.

Розглянемо більш докладно структуру написання бізнес-плану з короткими коментарями, які допоможуть висвітлити питання бізнес-плану.

1. Резюме. Має містити дані:

q  Мета і завдання.

q  Обгрунтування мети.

q  Яка саме продукція буде вироблятися?

q  Що передбачає даний проект: підтримку і розширення існуючого бізнесу, чи започаткування нового?

q  Яка загальна вартість проекту та за рахунок яких коштів передбачається його реалізація?

q  Які обсяги збуту прогнозуються на найближчі 3 роки та які фінансові результати очікується отримати?

q  Який термін окупності даного проекту та строк його реалізації?

Ваш бiзнес-план має починатися з висновкiв (1–2 сторiнки), хоч писати їх слід в останню чергу. Висновки — це самостiйний документ майже рекламного характеру, з основними концепцiями бiзнес-плану. Саме цю частину читатимуть бiльшiсть потенцiйних iнвесторiв. А цiкавитимуть можливих партнерiв такi пункти: сума кредиту, напрямки вкладення позичених коштiв, передбаченi термiни погашення кредиту, iншi iнвестори проекту, величина ваших власних коштiв.

Мета i завдання. Тут треба проаналiзувати iдею. Рекомендується застосувати так званий ситуацiйний SWOT-аналiз. Наведену абревiатуру розшифровують так: Strength — сила, Weatness — слабкiсть, Oportunitiеs — можливостi, Troubles — небезпеки.

Сильнi (S) i слабкi (W) сторони це тi складовi частини дiяльностi вашого пiдприємства, якi контролюєте ви, а саме:

-          органiзацiйно-правова форма (наявнiсть власних чи орендованих примiщень);

-          маркетинговi аспекти (мiсце розташування, ринок, його сегмент);

-          риси, якими ваш продукт вiдрiзнятиметься вiд конкурентного;

-          виробничi фонди, їх стан та ресурси;

-          наявнiсть власних фiнансiв;

-          кадровий аспект.

Приклад.

Сильнi сторони:

-          дешева сировина;

-          високий професiоналiзм персоналу;

-          дешевизна продукту;

-          новизна товару;

-          практичне та гарне упакування.

Слабкi сторони:

-          брак сховища для сировини;

-          слабка реклама;

-          брак гаражу для автотранспорту.

Можливостi (O) та небезпеки (T) — це тi чинники, що перебувають поза вашим контролем i можуть вплинути на процес розвитку справи. Тут варто зважити на такi обставини:

-          економiчне середовище (державна пiдтримка малого бiзнесу, податкове законодавство тощо);

-          полiтичне середовище;

-          соцiально-культурне середовище;

-          технологiчне середовище;

-          демографiчне середовище.

Приклад.

Можливостi:

-          пiдвищення професiйного рiвня персоналу;

-          вдосконалення продукту;

-          переходу на iншу сировину;

-          одержання кращих перспектив внаслiдок поступового покращання податкової полiтики.

Небезпеки:

-          змiни в митному законодавствi можуть ускладнити взаєморозрахунки з iноземним постачальником сировини;

-          непередбачуванiсть дiй сучасного парламенту може призвести до повної чи часткової нацiоналiзацiї пiдприємства.

Обгрунтування мети. Цей процес складається з двох етапiв.

На першому етапi ви маєте визначити, яку справу ви хочете провадити i наскiльки ця справа реальна.

На другому етапi треба визначити шляхи досягнення мети, тобто виробити стратегiю i скласти найближчi (оперативнi) плани. Важливо не просто описати, що ви збираєтеся робити, а продемонструвати власнi можливостi для прояву творчостi та досягнення переваги в конкуренцiї.

Стратегiя — це сукупнiсть вiдповiдей на питання “як це зробити”, серiя простих завдань, розв’язаних простими та дотепними методами.

Приклад.

Замiсть “Створюємо мережу приватних мiнi-дитсадкiв” можна написати: “Започатковуємо програму пiдтримки молодих родин”. Ваш дiапазон помiтно розширюється, на ринку ви вже займаєте свою неповторну нiшу.

Формулюючи мету бiзнесу, треба вказати не тiльки те, “чого” ви хочете досягнути, а й те, “чого можна” досягнути.

2. Характеристика підп

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+