Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Співвідношення та взаємозв’язок понять „виробництво”, „організація”, „організація виробництва”, „управління виробництвом”, „операційний менеджмент”, „виробничий менеджмент”

Виробництво – спосіб поєднання ресурсів землі, праці, капіталу (матеріальних засобів виробництва) та їх узгодженого, цілеспрямованого використання. Результатом виробництва є товари і послуги.

Організація – сукупність процесів або дій, що зумовлюють об’єднання елементів, частин у ціле, утворення життєздатності стійкої системи, внутрішня впорядкованість, взаємодія відносно незалежних частин цілого, зумовлена його будовою.

Організація виробництва – сукупність принципів, форм і методів, що забезпечують найдоцільніше поєднання в часі та просторі й використання трьох складових процесу виробництва:

- засобів праці;

- предметів праці;

- та самої праці,

з метою отримання певного кінцевого результату:

- випуску продукції;

- використання робіт;

- надання послуг.

Управління виробництвом є однією із спеціальних функцій управління, яка полягає у плануванні, організації, мотивації й контролі виробничої діяльності підприємства.

Таким чином, організація виробництва – це одна із функцій виробничого менеджменту, яка здійснюється спеціалістами виробничих підрозділів в апараті управління і забезпечує впорядкування процесів створення, освоєння та випуску продукції.

Виробничий менеджмент – сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом, яке має на меті підвищення його ефективності і збільшення прибутку.

 

 


Мал. 1.1. Структура виробничого менеджменту

 

Операційний менеджмент – наука про концепції, методи, процедури, технологію створення та функціонування операційної системи. Операційна система промислового підприємства є системою його виробничої діяльності.

Операційний менеджмент аналогічний управлінню виробництвом, але охоплює ширше коло проблем і реалізується в усіх без винятку організаціях. Щодо змісту окремих складових виробничого менеджменту, то ми зупинимось тут тільки на загальних положеннях, оскільки вони докладніше вивчаються у курсі „Виробничий менеджмент”.

Формування виробничих систем – передбачає системний підхід до виробництва і класифікації виробничих систем.

Управління виробничими системами – розглядає основні принципи організації  будь-якого виробничого процесу, організації виробничого процесу в просторі й часі (види руху виробів) та організації поточного виробництва  як найдоцільнішого типу виробничого процесу.

Функціонування виробничих систем складається з операційного управління виробництвом та управління результативністю виробничої системи.

Управління використанням виробничих фондів, основних і оборотних, розглядає способи вимірювання цього використання і на цій підставі розроблення шляхів його поліпшення.

І, нарешті, управління якістю продукції і праці під час створення та освоєння нових виробів є одним із найпотужніших важелів виживання підприємства (фірми) в умовах досконалої конкуренції, тобто, в ринкових умовах.

Операційна система складається з трьох взаємопов’язаних підсистем:

—   переробної;

—   підсистеми забезпечення;

—   підсистеми планування і контролю.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+