Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Організація виробництва в ринкових умовах як об’єкт вивчення

Будь-яка форма діяльності людини пов’язана з її організацією. Тому організація виробництва за своєю роллю і призначенням у формуванні знань і вмінь майбутнього фахівця займає провідне місце.

Мета вивчення :

—         розкрити сутність основ організації виробництва і виробничої діяльності підприємства та її загальних принципів, методів, положень;

—         з’ясувати закономірності поєднання засобів виробництва,  робочої сили та інших факторів виробничої діяльності;

—         сформувати навички створення, функціонування і реорганізації виробничих систем підприємства;

Для кращого розуміння сутності організації виробництва розглянемо її місце у виробничій системіпідприємства. Організація виробництва базується на технології виробничих процесів – сукупності методів і засобів перетворення матеріальних ресурсів, інформації та інших компонентів до опрацювання в системі в кінцевий продукт після опрацювання в ній.

Технологія виробничих процесів реалізується за допомогою організації виробництва і фактично формує кістяк виробничого процесу.

Стосовно підприємства термін „організація” слід розглядати:

1)    з погляду організації виробничої діяльності, тобто впорядкування в просторі матеріальних елементів виробництва і синхронізації в часі виробничих процесів;

2)    з погляду організації управлінської діяльності, яка полягає у раціональному розподілі повноважень і відповідальності між працівниками підприємства та забезпеченні ефективної взаємодії між підрозділами.

Особливості реалізації організаційної функції як функції управління вивчаються в курсі „Основи менеджменту”. Ми ж розглянемо організацію як функцію впорядкування виробничої діяльності у просторі й часі, тобто організацію виробництва.

Завдання курсу „Організація виробництва”:

1.     Формування теоретичних основ організації виробничої діяльності підприємства.

2.     Організація процесів створення та освоєння випуску нової чи вдосконалення продукції, яку випускає підприємство.

3.     Організація виробничих процесів у просторі й часі.

Від ефективності організації виробничої діяльності значною мірою залежить продуктивність підприємства – вона характеризує ефективність використання ресурсів виробництва і визначається відношенням отриманих результатів до зазнаних при цьому затрат.

Курс „Організація виробництва” займає проміжне положення між економічними та технічними дисциплінами і поєднує їх в одне ціле. Тому теоретичною основою для побудови курсу „Організація виробництва” служать такі дисципліни як „Економічна теорія”, „Мікроекономіка”, „Економіка підприємства”,  що розкривають зміст економічних законів, механізм їх дії, створюють умови для використання цих законів під час організації діяльності підприємств і визначенні шляхів та тенденцій їх розвитку.

Головні положення цих наук є теоретичною основою для побудови курсу організації виробництва і визначають методичні підходи до розв’язання завдань підприємства в умовах ринкової економіки.

Крім названих дисциплін, організація виробництва тісно пов’язана з іншими економічними курсами:

—         „Планування діяльності підприємства”;

—         „Економічна статистика”;

—         „Економічний аналіз”;

—         „Менеджмент”;

—         „Маркетинг”,

та інші, на основі яких розробляються заходи для підвищення ефективності організації виробничої діяльності підприємства.

Технічні дисципліни вивчають закономірності, принципи й процеси розвитку властивостей та побудови предметів праці, засобів праці і продуктів праці, а також способи й технологію їх виготовлення. Це такі дисципліни, як „Система технологій”, „Основи екології”, „Інформатика та комп’ютерна техніка” та блок інженерних наук галузевого спрямування.

Крім того, „Організація виробництва” широко використовує математичні методи, ґрунтується на основних положеннях правових наук, законах філософії, соціології та інших дисциплін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+